PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1973 - 24(1)

DROZD J.
p. 3-55
Humus compounds of some soils on the background of their physico-chemical properties
Związki próchniczne niektórych gleb na tle ich fizykochemicznych właściwości
Гумусовые соединения некоторых почв на фоне их физико-химических свойств
LASKOWSKI S.
p. 57-101
Fractional composition of humus compounds in some soil categories of Sudety mountains
Skład frakcyjny połączeń próchnicznych niektórych kategorii gleb górskich Sudetów
Фракционный состав гумусовых соединений некоторых категорий горных почв в Судетах
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
p. 103-127
Investigations on exhaustive fractional analysis of humus compounds of some soils
Badania nad wyczerpującą analizą frakcjonowania związków próchnicznych niektórych gleb
Исследования по исчерпывающему (полному) фракционированному анализу гумусовых соединений некоторых почв
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
p. 129-144
Modified method of determining fractional humus composition in mineral soils
Zmodyfikowana metoda oznaczania składu frakcyjnego próchnicy w glebach mineralnych
Модифицированный метод определения фракционного состава гумуса в минеральных почвах
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR S.
p. 145-157
Micromorphological and chemical characteristic of humus compounds in some soils of the Karkonosze mountains
Mikromorfologiczna i chemiczna charakterystyka związków próchnicznych w niektórych glebach Karkonoszy
Микроморфологичсская и химическая характеристика гумусных соединений в некоторых почвах Карконошей
KOWALIŃSKI S., KOLLENDER-SZYCH A.
p. 159-169
Introductory investigation of humus composition and organic acids contents in some muck soils
Wstępne badania składu frakcyjnego próchnicy i zawartości kwasów organicznych w niektórych glebach murszowych
Вступительные исследования фракционного состава гумуса и содержимого органических кислот в некоторых муршевых почвах
KOLLENDER-SZYCH A.
p. 171-180
Suitability of various solvents for extraction and separation of humus compounds
Przydatność różnych rozpuszczalników do ekstrakcji i rozdziału związków próchnicznych
Пригодность различных растворителей для экстрагирования и ра зде ления гумусовых соединений
KOLLENDER-SZYCH A.
p. 181-202
Comparative investigations on organic matter in some peat and humus soils in Silesia
Porównawcze badania nad substancją organiczną w niektórych glebach torfowych i próchnicznych Śląska
Сравнительные исследования органического вещества в некоторых торфяных и гумусовых почвах Силезии

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam