PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1969 - 20(2)

NAZARUK M.
p. 249-276
Effect of increasing nitrogen rates and sprinkling irrigation on pasture productivity at increasing phosphorus-potassium fertilization
Wpływ wzrastających dawek nawożenia azotowego oraz deszczowania na wydajność pastwisk przy zwiększającym się nawożeniu fosforowo-potasowym
Влияние возрастающих доз азотных удобрений и дождевания на продуктивность пастбищ при увеличении фосфорно-калийного удобрения
OSTROWSKI J.
p. 277-288
Studies on the adsorption and availability of pyrazon
Badania nad adsorpcją i dostępnością pyrazonu
Исследования по адсорбции и доступности пиразона
MACIAK F., LIWSKI S.
p. 289-305
Dynamics of nutrients (NPK) in cultivated peat
Dynamika składników pokarmowych (NPK) na uprawianym torfowisku
Динамика питательных элементов (NPK) на обрабатываемом торфянике
MOSKAL S., DEŁCZEWA-WALEWA D.
p. 307-321
Transformations of phosphorus fertilizers in different soil types
Przemiany nawozów fosforowych w różnych typach gleb
Превращение фосфорных удобрений в различных типах почв
KOMORNICKI T., WĄCHALEWSKI T., ŁUKASZUK J., BOGACZ W.
p. 323-334
On the organic matter of some gardening earths from the district of Krakow. Part I
O materii organicznej kilku ziem ogrodniczych z województwa krakowskiego. Część I
О органическом веществе нескольких огородных земель из Краковского воеводства. Часть. I
ROSOCHACKA J.
p. 335-346
Characteristics of infrared absorption spectre of four fractions of fulvic acids separated by the method of W.G.C. Forsyth
Charakterystyka widm absorpcyjnych w podczerwieni czterech frakcji kwasów fulwowych wydzielonych metodą W.G.C. Forsytha
Характеристика абсорбционных спектров в инфракрасной области четырех фракций фульвовых кислот выделенных по методу В.Г.Ц. Форсайта
BORATYŃSKI K., CZUBA R., SKOWROŃSKI S.
p. 347-366
Results of the first cycle of investigations concerning acidity of Polish soils and their abundance in available phosphorus and potassium
Wyniki pierwszej rotacji badań odczynu gleb Polski i ich zasobności w przyswajalny fosfor i potas
Результаты первой ротации обследования в Польше реакции почв и их обеспеченности усвояемым фосфором и калием
MERCIK S.
p. 367-407
Content of mineral elements in crops depending on fertilization and crop rotation
Zawartość składników mineralnych w roślinach w zależności od nawożenia i zmianowania
Содержание минеральных веществ в культурных растениях в зависимости от удобрения и севосмена
MARGOWSKI Z., HERBICH M., BOROWICZ A.
p. 409-423
Influence of soil conditions on growth of poplar (Populus euramericana marilandica Bose)
Wpływ warunków glebowych na rozwój topoli Populus euramericana Marilandica Bose
Влияние почвенных условий на развитие тополи Populus euramericana marilandica Bose
KOWALIK P.
p. 425-434
Preliminary results of soil oxidation measurements
Wstępne wyniki pomiarów natlenienia gleb
Предварительные результаты измерения насыщенности почв кислородом
TOŁWIŃSKA М., CZARNOWSKA K., KONECKA-BETLEY K.
p. 435-445
Some chemical properties of hydromorphic soils
Niektóre właściwości chemiczne gleb hydromorficznych
Некоторые химические свойства гидроморфных почв
KONECKA-BETLEY K., KRÓLOWA H., KOBYLIŃSKA J.
p. 447-455
Paleopedological investigations in Mazowsze region
Badania paleopedologiczne na Mazowszu
Изучение древних почв из территории Мазовша
KABATA-PENDIAS A.
p. 457-465
9th International Soil Congress in Adelaide
IX Międzynarodowy Kongres Gleboznawczy w Adelaide
PONDEL H.
p. 467-540
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1967
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1967
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1967

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam