PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(1)

UGGLA H., FERCZYŃSKA Z.
p. 3-26
Studies on properties of rain-gley soils under deciduous forests in hilly areas of the Mazurian Lakeland
Studia nad właściwościami gleb opadowoglejowych pod lasami liściastymi w terenach falistych Pojezierza Mazurskiego
Исследования свойств осадочно-глеевых почв под лиственными лесами в холмистых районах Мазурского Поозерья
ZASOŃSKI S.
p. 27-47
Micromorphological and chemical studies on the lessivage process in fine sand soils. Part II. Soils formed on loess-like rocks in the Nowy Targ intermontane depression
Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Część II. Gleby wytworzone z utworów lessopodobnych Kotliny Nowotarskiej
Микроморфологическое и химическое обследование процесса лессиви- рования пылевидных почв. Часть 2. Почвы сформированные из лессовидных образований Новотарской Котловины
DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 49-60
Effect of pressure on structure of pores and on water capacity of soil
Wpływ nacisku na strukturę porów i pojemność wodną gleby
Влияние давления на структуру пор и влагоемкость почвы
WYSOCKI W.
p. 61-100
Reproduction of soils for agricultural management of dumps of the brown coal opencast mine at Konin
Odtwarzanie gleb dla rolniczego zagospodarowania zwałowisk Kopalni Węgla Brunatnego Konin
Восстановление почвы для сельскохозяйственной рекультивации вскрышных отвалов на буроугольном карьере Конин
BOREK S.
p. 101-140
Direction of changes of Błonie-Sochaczew black earth properties after drainage
Kierunki zmian właściwości czarnych ziem błońsko-sochaczewskich po drenowaniu
Направления свойств темноцветных блонско-сохачевских почв после дренирования
WĄCHALEWSKI T., ŁUKASZUK J.
p. 141-156
Preliminary characteristics of organic matter in Tatra Forest soils
Wstępna charakterystyka substancji organicznej leśnych gleb tatrzańskich
Предварительная характеристика органического вещества лесных почв в Татрах
KUKURENDA H., GŁADYCH S.
p. 157-175
Influence of some properties of soil on behaviour of 6 fractions of manganese
Wpływ niektórych właściwości gleby na zachowanie się w niej kilku frakcji manganu
Влияние некоторых свойств почвы на поведение в ней нескольких фракций марганца
ROSZYK E., ROSZYKOWA S.
p. 177-185
Lead in soils and plants near some roads in the area of the Wrocław city
Ołów w glebach i roślinach w pobliżu dróg na terenie Wrocławia
Свинец в почве и растениях вблизи некоторых дорог на территории города Вроцлав
BEZWIŃSKI A., DĄBEK S., GAŁAJ E., GASZEK K., LISS N., WŁODARCZYK Z.
p. 187-198
Effect of soil sample drying method on determination results of magnesium and microelements
Wpływ sposobu suszenia próbek gleby na wyniki oznaczeń magnezu i mikroelementów
Влияние способа сушки образцов почвы на результаты определений магния и микроэлементов
JASZCZOŁT E.
p. 199-213
Investigations on phosphorus nutrition indices of cabbage and cucumbers
Badania nad wskaźnikami odżywiania kapusty i ogórków fosforem
Изучение показателей фосфорного питания капусты и огурцов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam