PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(2)

SYMPOSIUM ON „THE INTERACTION OF HERBICIDES, MICROORGANISMS AND PLANTS”, WROCŁAW, 29 VIII – 1 IX 1973

CИМПОЗИУМ НА ТЕМУ „ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ, МИКРООРГАНИЗМОВ И РАСТЕНИЙ”, WROCŁAW, 29 VIII – 1 IX 1973

BALICKA N.
p. 3-4
Preface
Przedmowa
Введение
KAUFMAN D.D.
p. 5-15
Microbial metabolites of aniline-based herbicides
Produkty mikrobiologicznych przemian pestycydów anilinowych
Продукты микробиологических обменов анилиновых пестицидов
BARTHA R.
p. 17-24
Microbial transformations and environmental fate of some phenylamide herbicides
Transformacje mikrobiologiczne niektórych herbicydów fenyloamidowych w glebie
Микробиологическая трансформация фениламидовых гербицидов в почве
MASLENNIKOWA W.G., KRUGŁOW J.W.
p. 25-29
Some aspects of simazine degradation in soil
Niektóre aspekty rozkładu simazyny w glebie
Некоторые аспекты разложения симазина в почве
STRZELEC A.
p. 31-33
Microbial degradation of simazine
Mikrobiologiczny rozkład simazyny
Микробиологическое разложение симазина
WOLF D.C., BAKALIVANOV D.I., MARTIN J.P.
p. 35-48
Reactions of bromacil in soil and fungus cultures
Przemiany bromacilu w glebie i kulturach grzybów
Превращения бромасила в почве и в культурах грибов
BAKALIVANOV D.I.
p. 49-54
Distribution of microscopic fungi decomposing some herbicides in soils of Bulgaria
Rozmieszczenie w glebach Bułgarii grzybów mikroskopowych rozkładających niektóre herbicydy
Распределение микроскопических грибов разлагающих некоторые гербициды в почвах Болгарии
KAUFMAN D.D.
p. 55-64
Persistence and biodegradation of pesticide combinations
Trwałość i rozkład pestycydów mieszanych
Стабильность и разложение смешанных пестицидов
BALICKA N., WĘGRZYN T., LUBCZYŃSKA J.
p. 65-71
The effect of microorganisms of the phytotoxicity of Venzar
Wpływ mikroorganizmów na fitotoksyczność Venzaru
Влияние микроорганизмов на фитотоксичность вензара
CZERWIŃSKI W., WĘGRZYN Т.
p. 73-77
The effect of interaction of Venzar and bacteria on photosynthesis of plants
Działanie Venzaru i bakterii na fotosyntezę roślin
Влияние вензара и бактерий на фотосинтез у растений
SOBIESZCZAŃSKI J.
p. 79-89
Microorganisms as a factor changing the action of herbicides on plants
Drobnoustroje jako czynnik zmieniający działanie herbicydów na rośliny
Микроорганизмы как фактор изменяющий воздействие гербицидов на растения
WĘGRZYN Т.
p. 91-97
Some aspects of the relationship between Azotobacter chroococcum and herbicides
Niektóre aspekty wzajemnego oddziaływania Azotobacter chroococcum i herbicydów
Некоторые аспекты взаимодействия Azotobacter chroococcum и гербицидов
KRĘŻEL Z., LESZCZYŃSKA D., ŻUKOWSKA Z.
p. 99-105
Herbicidal effect of some microorganisms on plants
Herbicydowe działanie niektórych mikroorganizmów na rośliny
Гербицидное действие микроорганизмов на растения
KOSINKIEWICZ В., LUBCZYŃSKA J., STANKIEWICZ M.
p. 107-115
The effect of the herbicide CIPC on Rhodotorula glutinis cells
Wpływ CIPC na komórki drożdży Rhodotorula glutinis
Влияние гербицида на клетки дрожжей Rhodotorula glutinis
GROSSBARD E.
p. 117-130
The effect of some herbicides on Rhizobium trifolii and its symbiosis with Trifolium repens with special reference to the role of calcium
Wpływ niektórych herbicydów na Rhizobium trifolii i symbiozą z koniczyną białą ze szczególnym uwzględnieniem roli wapnia
Влияние некоторых гербицидов на Rhizobium trifolii и симбиоз с белым клевером в присутствии извести
PAROMIENSKAJA L.N.
p. 131-135
Influence of triazines on Rhizobium lupini and their relationship with plants
Wpływ triazyny na Rhizobium lupini i współżycie z roślinami
Влияние триазинов на Rhizobium lupini и их взаимоотношение с растениями
KECSKES M., BORBELY I., BORBELY F., ELEK E.
p. 137-143
Herbicide sensitivity of Lupinus and Rhizobium species
Wrażliwość łubinu i Rhizobium na herbicydy
Чувствительность люпина и Rhizobium на гербициды
KRUGŁOW J.W., KWIATKOWSKAJA L.В.
p. 145-149
The algae as indicatory culture of herbicide contamination in soil
Glony jako wskaźnik zawartości herbicydów w glebie
Водоросли как индикаторы загрязнения почвы гербицидами
ZWIAGINCEW D.G., ASIEJEWA I.W.
p. 151-157
Application of herbicide 2,4-D butyl ether for the improvement of hilly meadows
Zastosowanie estru butylowego 2,4-D do polepszenia pastwisk górskich
Применение гербицида 2,4-Д бутиловый эфир для улучшения горных пастбищ
KRUGŁOW J.V., GERSZ N.В., PIERCEWA A.N., BAY-BIENKO N.W., MICHAJLOWA E.I.
p. 159-164
The effect of long-term herbicide application on microflora and some biochemical processes in soil
Wpływ systematycznego i długoterminowego stosowania herbicydów na mikroflorę i niektóre procesy biochemiczne w glebie
Влияние продолжительного и систематического применения гербицидов на микрофлору и некоторые биохимические процессы в почве
SOBIESZCZAŃSKI J., ROLA J., ŻUREK M.
p. 165-178
Effect of many years application of high herbicides doses on the soil biology. Part I. Effect of many years of high herbicides doses on the succession of segetal plants and soil microorganisms
Wpływ długoletniego stosowania wysokich dawek herbicydów na biologię gleby. Część I. Skutki długoletniego stosowania wysokich dawek herbicydów na rośliny i mikroorganizmy glebowe
Влияние долголетнего применения высоких доз гербицидов на биологию почвы. Часть I. Влияние долголетнего применения высоких доз гербицидов на почвенные растения и микроорганизмы
CZULAKOW S.A., ŻARASOW S.U.
p. 179-184
Microbiological activity of south Kazakhstan soils depending on herbicides
Aktywność mikrobiologiczna gleb południowego Kazachstanu w zależności od herbicydów
Микробиологическая активность почв южного Казахстана в зависимости от гербицидов
KECSKES М., BALAZS E., SCHMIDT K.
p. 185-190
The change of the microbial ecosystem in a chernozem affected by phenoxyaceticacid derivatives
Zmiana w ekosystemie drobnoustrojów pod wpływem pochodnych kwasów fenoxyoctowych w czarnoziemie
Изменения в экосистеме микроорганизмов под влиянием производных феноксиуксусных кислот в черноземе
VLASSAK K.
p. 191-200
Effects of some pesticides on biological nitrogen fixation and on mineralization of nitrogen in soil
Wpływ niektórych herbicydów na przemiany związków azotowych w glebie
Влияние некоторых пестицидов на превращения азота в почве
KLAUS H., DOMSCH K.
p. 201-206
Mathematical modelling of herbicidal effects on soil nitrification
Matematyczny model działania herbicydów na nitryfikację w glebie
Математическая модель действия гербицидов на нитрификацию в почве
VOJNOVA Z., PETKOVA P., KOSTOV О.
p. 207-211
Effect of herbicides on nitrifying and denitrifying activity of the soils
Wpływ herbicydów na nitryfikacyjną i denitryfikacyjną aktywność gleby
Влияние гербицидов на нитрифицирующую и денитрифицирующую активность почв
KARKI А.В., KEISER P.
p. 213-222
Effects of sodium chlorate on soil microorganisms, their respiration and their enzymatic activity
Wpływ chloranu sodu na mikroorganizmy glebowe, ich oddychanie i aktywność enzymatyczną
Влияние хлората натрия на почвенные микроорганизмы, их дыхание и энзиматическую активность
VELEV В., RANKOV V.
p. 223-232
Effect of the herbicide Sencor on tomato productivity and biological activity of soil
Wpływ herbicydu Sencor na plony pomidorów i biologiczną aktywność gleby
Влияние гербицида сенкор на урожай томатов и биологическую активность почвы
RANKOV V., VELEV В.
p. 233-239
Effect of the herbicide Ramrod on the cellulose-decomposing activity of soil
Wpływ herbicydu Ramrod na aktywność celulolityczną gleby
Влияние гербицида рамрод на целюлолитическую активность почвы
MIKLASZEWSKI S.
p. 241-245
Effect of different doses of Afalone and manure on the activity of cellulolytic microorganisms in soil in the fodder carrot cultivation
Wpływ różnych dawek Afalonu i obornika na aktywność drobnoustrojów celulolitycznych w glebie w uprawie marchwi pastewnej
Влияние разных доз афалона и навоза на активность микроорганизмов разлагающих клетчатку в почве и в культуре кормовой моркови
PANTEROWA H., ŻURAWSKI H., GONETOWA I.
p. 247-256
Effect of claying light soil and adding herbicides on the soil microflora
Wpływ iłowania gleby lekkiej i dodatku herbicydów na mikroflorę glebową
Влияние добавки ила к легкой почве и прибавки гербицидов на почвенную микрофлору
AMPOVA G., DONEV N., ARSOV K.
p. 257-262
Effect of certain herbicides on microorganisms
Mikroorganizmy w rizosferze tytoniu Virginia przy zastosowaniu herbicydów
Микроорганизмы в ризосфере табака Виржиния при применении гербицидов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam