PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1970 - 21(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
p. 3-19
Content of free iron, free aluminium and free silica in soil, as a typological criterion
Zawartość w glebie wolnego żelaza, wolnego glinu i wolnej krzemionki jako kryterium typologiczne
Содержание в почве свободного железа, свободного алюминия и свободного кремнезема как типологический критерий
KONECKA-BETLEY K., BOREK S., CZARNOWSKA K., KĘPKA M., KRÓLOWA H., ŁAKOMIEC I., KOBYLIŃSKA J.
p. 21-50
Effect of process of gleization from top on forming soils developed of boulder loam
Wpływ procesu odgórnego oglejenia na kształtowanie się gleb wytworzonych z gliny zwałowej
Влияние процесса поверхностного оглеения на формирование почв из моренного суглинка
ŁAKOMIEC I., KOZAKIEWICZ A.
p. 51-68
Stability of fulvates and humates depending on medium reaction
Trwałość fulwianów i humianów w zależności od odczynu środowiska
Прочность солей фульвовых и гуминовых кислот в зависимости от реакции среды
ŚWIĘCICKI C., KĘPKA M., BOREK S.
p. 69-88
Salinization of soils developed of cretaceous and Miocene rocks on the territory of Busko health resort
Zasolenie gleb wytworzonych ze skał kredowych i mioceńskich na terenie uzdrowiska Busko
Солонцевание почв образованных из меловых и миоценовых пород на территории курорта Буско
BIERNACKA E.
p. 89-98
Influence of irrigation with Ner river water on content of trace elements in light soils
Wpływ nawodnień wodami Neru na zawartość mikroelementów w glebach lekkich
Влияние орошения водой Hep на содержание микроэлементов в легких почвах
ŻURAWSKI H., PŁOSZYŃSKI M.
p. 99-104
Investigations on detoxication rate of Lorox in light soil
Badania nad szybkością detoksykacji Loroxu w glebie lekkiej
Исследование быстроты детоксикации Лорокса в легкой почве
SAPEK A.
p. 105-112
Application of cation exchangers resin for extraction of humic substances from Bh horizon of podzolic soil
Zastosowanie złoża kationitu do ekstrakcji substancji humusowych z poziomu Bh bielicy
Применение катионита при экстракции гумусовых веществ из горизонта Bh подзола
SAPEK A.
p. 113-122
Obtaining iron, aluminium and copper compounds with humic substance from podzolic soils
Otrzymywanie związków żelaza, glinu i miedzi z substancjami humusowymi z bielic
Получение соединений железа, алюминия и меди с гумусовыми веществами подзолов
KOWAL W.
p. 123-133
Attempt of determining water infiltration rate into frozen soils on loess in laboratory conditions
Próba określenia prędkości wsiąkania wody w namarznięte gleby nalessowe w warunkach laboratoryjnych
Попытка определения в лабораторных условиях скорости впитывания влаги в замороженные почвы залегающие лёссе
CZUBA R., KAMIŃSKA W., STRAHL A.
p. 135-159
Determination of trace elements in plant material
Oznaczanie zawartości mikroskładników w materiale roślinnym (bor, mangan, miedź, molibden, cynk, żelazo, kobalt)
Определение содержания микроэлементов в растительном веществе
KOWALKOWSKI A.
p. 161-163
XXIII Session of the International Geological Congress. Prague 1968
XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego. Praga 1968
KOWALKOWSKI A.
p. 165-167
3rd Congress of the Society of Soil Science of the German Democratic Republic in Kuhlungsborn
III Zjazd Naukowy Towarzystwa Gleboznawczego Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Kuhlungsborn
PONDEL H.
p. 169-246
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1968
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1968
Список польских печатных работ по почвоведенрно, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1968

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam