PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1971 - 22(1)

UZIAK S., MORAWSKI J., POMIAN J., MELKE J., KLIMOWICZ Z.
p. 3-18
Silty formations and soils of the Bełżyce plain
Utwory i gleby pyłowe Równiny Bełżyckiej
Пылеватые образования и почвы Белжицкой Равнины
TURSKI R.
p. 19-57
Organic substances of soils from eroded areas
Substancja organiczna gleb terenów erodowanych
Органические вещества почв эродированных территорий
DOBRZAŃSKI В., CZERWIŃSKI Z., BOREK S., KĘPKA M., MAJSTERKIEWICZ T.
p. 59-74
Effect of chemical compounds applied for snow removal on soil salinization of Warsaw city greens
Wpływ związków chemicznych stosowanych do odśnieżania na zasolenie gleb zieleńców Warszawy
Влияние химических соединений применяемых в снегоочистке на засоление почвы скверов (насаждений) Варшавы
CZUCHAJOWSKI L., ERNDT A.
p. 75-90
Amino acids composition of proteinaceous component of soil humic acids
Skład aminokwasowy białkowego komponenta kwasow huminowych z gleby
Аминокислотный состав белкового компонента гуминовых кислот почвы
KABATA-PENDIAS A.
p. 91-97
Influence of incubation of soil samples and growth of clover on the concentration of micronutrients in soil solution
Wpływ inkubacji próbek glebowych oraz wzrostu koniczyny na zawartość mikroelementów w roztworze glebowym
Влияние инкубирования почвенных образцов и выращивания клевера на содержание микроэлементов в почвенном растворе
DZIĘCIOŁOWSKI W., KOCIAŁKOWSKI Z.
p. 99-116
Available microelements in soils of oak-hornbeam forests of Great Poland
Przyswajalne mikroskładniki w glebach grądów Wielkopolski
Доступные микроэлементы в почвах дубово-грабовых лесов Велькопольски
ROSOCHACKA J.
p. 117-126
Cumarine and dicumarine structure and their determination in plant ex tracts basing on absorption in ultraviolet rays
Struktura kumaryny i dwukumaryny oraz ich oznaczanie w wyciągach roślinnych na podstawie absorpcji w nadfiolecie
Структура кумарина и дикумарина а также их определение в растительных вытяжках на основании абсорбции в ультрафиолетовой области спектра
ŻURAWSKI H., PISS J.
p. 127-136
Laboratory investigations on disactivation rate of Simazine
Laboratoryjne badania nad szybkością dezaktywacji symazyny
Лабораторное исследование скорости дезактивации симазина
CYBULSKI Z.
p. 137-145
Influence of soil humidity on mineralization of dung nitrogen
Wpływ wilgotności gleby na mineralizację azotu obornika
Влияние влажности почвы на минерализацию азота навоза
SZKOLNICKA-ROSZYK S.
p. 147-158
On some modifications of the method of determining certain soil phosphorus forms
O pewnych modyfikacjach metody oznaczania niektórych form fosforu glebowego
О модификациях метода определения некоторых форм почвенного фосфора
SAPEK A.
p. 159-167
Influence of potassium chloride on behaviour of humic substances form podzolic soil and their compounds with some cations
Wpływ roztworu chlorku potasowego na zachowanie się substancji humusowych z bielicy i ich związków z niektórymi kationami
Влияние раствора хлористого калия на поведение гумусовых веществ подзола и их соединений с некоторыми катионами
BARANOWSKI R.
p. 169-188
Methods for field determinations of soil moisture
Polowe metody oznaczania wilgotności gleby
Полевые методы определения влажности почв
NIEDBAŁA W., ROHLOFF J.
p. 189-203
Productivity of Macfadyen’s apparatus in driving away soil mites
Wydajność aparatu Macfadyena w wypłaszaniu roztoczy glebowych
Производительность аппарата Макфэдиена при вылавливании почвенных клещей
BORATYŃSKI K., ROSZYK E., ZIĘTECKA M.
p. 205-264
A survey of investigations on trace elements carried out in Poland. Part I. Boron, copper and manganese
Przegląd badań przeprowadzonych w Polsce nad mikroelementami. Część I. Bor miedź i mangan
Обзор исследований проведенных в Польше по микроэлементам
KUŹNIAR K.
p. 265-266
Collection of loess contretions from the environments of Słomniki and Miechow towns
Kolekcja konkrecji lessowych z okolic Słomnik i Miechowa
Коллекция лессовидных конкреций из района М. Сломники и Мехов
PONDEL H.
p. 267-319
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1969
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1969
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1969

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam