PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 18(2)

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
p. 331-334
Professor Jan Tomaszewski
Profesor Doktor Jan Tomaszewski
TOMASZEWSKI J.
p. 335-357
A new trend in the classification of Polish soils
Nowy kierunek w systematyce gleb Polski
Новое течение в систематике почв Польши
TOMASZEWSKI J.
p. 359-368
A classification scheme for Polish forest soils
Schemat systematyki gleb leśnych Polski
Схема систематики лесных почв Польши
UGGLA H.
p. 369-414
Bog and mull soils of the gyttja moorland at Gązwa
Bagienne i murszowe gleby gytiowiska Gązwa
Болотные и муршевые почвы гиттиевого болота Гонзва
UGGLA H., MIROWSKI Z., GRABARCZYK S., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J., SOLARSKI H.
p. 415-447
Process of erosion in hilly areas of north-eastern part of Poland
Proces erozji wodnej w terenach pagórkowatych północno-wschodniej części Polski
Процесс водной эрозии и холмистых районах северо-восточной части Польши
KĘPKA M.
p. 449-465
Calcium, potassium and magnesium in some sand soil formed from sand of different geological origin of the Mazowiecko-Lowland
Wapń, potas i magnez w niektórych glebach Niziny Mazowieckiej wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego
Кальций, калий и магний в некоторых почвах Мазовецкой Низменности образовавшихся из песков различного геологического происхождения
GREINERT H.
p. 467-486
The presence of cobalt in some mineral soils of western Pomerania
Kobalt w niektórych glebach mineralnych Pomorza Zachodniego
Кобальт в некоторых минеральных почвах Западного Поморья
ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
p. 487-493
Available boron in the most important types of soils of the northern part of the Zielona Gora voivodship
Bor przyswajalny w najważniejszych typach gleb północnej części województwa zielonogórskiego
Доступный бор в важнейших типах почв северной части зелёногурского воеводства
KOTER M., KRAUZE A., FILUS D.
p. 495-508
Studies of the micronutrients content of plants cultivated under the Olsztyn province conditions. Part I. - Copper
Badania nad występowaniem mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część I - Miedź
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Олыптинского воеводства. Часть I - Медь
KOTER M., KRAUZE A., FILUS D.
p. 509-522
Studies of the content of micronutrients of plants cultivated under Olsztyn province conditions. Part II. - Manganese
Badania nad zawartością mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część II - Mangan
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Ольштинского воеводства. Часть II - Марганец
DELCZEWA-WALEWA D., MOSKAL S.
p. 523-535
Effects of long time differential manuring on the level of various phosphates in soil
Wpływ długoletniego zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych fosforanów w glebie
Влияние длительного дифференцированного удобрения на содержание различных фосфатов в почве
REIMANN B., MICHAJLUK L., BOROWICZ A.
p. 537-545
Toxicity of some forms of sulfur compounds on soils in close vicinity to the Sulfur Chemical Factory at Poznań-Zegrze
Szkodliwy wpływ niektórych form siarki na gleby terenów przyfabrycznych przy Poznańskich Zakładach Przemysłu Chemicznego w Poznaniu-Zegrzu
Отрицательное действие некоторых соединений серы в почвах промышленных районов
TURSKI R., FLIS M.. MISZTAL M.
p. 547-552
Comparative estimate of some methods for determining the total content of organic compounds in soil
Porównanie niektórych metod oznaczania ogólnej ilości związków organicznych w glebie
Сравнение некоторых методов определения общего количества органических соединений в почве
CZUBA R., KARDASZ T., KLEIN T., KLONDER B., MICHALIK G., WOJTAS R., ZEMBACZYŃSKI A.
p. 553-571
Research on the application of methylene blue for determining mechanical composition and calcium requirements of soil
Badania nad zastosowaniem błękitu metylenowego do oznaczania składu mechanicznego i potrzeb wapnowania gleb
Исследования по применению метиленового синего для определения механического состава и потребностей в известковании почв
CZUBA R., KLEIN T., SKOWROŃSKI S., WŁODARCZYK Z., WÓJCIK В., WOJTAS R., ZEMBACZYŃSKI A.
p. 573-587
Content of available phosphorus and potassium in soil and its pH value in dependence on the sampling term
Zawartość fosforu i potasu przyswajalnego w glebie oraz jej pH w zależności od terminu pobierania próbek
Содержание в почве доступного фосфора и калия и сс pH в зависимости от срока взятия образцов
SAPEK A., HEINSCH K.
p. 589-596
Protein, fibre, carotene and mineral constituent levels in hay of first swaths harvested in state farms of the Koszalin voivodship in the year 1965
Zawartość białka, włókna karotenu i składników mineralnych w sianie pierwszego pokosu zebranym w roku 1965 w PGR województwa koszalińskiego
Содержание белка, волокнистых частей, каротена и минеральных элементов в сене первого укоса из сбора 1965 года в госхозах Кошалинского воеводства
ZIMONT H.
p. 597-604
Influence of humic compounds on the formation of water resistant soil structure and on the nitrifying process in podzolic soils of Eastern Siberia
Wpływ związków próchnicznych na tworzenie się wodoodpornej struktury glebowej oraz przebieg procesu nitryfikacji w glebach typu bielicowego Syberii Wschodniej
Влияние гумусовых веществ на образование водопрочной почвенной структуры и процесс нитрификации в дерновоподзолистых целинных и окультуренных почвах восточной Сибири

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam