PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1974 - 25(2)

KOMORNICKI T., WŁODARCZYK E.
p. 3-24
Distribution of the colloidal clay fraction in soils formed on loess in the northern part of the Cracow province
Rozmieszczenie frakcji iłu koloidalnego w glebach wytworzonych z lessu w północnej części województwa krakowskiego
Распределение фракций коллоидного ила в почвах образованных из лесса в северной части Краковского воеводства
KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., RUSIECKA D., SKŁODOWSKI P.
p. 25-51
Characteristics of podzolization process in soils developed from dune sands of the Puszcza Kampinoska forest
Charakterystyka procesu bielicowania w glebach wytworzonych z piasków wydmowych Puszczy Kampinoskiej
Характеристика процесса оподзоливания в почвах образовавшихся из дюнных песков Кампиноской Пущи
SZERSZEŃ L.
p. 53-99
Effect of bioclimatic factors on processes occurring in soils of the Sudety mountains and Spitsbergen
Wpływ czynników bioklimatycznych na procesy zachodzące w glebach Sudetów i Spitsbergenu
Влияние биоклиматических факторов на протекание процессов в почвах Судетов и Спитсбергена
STASZEWSKI T., KOCIAŁKOWSKI Z.
p. 101-114
Some micro-elements in black earths of Szamotuły Glacial Basin
Badania nad zawartością Mn, Zn, Cu i В w czarnych ziemiach Zastoiska Szamotulskiego
Исследование валового содержания Mn, Zn, Cu и В в черных почвах Шамотульского застойного бассейна
STEPA T.
p. 115-158
Relationship between parental rock and soil in the sites developed from some metamorphic slates of the Izerski and Kaczawski regions
Zależność między podłożem skalnym i glebą w siedliskach wytworzonych na niektórych łupkach metamorficznych rejonu izerskiego i kaczawskiego
Зависимость между подстилающей горной породой и почвой в местообитаниях образовавшихся на некоторых метаморфических сланцах Изерского и Качавского районов
MOZOŁA R.
p. 159-178
The initial investigations on the usefulness of eroded soils in gullies to forest production
Wstępne badania nad przydatnością erodowanych gleb wąwozów do produkcji leśnej
Вступительные исследования над пригодностью эродируемых почв оврагов для лесной продукции
WALCZYNA J.
p. 179-200
Organic-mineral compounds in drained hydrogenic soils and evolution trends of these soils
Połączenia organiczno-mineralne występujące w odwodnionych glebach hydrogenicznych i kierunki ewolucji tych gleb
Органо-минеральные соединения выступающие в осушенных гидрогенных почвах и пути эволюции этих почв
SAPEK B.
p. 201-206
Magnesium sorption from solution of magnesium sulphate and mono- and polychelate by peat soils
Sorpcja magnezu z roztworu siarczanu oraz mono- i polichelatu magnezowego przez gleby torfowe
Сорбция магния из раствора сульфата а также 'моно- и полихелатов магния торфяными почвами
SYTEK J.
p. 207-240
Content and occurrence forms of humus in soils lessives. Part III. Properties of humus substances of clayey-humus compounds in soils lessives
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część III. Właściwości substancji próchnicznych i kompleksy związków ilasto-próchnicznych w glebach płowych
Содержание и формы гумуса в лессивированных почвах. Часть III. Свойства гумусовых веществ и комплексы илисто-гумусовых соединений в лессивированных почвах
BARUTOWICZ Z., CZUCHAJOWSKI L.
p. 241-249
Investigations on formation of aminoacids in irradiated soil
Badania nad powstawaniem aminokwasów w napromienianej glebie
Исследования по образованию аминокислот в облучаемой почве
WĄCHALEWSKI T.
p. 251-262
Reaction of coupling soluble humus fractions with diazo-compounds
Reakcje sprzęgania rozpuszczalnych frakcji próchnicznych ze związkami dwuazowymi
Реакция сопряжения растворимых гумусовых соединений с диазосоединениями
SAPEK B.
p. 263-273
Comparison of combustion methods of peat soil samples and determination of total copper, zinc, manganese, molybdenum and iron content from one weighed portion
Porównanie sposobów spalania próbek gleb torfowych i oznaczania ogólnej zawartości miedzi, cynku, manganu, molibdenu i żelaza z jednej odważki
Сравнение способов минерализации образцов торфяных почв и определения валового содержания меди, цинка, марганца, молибдена и ж е леза из одной навески
WALCZAK R., WITKOWSKA В.
p. 275-282
Water resistance determination for different fractions of soil aggregates
Określanie wodoodporności różnych frakcji agregatów glebowych
Определение водопрочности различных фракций почвенных агрегатов
GIEDROJĆ B.
p. 283-292
Investigation methodics of capillary water potential and soil porosity differentiation by means of modified capillarimeter of Sekera
Metodyka badań kapilarnego potencjału wodnego i zróżnicowania porowatości gleb częściowo zmodyfikowanym kapilarymetrem Sekery
Методика исследования капиллярного потенциала влаги и дифференциации порозности почв видоизменным капиллярохметром Секеры
LITYŃSKI T.
p. 293-295
7th World Congress of Fertilization CIEC
VII Światowy Kongres Nawozowy CIEC
MARCINEK J.
p. 297-298
Annual Meeting of the Society of Soil Science of the Hungarian Association of Agricultural Sciences
Doroczny Zjazd Stowarzyszenia Gleboznawczego Węgierskiego Zrzeszenia Nauki o Rolnictwie
PAŁCZYŃSKI A.
p. 299-300
The proceedings of the 4th International Peat Congress in Helsinki
Obrady IV Międzynarodowego Kongresu Torfowego w Helsinkach

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam