PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
p. 3-25
Organic substance changes in some soil types in Poland
Przemiany substancji organicznej w niektórych typach gleb Polski
Превращение органического вещества в некоторых типах почв Польши
KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
p. 27-49
Podzolic soils of Ostrzeszów Hills developed of periglacial accumulation sands. Part I. Conditions of soil-forming environment
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część I. Warunki środowiska glebotwórczego
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образовавшиеся из песков перигляциальной аккумуляции. Часть 1. Условия почвообразовательной среды
KONECKA-BETLEY K.
p. 51-97
Iron problem in soil-forming process
Zagadnienie żelaza w procesie glebotwórczym
Проблема железа в почвообразовательном процессе
SKŁODOWSKI P.
p. 99-119
Sulphur distribution in the profiles of some soil types in Poland
Rozmieszczenie siarki w profilach glebowych niektórych typów gleb Polski
Распределение серы в профиле некоторых почвенных типов в Польше
KOTER M., KRAUZE A., FILUS. D.
p. 121-133
Study of the content of microelements in crops in the Olsztyn province. Part III. Cobalt
Badania nad zawartością mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część III. Kobalt
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Олыитинского воеводства. Часть III. Кобальт
CZUBA R., STRAHL A., ANDRUSZCZAK E.
p. 135-150
Study on distribution of available elements in soil profiles. Part I. Available phosphorus, potassium and magnesium content in soil profiles
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część I. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w profilach glebowych
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть 1. Содержание усвояемого фосфора, калия и магния в почвенных профилях
CZUBA R., STRAHL A., KAMIŃSKA W.
p. 151-166
Study on distribution of available elements in soil profiles. Part II. Available boron, copper and molybdenum and active manganese content in soil profiles
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część II. Zawartość przyswajalnego boru, miedzi i molibdenu oraz manganu aktywnego w profilach glebowych
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть II. Содержание усвояемого бора, меди и молибдена, а также активного марганца в почвенных профилях
GRZESIUK W.
p. 167-173
Nephelometric determination of sulphate sulphur in plants
Nefelometryczne oznaczanie siarki siarczanowej w roślinach
Нефелометрическое определение сульфатной серы в растениях
WĄCHALEWSKI T.
p. 175-183
Superficial action of humus compounds dissoluble in alkalies
O czynnościach powierzchniowych związków próchnicznych rozpuszczalnych w alkaliach
О поверхностной активности гумусовых соединений растворимых в щелочах
DECHNIK I., DUBIEL W., DUDZIAK S., BARNAT A.
p. 185-196
Effect of soil sampling way upon the results of soil reaction and richness determinations for practical farming purposes
Wpływ sposobu pobierania próbek na wyniki oznaczeń odczynu i zasobności gleb dla celów praktyki rolniczej
Влияние способа взятия образцов на результаты определения pH и обеспеченности почв для целей агрономической практики
CZUBA R., EIS В., IGNATOWICZ I., KLEIN T., KLONDER B., SKOWROŃSKI S., WŁODARCZYK Z., WOJTAS R., WÓJCIK В.
p. 197-210
Study on available phosphorus and potassium in soil and its pH determination depending on method of drying samples
Badania nad zawartością przyswajalnego fosforu i potasu w glebie oraz jej pH w zależności od sposobu suszenia próbek
Изучение зависимости содержания усвояемого фосфора и калия в почве и значений ее pH от способа сушки образцов
FIREK A., ZASOŃSKI S.
p. 211-215
A new process-in device to take undisturbed soil cores for determination of some physical properties of soil
Wciskacz do pobierania próbek glebowych o nienaruszonym układzie do oznaczeń niektórych własności fizycznych
Прибор для взятия почвенных образцов с ненарушенным строением для определения некоторых физических свойств
NOWAK M.
p. 217-219
Professor Zygmunt Golonka (1888-1967)
Profesor doktor Zygmunt Golonka (1888-1967)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam