PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

TOKAJ J.
p. 3-21
Micromorphology and micromorphometry of soil aggregates
Mikromorfologia i mikromorfometria agregatów glebowych
Микроморфология и микроморфометрия почвенных агрегатов
TRZECKI S., CHMIELNICKI J.
p. 23-33
Soil volume changes under influence of freezing at different humidity and compactness
Zmiana objętości gleb podczas zamarzania przy ich różnej wilgotności i zagęszczeniu
Изменение объема почв во время замораживания при различной их влажности и плотности
TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., MARTYN W.
p. 35-43
Effect of functions of colloidal clay, calcium carbonate and humus on content of strongly boundet water, plasticity and swelling of rendzinas
Wpływ frakcji iłu koloidalnego, węglanu wapnia i próchnicy na zawartość wody silnie związanej, plastyczność i pęcznienie rędzin
Влияние фракции коллоидного ила, карбоната кальция и гумуса на содержание прочно связанной воды, пластичность и набухание рендзин
TRZECKI S., SZEWCZYK K.
p. 45-57
Methodical investigations on soil moisture determination by gravimetric methods
Badania metodyczne nad oznaczaniem wilgotności gleby metodami grawimetrycznymi
Методические исследования по определению влажности почвы гравиметрическими методами
BOROŃ K.
p. 59-63
Application of a vacuum chamber to de-aerate soil when determining specific gravity
Wykorzystanie komory próżniowej do odpowietrzania gleby przy oznaczaniu ciężaru właściwego
Использование вакуумной камеры для деаэрации почвы при определениях удельного веса
GROCHOWICZ M.
p. 65-74
Universal thermistor thermometer
Uniwersalny termometr termistorowy
Универсальный термисторный термометр
KABATA-PENDIAS A.
p. 75-88
Influence of chemical composition of soil solution on macro- and micronutrient content in cereals
Wpływ składu chemicznego roztworu glebowego na zawartość makro- i mikroelementów w zbożach
Влияние химического состава почвенного раствора на содержание макро- и микроэлементов в злаках
ANDRUSZCZAK E.
p. 89-119
Content of major and minor elements in soil and vegetation of agricultural lands of the Kłodzka basin
Zawartość makro- i mikroelementów w glebach i roślinności użytków rolnych Kotliny Kłodzkiej
Содержание макро- и микроэлементов в почвах и растительности зе мельных угодий Котловины Клодзкой
BORATYŃSKI K., GROM A., ZIĘTECKA M.
p. 121-139
Study on sulphur content in soil. Part I. Methodical investigations on sulphate sulphur determination in soils
Badania nad zawartością siarki w glebie. Część I. Badania metodyczne nad oznaczaniem siarki siarczanowej w glebach
Исследования по содержанию серы в почвах. Часть I. Методические исследования по определению сульфатной серы в почвах
ZIĘTECKA M.
p. 141-152
Investigations on copper content in soil and plants. Part I. Comparison of some methods of extraction of copper available to plants from soil
Badania nad zawartością miedzi w glebach i w roślinach. Część I. Porównanie niektórych metod ekstrakcji z gleby miedzi przyswajalnej dla roślin
Исследования по содержанию меди в почвах и растениях. Часть I. Сравнение некоторых методов экстрагирования доступной для растений меди из почвы
ZASOŃSKI S.
p. 153-164
Micromorphological and chemical characterization of the process of pseudogleying in fine sand soils
Mikromorfologiczno-chemiczna charakterystyka procesu odgórnego oglejenia na utworach pyłowych
Микроморфологическо-химическая характеристика процесса поверхностной оглеенности на пылевидных образованиях
D’ERRICO F.P., BRZESKI M.W.
p. 165-171
Comparison of four methods for extraction of Heterodera cysts from mineral soils
Porównanie czterech metod wymywania z gleb mineralnych cyst nicieni z rodzaju Heterodera
Сравнение четырех методов отмывания цист нематодов рода Heterodera из минеральных почв

Comparazione di quattro metodi per l ’estrazione delle cisti di Heterodera da terreni minerali
ZAWIŚLAK K.
p. 173-182
Cellulolytic activity of soil on slope under winter rye and horse bean
Aktywność celulolityczna gleby na stoku pod uprawą żyta ozimego i bobiku
Целлюлолитическая активность почвы на склоне под культурати озимой ржи и бобов
DOMŻAŁ H., MARTYN W., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 183-191
Making use of determination results of water and air properties of rendzina soils for determining irrigation start moisture and magnitude of irrigation rates
Wykorzystanie oznaczeń wodno-powietrznych właściwości rędzin do określania wilgotności początku nawadniania oraz wielkości dawek polewowych
Использование определений водно-воздушных свойств рендзин для определения влажности начала орошения и величины поливных доз
MACIAK F.
p. 193-204
Effect of mineral fertilizers and some minor elements on decomposition of peat and mobilization of nitrogen
Wpływ nawozów azotowych oraz miedzi i molibdenu na rozkład torfu i unieruchomienie azotu
Влияние минеральных удобрений и некоторых микроэлементов на разложение торфа и иммобилизацию азота
BOROWIEC J., GAJDA J.
p. 205-225
Effects of mineral fertilization of meadows on reclaimed low peat bog
Efekty nawożenia mineralnego łąk na zmeliorowanym torfowisku niskim
Эффекты минерального удобрения лугов на осушенном низинном торфянике
RUTKOWSKA В., STAŃKO-BRODKOWA B., LEWICKA E., DĘBSKA Z.
p. 227-243
Investigations of underground bulk of pasture vegetation depending on fertilization and sod durability
Badania masy podziemnej roślin użytkowanych pastwiskowo w zależności od nawożenia i trwałości darni
Исследование подземной массы растений пастбищного пользования в зависимости от удобрения и устойчивости дернины
TOŁWIŃSKA M.
p. 245-258
Dynamics of underground bulk of meadow vegetation depending on fertilization
Dynamika przyrostu masy podziemnej roślinności łąkowej w zależności od nawożenia
Динамика прироста подземной массы луговой растительности в зависимости от удобрения
BROGOWSKI Z., CZERWIŃSKI Z., TUSZYŃSKI M.
p. 259-276
Effect of NaCl emission on soils and plants in the vicinity of the Wieliczka salt works
Wpływ emisji NaCl na gleby i roślinność okolic żupy solnej w Wieliczce
Влияние эмитирования NaCl на почвы и растительность в окрестностях соляной копи в Величке
ROSZYK E., ROSZYK S.
p. 277-291
Effect of copper metallurgy on some soil properties and chemical composition of plants. Part I. The second emission year
Wpływ hutnictwa miedzi na niektóre właściwości gleb i skład chemiczny roślin uprawnych. Część I. Pierwszy rok emisji
Влияние медеплавильного завода на некоторые свойства почв и хи мический состав растений. Часть I. Первый год эмитирования
PONDEL H.
p. 293-367
Polish bibliographical list of soil science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy. Year 1973
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1973
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1973

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam