PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(2)

ROSZYK E.
p. 223-247
Vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel and copper content in some Low-Silesian soils developed of silty loams and silt formations. Part I. Total micloelement content
Zawartość wanadu, chromu, manganu, kobaltu, niklu i miedzi w niektórych glebach Dolnego Śląska wytworzonych z glin pylastych i utworów pyłowych. Część I. Ogólna zawartość mikroskładników
Содержание ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля и меди в некоторых почвах Нижней Силезии, образованных из пылеватых глин и пылевидных отложений. Часть I. Валовое содержание микроэлементов
CZUBA R., ZANIUK A.
p. 249-266
Investigations on dislocation of available elements in soil profiles. Part III. Correlation between organic carbon and colloidal clay content in soil, its pH and content of available magnesium and some microelements
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część III. Współzależność między zawartością węgla organicznego, iłu koloidalnego w glebie i jej pH a zawartością magnezu przyswajalnego i niektórych mikroelementów
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть III. Взаимозависимость между содержанием органического углерода, коллоидного ила в почве и её pH а содержанием усвояемого магния и некоторых микроэлементов
SADOWSKI S., DUNAT S.
p. 267-280
Available molybdenum content in some soils in Koźle and Prudnik counties
Zawartość przyswajalnego molibdenu w niektórych glebach powiatów kozielskiego i prudnickiego
Содержание усвояемого молибдена в некоторых почвах Козельского и Прудницкого уездов
KOCIAŁKOWSKI Z., CIEŚLA W.
p. 281-292
Available micronutrients in cultivated soils developed of boulder loam on Kujawy Upland
Mikroskładniki przyswajalne w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych na Wysoczyźnie Kujawskiej
Микроэлементы в пахотных почвах образовавшихся из моренных глин на Куявской Возвышенности
REIMANN B., Z. KOCIAŁKOWSKI
p. 293-301
Some trace-elements of brown soils of northern part of Kościan Plain
Niektóre mikroelementy w glebach brunatnych północnej części Równiny Kościańskiej
Некоторые микроэлементы в бурых почвах северной части Косьцянской равнины
KRÓL H.
p. 303-315
Air and water properties of loess soils of the Lubelska Upland
Własności wodno-powietrzne gleb lessowych Wyżyny Lubelskiej
Водно-воздушные свойства лессовых почв Люблинской Возвышенности
MORACZEWSKI R., NAZARUK M.
p. 317-333
Influence of increasing NPK rates upon yielding of meadows on mineral soil
Wpływ wzrastających dawek nawożenia NPK na plonowanie łąk mineralnych
Влияние возрастающих доз NPK на урожайность минеральных лугов
GŁĘBOWSKI H.
p. 335-363
Investigations on effect of nitrogen fertilizers upon magnesium uptake at different soil acidity
Badania nad wpływem nawozów azotowych na pobieranie magnezu przy różnym odczynie gleby
Исследования по влиянию азотных удобрений на поглощения (растениями) магния при различной реакции почвы
KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
p. 365-403
Podzolic soils of Ostrzeszow Hills developed of periglacial accumulation sands. Part II. Podzolic soil properties
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część II. Własności gleb bielicowych
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образованные из песков перигляциальной аккумуляции. Часть И. Свойства подзолистых почв
STRZELCZYK A.
p. 405-425
Methods of studying of soil fungi
Metody badania grzybów glebowych
Методы исследования почвенных грибов
KOWALSKI M., STANIEWSKI R., STRZELCZYK E.
p. 427-435
Investigation methods of bacteriophages occuring in soil
Metody badania bakteriofagów występujących w glebie
Методы изучения бактериофагов выступающих в почве
BOROWIEC J., POMIAN J.
p. 437-457
Technique of making stabilized soil monolites
Technika wykonywania utrwalonych monolitów glebowych
Техника изготовления закреплённых почвенных монолитов
KOWAL W.
p. 459-462
Determination of soil content in water by weighing method
Określanie ilości gleby zawartej w wodzie metodą wagową
Определение включений почвы в воде по весовому методу
PRACOWNICY ZAKŁADU MIKROBIOLOGII IUNG W PUŁAWACH
p. 463-468
Professor Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1891-1968)
Profesor Doktor Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1891-1968)
PONDEL H.
p. 469-540
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1966
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1966
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1966

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam