PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1972 - 23(2)

2nd SEMINAR DEVOTED TO THE ISSUE OF MICRONUTRIENTS IN AGRICULTURE

p. 3
Opening of the seminar
Otwarcie konwersatorium
DOBRZAŃSKI B., GLIŃSKI J.
p. 5-24
Present state and trends of further investigations on the content of trace elements in Polish soils - p. 371
Aktualny stan i dalsze kierunki badań nad za wartością mikroelementów w glebach Polski
Актуальное состояние и дальнейшие пути исследований по содержанию микроэлементов в почвах Польши - p. 359
CZARNOWSKA K.
p. 25-30
Investigations on Mn, Zn, Cu and Mo distribution in soils developed of boulder loams - p. 372
Badania nad rozmieszczeniem Mn, Zn, Cu i Mo w glebach wytworzonych z glin zwałowych
Исследования по размещению Mn, Zn, Cu и Mo в почвах образованных из валунных глин - p. 360
PALECKA W.
p. 31-37
Initial determination of manganese, boron, copper, molybdenum and available zinc content in arable layer of mineral soils in the Olsztyn voivodship - p. 372
Wstępne rozeznanie zawartości manganu, boru, miedzi, molibdenu i cynku przyswajalnego w warstwie ornej gleb mineralnych województwa olsztyńskiego
Предварительное обследование содержания усвояемых марганца, бора, меди, молибдена и цинка в пахотном слое минеральных почв Ольштинского воеводства - p. 361
GORLACH E., COMPAŁA A.
p. 39-44
Available molybdenum content in soils of the Cracow voivodship - p. 373
Zawartość przyswajalnego molibdenu w glebach regionu krakowskiego
Содержание усвояемого молибдена в почвах Краковского воеводства - p. 361
ADAMUS М., KOZŁOWSKA H.
p. 45-49
The dynamics of available manganese and copper forms in light soil against the background of different fertilization - p. 373
Dynamika przyswajalnych form manganu i miedzi w glebie lekkiej na tle różnego nawożenia
Динамика усвояемых форм марганца и меди в легкой почве на фоне различного удобрения - p. 361
SAPEK A.
p. 51-55
Binding of copper, manganese and zinc by humus substances from peats - p. 373
Wiązanie miedzi, manganu i cynku przez substancje próchniczne z torfów
Поглощение меди, марганца и цинка гумусовыми веществами торфоов - p. 362
GREINERT H.
p. 57-62
The role of some factors influencing solubility and availability of cobalt in mucky soil - p. 373
Rola niektórych czynników kształtujących rozpuszczalność i przyswajalność kobaltu w glebie murszastej
Роль некоторых факторов формирующих растворимость и усвояемость кобальта в болотистой почве - p. 361
RUSZKOWSKA M., ŁYSZCZ S.
p. 63-67
Abundance of some soils of the Lublin in available trace elements (Mn, Cu, Mo) in the light of field and laboratory experiments - p. 373
Zasobność niektórych gleb województwa lubelskiego w przyswajalne mikroskładniki (Mn, Cu, Mo) w świetle doświadczeń polowych i laboratoryjnych
Обеспеченность некоторых почв Люблинского воеводства усвояемых микроэлементами (Mn, Cu, Mo) по данным полевых и лабораторных опытов - p. 361
STRAHL A.
p. 69-73
Interrelations between some trace elements in soil and plant - p. 373
Współzależność niektórych mikroelementów w glebie i roślinie
Взаимозависимость некоторых микроэлементов в почве и растении - p. 361
BARSZCZAK T.
p. 75-78
Available boron content in soil depending on many-year liming and the effect of boron addition in these conditions on sunflower yield - p. 373
Zawartość boru łatwo rozpuszczalnego w glebie w zależności od długoletniego wapnowania i działanie boru dodanego w tych warunkach na plon słonecznika
Содержание растворимого бора в почве в зависимости от долголетнего известкования и действие бора, вносимого в этих условиях на урожай подсолнечника - p. 361
BORATYŃSKI K., ROSZYK E., ZIĘTECKA M.
p. 79-88
The present state of investigations on the demand for microfertilization of crops in Poland - p. 374
Aktualny stan badań w Polsce nad potrzebami nawożenia mikroskładnikami roślin uprawnych
Актуальное состояние исследований в Польше по потребностям культурных растений в удобрении микроэелементами - p. 362
KRAUZE A., BARTNIK W.
p. 89-102
Estimation of soil abundance in available manganese on the basis of iron-manganese ratio in plant - p. 375
Wycena zasobności gleb w przyswajalny mangan na podstawie stosunku żelaza do manganu w roślinie
Оценка обеспеченности почв усвояемым марганцем на основании соотношения железа и марганца в растении - p. 363
SZUKALSKI H., ZEMBACZYŃSKA A.
p. 103-108
After effect of microfertilization on trace elements content in soil and plants - p. 375
Następczy wpływ nawożenia mikroskładnikami na ich zawartość w glebie i roślinach
Последствие удобрения микроэлементами на их содержание в почве и растениях - p. 363
GWIZDEK S.
p. 109-112
Copper content in Abyssinian colewort during growth - p. 375
Zawartość miedzi w katranie abisyńskim podczas okresu wegetacji
Содержание меди в катране абиссинском в течение вегетационного периода - p. 363
IGNATOWICZ I., ŻMIGRODZKA T.
p. 113-116
The content of some trace elements (Mn, Cu, Mo) in grain of winter cereals zoned on the Zielona Góra voivodship - p. 375
Zawartość niektórych mikroelementów (Mn, Cu, Mo) w ziarnie zbóż ozimych zrejonizowanych na terenie województwa zielonogórskiego
Содержание некоторых микроэлементов (Mn, Cu, Mo) в зерне озимиых зерновых районированных на территории зелёногурского воеводства - p. 363
KOTER M., BARDZICKA B., KRAUZE A.
p. 117-124
Zinc content in some crops in the Olsztyn voivodship - p. 375
Zawartość cynku w niektórych roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego
Содержание цинка в некоторых культурных растениях Ольштинского воеводства - p. 363
CZUBA R.
p. 125-127
Investigations on trace elements uptake by crops in field conditions - p. 375
Badania nad pobieraniem mikroelementów przez rośliny uprawne w warunkach polowych
Исследования по усвоению микроэлементов культурными растенями в полевых условиях - p. 363
KABATA-PENDIAS A.
p. 129-131
Trace elements uptake by crops from deeper soil horizons – p. 375
Pobieranie mikroelementów przez rośliny z głębszych poziomów gleby
Усваивание микроэлементов растенями из более глубоких почвенных горизонтов – p. 364
KOTER М., KRAUZE A., BARTNIK W.
p. 133-147
Investigations on trace elements deficiency symptoms in plants - p. 375
Badania nad występowaniem objawów niedoboru mikroelementów w roślinach
Изучение внешних признаков недостатка микроэлементов в растениях - p. 364
GORALSKI J.
p. 149-152
Manganese content in active form in soil and plants depending on long-term (45 years) unchanged fertilization and liming - p. 375
Zawartość manganu w formie aktywnej w glebie i w roślinach w zależności od długoletniego (45 lat) nie zmienianego nawożenia i wapnowania
Содержание марганца в почве (в активной форме) и в растениях в за висимости от долголетнего (45 лет) не изменяемого удобрения и известкования - p. 364
SZUKALSKI H., SIKORA H.
p. 153-159
The results of field experiments, carried out by the Institute for Soil Science and Cultivation of Plants (IUNG), on microfertilization of crops – p. 375
Wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych przez IUNG z nawożeniem roślin uprawnych mikroskładnikami
Результаты полевых опытов проводимых ИАУиП с удобрением культурных растений микроэлементами - p. 364
BORATYŃSKI K., RABIKOWSKA В., WILK K., ZIĘTECKA M.
p. 161-163
The effect of microfertilizers on crop yields in field conditions - p. 376
Działanie mikroskładników na plony roślin uprawnych w warunkach polowych
Действие микроэлементов на урожай растений в полевых условиях - p. 364
NIKLEWSKI M.
p. 165-173
Copper, molybdenum and boron effect on crop yields against the background of ecologic factors – p. 376
Działanie miedzi, molibdenu i boru na plony roślin na tle czynników ekologicznych
Действие меди, молибдена и бора на урожай растений на фоне экологических факторов - p. 364
NOWOTNY-MIECZYŃSKA A.
p. 175-176
Molybdenum effect on seradella symbiosis in the presence of different ammonium nitrate rates – p. 376
Wpływ molibdenu na symbiozę seradeli przy różnych dawkach azotanu amonowego
Влияние молибдена на симбиотическую способность сераделлы в присутствии различных доз нитрата аммония - p. 364
BIERNACKA E.
p. 177-182
The content of trace elements in soil and plants irrigated sewage - p. 376
Zawartość mikroelementów w glebach i roślinach nawadnianych ściekami
Содержание микроэлементов в почвах и растениях орошаемых сточными водами - p. 364
WALCZYNA J., OKRUSZKO H.
p. 183-194
Present state of investigations in Poland on the content of trace elements in grassland vegetation as well as projects and needs for the next future - p. 376
Aktualny stan badań w Polsce nad zawartością mikroelementów w roślinności użytków zielonych oraz zamierzenia i potrzeby w tym zakresie na najbliższą przyszłość
Актуальное состояние исследований в Польше по содержанию микроэлементов в растительности зеленых угодий а также замыслы и нужды в данной области на ближайшее будущее - p. 365
RYŚ R.
p. 195-196
Is there in Poland the problem of trace element deficiency in animals - p. 377
Czy w Polsce istnieje zagadnienie niedoboru mikroelementów u zwierząt
Существует ли в Польше вопрос микроэлементной недостаточности у животных - p. 365
NOWAK M.
p. 197-204
The content of trace elements in Polish hays - p. 377
Zawartość pierwiastków śladowych w polskich sianach
Содержание микроэлементов в польских сенах - p. 366
SAPEK В.
p. 205-208
Manganese and copper content in raw fodders from the Koszalin voivodship area - p. 378
Zawartości manganu i miedzi w paszach objętościowych z terenu województwa koszalińskiego
Содержание марганца и меди в объёмистых кормах на территории Кошалинского воеводства - p. 366
ZEMBACZYŃSKI A.
p. 209-216
Investigations on manganese and copper content in soils and plant material of intensively fertilized pastures - p. 378
Badania nad zawartością manganu i miedzi w glebach i materiale roślinnym intensywnie nawożonych pastwisk
Исследования по содержанию марганца и меди в почвах и растительном материале интенсивно удобряемых пастбищ - p. 366
KOTER М., BARDZICKA B.
p. 217-232
Microfertilization effect on the productivity and quality of meadow hay - p. 378
Wpływ nawożenia mikroelementami na produkcyjność i jakość siana łąkowego
Влияние удобрения микроэлементами на продуктивность и качество лугового сена - p. 366
BORKOWSKI J., CZUBA R., PREŚ J.
p. 233-237
Investigations on trace elements content in soil, plant and animal organism in mountain conditions on an example of the Sudetes mountains - p. 378
Badania nad zawartością mikroelementów w glebie, roślinie i organizmie zwierzęcym w warunkach górskich na przykładzie Sudetów
Исследования по содержанию микроэлементов в почве, растении и животном организме в горных условиях на примере Судетов - p. 366
RYŚ R., KAWECKA A., KUMALSKA K.
p. 239
Synthesis of vitamin В10 in rumen contents of sheep at different cobalt level - p. 378
Synteza witaminy B12 w treści żwacza owiec przy rożnym poziomie kobaltu
Синтез витамина B12 в содержимом рубца овец при разном уровне кобальта - p. 367
KORELESKI J.
p. 241-244
The influence of organism supply in some trace elements on protein utilization rats - p. 378
Wpływ stopnia zaopatrzenia organizmu w niektóre pierwiastki śladowe na wykorzystanie białka u szczurów
Влияние степени обеспеченности огранизма некоторыми микроэлементами на использование белков у крыс - p. 367
KAWĘCKI A.
p. 245-247
The deficiency of some trace elements in cattle on the Pomorze Zachodnie territory - p. 378
Niedobory niektórych mikroskładników u bydła na terenie Pomorza Zachodniego
Дефициты некоторых микроэлементов у рогатого скота на территории Западного Поморья - p. 367
EWY Z., BOBEK S., KAMIŃSKI J., PRYSKA H., STYCZYŃSKI H.
p. 249
Investigations on iodine deficiency in soils of the Southern Poland territories - p. 379
Badania nad niedoborem jodu na terenach południowej Polski
Исследование недостаточности йода на территории Южной Польши - p. 367
STARCK J.R.
p. 251-256
Present state of investigations in Poland on the demand for microfertilization of horticultural crops and determination of further trends of the respective research works - p. 379
Aktualny stan badań w Polsce nad potrzebami nawożenia mikroskładnikami upraw ogrodniczych oraz określenie dalszych kierunków badań
Актуальное состояние исследований в Польше по нуждаемости в удобрении микроэлементами огородничих культур и предусматриваемые пути дальнейших исследований в этой области - p. 367
NOWOSIELSKI О., KOCIAŁKOWSKI Z., PRACZ В.
p. 257-267
Investigations on nutrition indices of cabbage (Sława and Kamienna Głowa varieties) with zinc - p. 379
Badania nad wskaźnikami odżywiania cynkiem kapusty odmian Sława i Kamienna Głowa
Изучение показателей обеспеченности капусты (сорт Слава и Каменная Глова) цинком - p. 368
KŁOSSOWSKI W.
p. 269-274
Methods determining the requirements of apple tree fertilization with boron - p. 380
Metody określające potrzeby nawożenia jabłoni borem
Методы определяющие удобрительные потребности яблони в отношении бора - p. 368
PIEPRZOWSKA J.
p. 275-276
An attempt of estimation of microfertilization of apple trees in Poland - p. 380
Próba oceny nawożenia mikroskładnikami jabłoni w Polsce
Попытка оценки удобрения микроэлементами яблони в Польше - p. 368
MACHNICKI В., WINIARSKI A., MALCZEWSKI Z.
p. 277-289
Present possibilities of production of microfertilizers in Poland against the background of world-wide situation and trends - p. 380
Aktualne możliwości produkcji nawozów mikroelementowych w kraju na tle stanu i tendencji światowych
Актуальная возможность производства микроэлементных удобрений в стране на фоне мирового состояния и тенденции - p. 369
KOTER М., KRAUZE A.
p. 291-297
Chemical composition of farmyard manure coming from the Olsztyn voivodship - p. 381
Skład chemiczny obornika pochodzącego z województwa olsztyńskiego
Химический состав навоза из Ольштинского воеводства - p. 369
ŻMIGRODZKA T., PLANNER J., ZEMBACZYŃSKI A.
p. 299-303
The content of some trace elements (Mn, B, Cu, Fe) in farmyard manure from the farms of the Zielona Gora voivodship - p. 381
Zawartość niektórych mikroelementów (Mn, В, Cu, Fe) w obornikach z gospodarstw rolnych województwa zielonogórskiego
Содержание некоторых микроэлементов (Mn, В, Cu, Fe) в навозе сельских хозяйств Зелёногурского воеводства - p. 369
MAZUR T.
p. 305-313
Copper, cobalt, boron, zinc and manganese content in farmyard manure from the Cracow voivodship - p. 381
Zawartość miedzi, kobaltu, boru, cynku i manganu w oborniku z województwa krakowskiego
Содержание меди, кобальта, бора, цинка и марганца в навозе из Краковского воеводства - p. 369
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
p. 315
On the possibilities of application of a common extraction solution for determining available Cu, Mn, Mo and Zn forms in soil - p. 381
O możliwościach zastosowania jednego wspólnego roztworu ekstrakcyjnego do oznaczania przyswajalnych dla roślin form mikroelementów Cu, Mn, Mo, Zn w glebie
О возможности применения одного совместного экстрагирующего раствора для определения доступных растениям форм микроэлементов Cu, Mn, Mo, Zn в почве - p. 370
KUKURENDA H.
p. 317-327
Usability of some extraction solutions for determining available boron content in soil - p. 381
Przydatność niektórych roztworów ekstrakcyjnych do oznaczania w glebie boru przyswajalnego przez rośliny
Пригодность некоторых экстрагирующих растворов для определения в почве бора усвояемого растениями - p. 370
KUKURENDA H.
p. 329-339
The influence of soil abundance in boron and of some cultivation measures an concentration changes of boron in summer rape and on its uptake dynamics - p. 381
Wpływ zasobności gleb w bor i niektórych zabiegów agrotechnicznych na zmiany koncentracji boru w rzepaku jarym i dynamikę jego pobierania
Влияние обеспеченности почв бором и некоторых агротехнических мероприятий на изменение концентрации бора в яровом рапсе и на динамику его усвоения - p. 370
GORLACH E., GORLACH K.
p. 341
The usability of Grigg’s method for determining available molybdenum in carbonate-rich soils - p. 381
Przydatność metody Grigga do oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebach węglanowych
Пригодность метода Ггигга для определений усвояемого молибдена в карбонатных почвах - p. 370
DOBROWOLSKI J.
p. 343-348
Polarographic determination of total copper, zinc, cobalt and manganese content in soil - p. 382
Polarograficzne oznaczanie ogólnej zawartości miedzi, cynku, kobaltu i manganu w glebie
Полярографические определение валового содержания меди, цинка, кобальта и марганца в почве - p. 370
CZAKOW J., GLIŃSKI J., MAGIERSKI J., NOWICKI R.
p. 349-350
Application of plasma burner as an induction source in spectral analysis of soils - p. 382
Zastosowanie palnika plazmowego jako źródła wzbudzenia w spektralnej analizie gleb
Применение плазмовой горелки в качестве источника возбуждения при спектральном анализе почв - p. 370
ROSZYK E.
p. 351-353
Methodical investigations on spectrographic determination of trace elements in plant material - p. 382
Badania metodyczne nad spektrograficznym oznaczaniem mikroelementów w materiale roślinnym
Методические исследования по спектрографическому определению микроэлементов в растительном материале - p. 370
p. 355-358
Summary of discussion (in Polish)
Streszczenie dyskusji (w język polskim)
p. 359-370
Резюме дисскусии (на русском языке)
Streszczenie dyskusji (w języku rosyjskim)
p. 371-382
Summary of discussion (in English)
Streszczenie dyskusji (w języku angielskim)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam