PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1967 - 18(1)

KLESZCZYCKI A., ROSOCHACKA J.
p. 3-17
Use of salicylhydroxyamic acid for determining ferric ions in soils
Zastosowanie kwasu salicylohydroksamowego do oznaczania jonów żelazowych w glebach
Применение салицилгидроксамовой кислоты для определения ионов железа в почвах
MICHAJLUK L., BOROWICZ A.
p. 19-24
Application of spectral analysis to determination of some microelements in soil
Zastosowanie analizy spektrograficznej do oznaczania niektórych mikroelementów w glebie
Применение спектрального анализа для определения некоторых микроэлементов в почвах
KOTER М., GRZESIUK W.
p. 25-32
Nephelometrie determination of sulfates in some soil extracts
Nefelometryczne oznaczanie siarczanów w niektórych wyciągach glebowych
Нефелометрическсе определение сульфатов в некоторых почвенных вытяжках
MAŁYSOWA E., BORS J., SZERSZEŃ L.
p. 33-41
Sr-90 distribution in the profiles of some arable soils of Lower Silesia
Profilowe rozmieszczenie Sr-90 w niektórych glebach ornych Dolnego Śląska
Профильное размещение Sr-90 в некоторых пахотных почвах Нижней Силезии
LITYŃSKI T., DOMNICZ A.
p. 43-55
The Sr-90-contamination of Polish soils. Part II. The Sr-90-contamination of soils of Southern and Central Poland in 1963
Skażenie Sr-90 gleb Polski. Cz. II. Skażenie Sr-90 gleb Polski południowej i środkowej w 1963 r.
Загрязнение почв Польши стронцием-90. Часть 2. Загрязнение стронцием-90 почв Южной и Центральной Польши в 1963 г.
BORATYŃSKI K., ROSZYK E., ROSZYKOWA S., TYSZKIEWICZ M., ZIĘTECKA M.
p. 57-70
Contents of plant-available Cu, Mn, Mo, Zn, forms in some silt soils
Zawartość przyswajalnych form Cu, Mn, Mo, Zn w niektórych typach gleb Dolnego Śląska powstałych na utworach pyłowych
Содержание доступных форм Cu, Mn, Mo, Zn в некоторых типах почв Нижней Силезии, образованных на пылистых отложениях
REIMANN B., MICHAŁEK K.
p. 71-76
Plant available magnesium in some soils of Wielkopolska
Magnez przyswajalny dla roślin w niektórych glebach Wielkopolski
Магний доступный для растений в некоторых почвах Великопольши
GORALSKI J., BUDZISZEWSKA J.
p. 77-94
Effect of the Kingisepp ground rock phosphate in the light of laboratory and greenhouse tests
Działanie mączki fosforytowej Kingisepp w świetle badań laboratoryjnych i wegetacyjnych
Действие фосфоритной муки Кингисепп в свете лабораторных и вегетационных исследований
GŁĘBOWSKI H.
p. 95-113
Value of serpentinites as magnesium fertilizers
Wartość serpentynitów jako nawozu magnezowego
Ценность серпентинитов как магниевого удобрения
KOBUS J., STRZELCOWA A.
p. 115-131
Effect of clay minerals on the biological activity and fertility of sandy soils. Part III
Wpływ minerałów ilastych na aktywność biologiczną i żyzność gleb lekkich. Część III
Влияние глинистых минералов на биологическую активность и урожайность легких почв. Часть III
BIRECKI М., TRZECKI S., ZIMNA J.
p. 133-142
Influence of the compactness of the arable layer on the porosity and pF values of two soil types
Wpływ zbitości warstwy ornej na zdolność zatrzymywania wody (pF)
Влияние плотности (сгущения) пахотного слоя на способность удерживания воды (влаги) pF
KOPER S.
p. 143-157
Some methods of estimating phosphorus and potassium fertilizer requirements of grassland in the light of field tests
Niektóre metody oceny potrzeb nawożenia łąk fosforem i potasem w świetle doświadczeń nawozowych
Некоторые методы оценки потребности лугов в удобрении фосфором и калием на основании опытов с удобрением
LIWSKI S., MACIAK F., KARPIŃSKA J.
p. 159-184
Peatlands of the Kampinos Forest
Torfowiska Puszczy Kampinoskiej
Торфяники Кампиноской Пущи
TOKAJ J.
p. 185-206
Quantitative microscopic and chemical investigations on soil aggregates as structural elements. Part II. Physical properties, mineral composition and sorptive properties
Ilościowe badania mikroskopowo-chemiczne agregatów glebowych. Cz. II. Właściwości fizyczne, skład mineralny i chemiczny oraz właściwości sorpcyjne
Количественное микросконо-химическое исследование почвенных агрегатов как элементов структуры. Часть II. Физические свойства, минеральный и химический состав и поглощающие свойства
SAPEK A., SAPEK В.
p. 207-216
Application of formaldoxime for determining manganese in soil extracts and in plant material
Zastosowanie formaldoksymu do oznaczania manganu w wyciągu glebowym i materiale roślinnym
Применение формальдегидоксима для определения марганца в почвенных вытяжках и растительном веществе
CZUBA R., IGNATOWICZ I., KLEIN T., WŁODARCZYK Z., WOJCIK В.
p. 217-224
Method for sampling the arable layer in studies on soil fertility
Metody pobierania próbek z warstwy ornej do badań nad zasobnością gleb
Метод взятия образцов из пахотного горизонта для исследований по обеспеченности почв
IGNATOWICZ I.
p. 225-230
Tentative application of potassium chloride concentrations below 1,0n KCl in determination of soil pH
Badania nad możliwością zastąpienia 1,0n KCl chlorkiem potasu o niższej koncentracji przy oznaczaniu pH gleby
Исследование возможности замещения 1,0н KCl хлористым калием низшей концентрации при определениях pH почвы
SADOWSKI S., DUNAT S.
p. 231-246
Studies on the content of available magnesium in soils of the Kozielsk and Racibórz districts
Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach powiatu kozielskiego i raciborskiego
Исследования по содержанию доступного магния в почвах Козельского и Рациборского уездов
NOWAK J., NIPANICZ A.
p. 247-265
pH value and levels of available phosphorus and potassium in Żuławy soils (at the delta of Vistula)
Odczyn i zasobność, gleb Żuław Wiślanych (delta Wisły)
Реакция и обеспеченность доступных фосфоров и калием почв района Жулавы (Дельты р. Висла)
PONDEL H.
p. 267-326
Polish bibliographical list of soil science, agricultural, chemistry, tillage and water economy. Year 1965
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1965
Список польских печатных рабог по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1965

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam