PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1969 - 20(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
p. 3-23
Influence of soil-forming processes upon iron and aluminium content in humus-mineral complexes
Wpływ procesów glebotwórczych na zawartość żelaza i glinu w kompleksach próchniczno-mineralnych
Влияние почвообразовательных процессов на содержание железа и алюминия в органо-минеральных комплексах
OKRUSZKO H.
p. 25-49
Development of muds and mud soils
Powstawanie mułów i gleb mułowych
Образование илов и иловых почв
OKRUSZKO H., OŚWIT J.
p. 51-66
Mud soils on the background of conditions in the lower Biebrza river valley
Gleby mułowe na tle warunków doliny dolnej Biebrzy
Иловые почвы на фоне условий в долине нижнего течения реки Бебжи
BOROWIEC S., WYBIERALSKA A.
p. 67-79
Differentiation of humus composition depending on type and utilization of soils
Zróżnicowanie składu próchnicy w zależności od typu gleb i ich użytkowania
Дифференциация состава гумуса в зависимости от типа почв и их пользования
UZIAK S.
p. 81-97
Influence of relief upon typological differentiation of soil cover in flysh Carpathians
Wpływ rzeźby terenu na typologiczne zróżnicowanie pokrywy glebowej w Karpatach fliszowych
Влияние рельефа на типологическую дифференциацию почвенного покрова во флишевых Карпатах
FIREK A., ZASOŃSKI S.
p. 99-118
Preliminary investigations of some properties of variously utilised soils in the southern part of the Carpathian chain of Mt. Jaworzyna Krynicka
Wstępne badania niektórych własności różnie użytkowanych gleb w południowych partiach pasma Jaworzyny Krynickiej
Предварительное исследование некоторых свойств различно пользуемых почв в южной части цепи Явожыны Крыницкой
MOSKAL S., DELCZEWA-WALEWA D.
p. 119-134
Potassium phosphate changes in various soil types
Przemiany fosforanu potasu w różnych typach gleb
Превращение фосфата калия в различных типах почв
ROSZYK E.
p. 135-154
Vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel and copper content in some Lower Silesia soils, developed of silty loams and silt formations. Part II. Soluble forms
Zawartość wanadu, chromu, manganu, kobaltu, niklu i miedzi w niektórych glebach Dolnego Śląska wytworzonych z glin pylastych i utworów pyłowych. Część II. Formy rozpuszczalne
Содержание ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля и меди в некоторых почвах Нижней Силезии, образованных из пылеватых образований. Часть II. Ростворимые формы
ZEMBACZYŃSKI A.
p. 155-161
Investigations on boron conten in soils the Zielona Gora province. Part II. Water-soluble boron content in soils of the Nowe Miasteczko and Nosocice villages
Badania nad zawartością boru w glebach województwa zielonogórskiego. Część II. Zawartość boru rozpuszczalnego w wodzie w glebach gromad Nowe Miasteczko i Nosocice
Исследования по содержанию бора в почвах зел!ёногурского воеводства. Часть II. Содержание водорастворимого бора в почвах громады (общины) Нове Мястечко и Носоцице
KAC-KACAS М., BARTUZI J., MALIŃSKA H.
p. 163-170
On the influence of the temperature upon the results of determination of available phosphorus content in the soil
Przyczynek do badań nad wpływem temperatury na wyniki oznaczeń dostępnych dla roślin form fosforu w glebie
К вопросу влияния температуры на определения подвижных форм фосфора в почве
LIWSKI S., MACIAK F., STODOLAK J., JUSZCZAK F.
p. 171-194
Effect of microfertilizers upon hay yields on meadows in Noteć valley (Żuławka)
Wpływ nawożenia mikroelementami na plony siana na łąkach nadnoteckich w Żuławce
Влияние микроудобрений на урожаи сена на лугах в долине Нотеци (Жулавка)
GRESZTA J., GODZIK S.
p. 195-215
Effect of zinc metallurgy on soils
Wpływ hutnictwa cynku na gleby
Влияние цинковой металлургии на почвы
STACHAK A.
p. 217-229
Ground water fluctuations in soils under the Mercuriali-Fagetum association in forest districts of Glinna and Kołowo
Wahania wód gruntowych w glebach zespołu Mercuriali-Fagetum leśnictw Glinna i Kołowo
Осцилляция грунтовых вод в почвах ассоциации Mercuriali-Fagetum лесничеств Глинна и Колово
KRAUZE A., DOMSKA D.
p. 231-240
Colorimetric determination of iron plant material using α,α’-dipyridyl
Kolorymetryczne oznaczanie żelaza w materiale roślinnym z zastosowaniem α,α’-dwupirydylu
Колориметрическое определение железа в растительном веществе с применением α,α’- дипиридила
PLICHTA W.
p. 241-246
Taking photographs of soil profiles
Fotografowanie profilów glebowych
Фотографировани почвенных разрезов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam