PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1971 - 22(2)

REDAKCJA
p. 3-4
Scentific Session on the occasion of 150th anniversary of agricultural chemistry in Poland
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce
Научная Сессия по случае 150-легия агрохимии в Польше
LITYŃSKI T.
p. 5-15
150 years of agricultural chemistry in Poland
150 lat chemii rolnej w Polsce
150 лет агрохимии в Польше
ŚWIĘTOCHOWSKI В.
p. 17-24
Michał Oczapowski and his merits for development of agricultural science
Michał Oczapowski i jego zasługi dla rozwoju nauk rolniczych
Михал Очаповски и его заслуги для развития агрономических наук
KOTER M.
p. 25-33
Michał Oczapowski as a creator of agricultural chemistry in Poland
Michał Oczapowski jako twórca chemii rolniczej w Polsce
Михал Очаповски как основатель агрохимии в Польше
NOWOTNY-MIECZYŃSKA A.
p. 35-44
Contribution of Polish physiologists to study on physiologic functions of macro- and microelements
Udział polskich fizjologów w badaniach funkcji fizjologicznych makro- i mikroelementów
Участие польских физиологов в исследовании физиологических функций макро и микроэлементов
GUMIŃSKI S.
p. 45-60
Physiologic investigations in Poland on importance of humic compounds for plant organism
Badania fizjologiczne nad znaczeniem związków próchnicznych dla organizmu roślinnego wykonane w Polsce
Физиологические исследования значения гумусовых соединений для растительного организма, проведенные в Польше
WILK K.
p. 61-67
More important studies on humus in Poland
Ważniejsze badania nad próchnicą gleb Polski
Важнейшие исследования гумуса в почвах Польши
KUSZELEWSKI L.
p. 69-78
Role and importance of dung in intensification of agriculture
Rola i znaczenie obornika w intensyfikacji rolnictwa
Роль и значение навоза в интенсификации сельского хозяйства
GONDEK Z.
p. 79-87
Fertilizer industry development in Poland
Rozwój przemysłu nawozowego w Polsce
Развитие туковой промышленности в Польше
GORALSKI J.
p. 89-99
Nitrogen and nitrogenic fertilization-research
Azot i nawożenie azotowe
Азот и внесение азотных удобрений
WONDRAUSCH A.
p. 101-111
Studies on phosphorus and phosphate fertilizers in Poland
Prace nad fosforem i nawozami fosforowymi w Polsce
Работы по фосфору и фосфорным удобрениям в Польше
KOTER M.
p. 113-128
Potassium fertilizers
Nawozy potasowe
Калийные удобрения
BOGUSZEWSKI W.
p. 129-147
Problem of liming in Polish investigations
Zagadnienie wapnowania w badaniach polskich
Вопросы известкования в польских исследованиях
TUCHOŁKA Z.
p. 149-160
The Polish works on magnesium and magnesium fertilizers
Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi
Польские труды по изучению магния и магнитных удобрений
BORATYŃSKI K.
p. 161-165
Trace elements - development of researches and present state in Poland
Mikroelementy - rozwój badań i obecny stan w Polsce
Микроэлементы - развитие исследований и современное положение в Польше
p. 167-180
Научная сессия по случаю 150-летия агрохимии в Польше
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce
p. 181-194
Scientific session on the occasion of 150th anniversary of agricultural chemistry in Poland
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam