PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1967 - 17

KUŹNICKI F.
p. 5-28
Professor Dr. Arkadiusz Musierowicz
Profesor Doktor Arkadiusz Musierowicz
Профессор Др Аркадий Мусерович
MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z., CZARNOWSKA K., CZERWIŃSKI Z., KONECKA-BETLEY K., KRÓL H., KUŹNICKI F., LESZCZYŃSKA E., SYTEK J., ŚWIĘCICKI C., TUSZYŃSKI M., KOBYLIŃSKA J.
p. 29-129
Typology and properties of soils from boulder loams. Part I. Brown and pseudopodzolic forest soils
Typologia i własności gleb wytworzonych z glin zwałowych. Cz. I. Gleby brunatne i pseudobielicowe terenów leśnych
Технология и свойства почв образовавшихся из валунных суглинков и глин. Часть 1. Буроземные и псевдоподзолистые почвы лесных районов
MUSIEROWICZ A., ŚWIĘCICKI C., KRÓL H.
p. 131-143
Preliminary research on moisture dynamics and temperature determination in some soils under different culture in Warsaw environs
Wstępne badania dynamiki wilgotności i temperatury kilku gleb okolic Warszawy pod różnymi uprawami
Предварительные исследования динамики влажности и определение температуры нескольких почв окрестностей Варшавы под разными культурами
MUSIEROWICZ A., ŚWIĘCICKI C., KRÓL H.
p. 145-155
Tension curves in light pseudopodzolic soils from silt and boulder loam
Krzywe sorpcji wody gleb pseudobielicowych lekkich wytworzonych z utworów pyłowych i z gliny zwałowej
Кривые сорбции воды лёгких псевдоподзолистых почв образовавшихся из валунных пород
ŚWIĘCICKI C.
p. 157-167
A field instrument for oxygen measurement in soil solutions
Polowy aparat do pomiarów zawartości tlenu w roztworze glebowym
Полевой аппарат для измерения кислорода в почвенных растворах
KRAPFENBAUER A., TUSZYŃSKI M.
p. 169-190
Effects of a fertilizing experiment aiming at transformation of an unravourable floor cover (raw humus) in a pine stand Pinus strobus, evaluated at the end of the first experimental year
Ocena doświadczenia nawozowego nad przekształceniem ściółki nakładowej (Rohhumus) w drzewostanie wejmutkowym po upływie roku
Auswertung eines Dungungsversuches zur Umwandlung von ungunstigen Humusauflagen (Rohhumus) in einem Strobenbestand nach einjahriger Laufzeit

Оценка удобрительного опыта по преобразованию лесной подстилки (Rohhumus) в хвойном дровостое Pinus strobus по истечении одного года
SŁAWIŃSKI J.
p. 191-200
Application of chemiluminescence in the liquid phase to soil analysis. Part I. Effect of soil extracts on chemiluminescence of alkalimetric indicators
Zastosowanie chemiluminescencji w fazie ciekłej do analizy gleb. Cz. I. Wpływ wyciągów z gleb na chemiluminescencję wskaźników alkacymetrycznych
Применение химилюминесценции в жидкой фазе для анализа почв. Часть 1. Влияние почвенных вытяжек на химилюминесценцию алькациметрических индикаторов
WOCŁAWEK T.
p. 201-227
Characteristic of the chemistry and mineral composition of the colloidal fraction of some eroded and deluvial soils of the Masurian Lakeland
Charakterystyka chemizmu i składu mineralnego frakcji koloidalnej niektórych gleb erodowanych i deluwialnych Pojezierza Mazurskiego
Характеристика химизма и минералогического состава коллоидной фракции некоторых эрозивных и делювиальных почв Мазурского Приозерья
KLESZCZYCKI A., KOZAKIEWICZ A., ŁAKOMIEC I.
p. 229-241
Tentative comparison of methods used in research of humus in mineral soils
Porównanie metod stosowanych w badaniach próchnicy gleb mineralnych
Сравнение методов применяеых при исследованиях перегноя в минеральных почвах
KLESZCZYCKI A., KOZAKIEWICZ A., ŁAKOMIEC I.
p. 243-251
Effect of many-year treatment with mineral fertilizers and farmyard manure on the organic soil matter in the light of 44 experimental years
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i obornika na substancję organiczną gleby w świetle 44-letnich doświadczeń
Влияние многолетнего применения минеральных удобрений и навоза на содержание органических веществ в почве, на фоне 44-летних опытов
SŁOWIK K.
p. 253-282
Gleyed soils and their suitability for fruit trees
Gleby oglejone i ich przydatność sadownicza
Оглеённые почвы и их пригодность для садоводства
TOKAJ J.
p. 283-311
Quantitative microscopic and chemical investigations on soil aggregates as structural units. Part I. Composition of aggregates, morphologic properties, mechanical composition
Ilościowe badania mikroskopowo-chemiczne agregatów glebowych jako elementów strukturalnych. Cz. I. Skład agregatowy, właściwości morfologiczne i skład mechaniczny
Количественное микроскопо-химическое исследование почвенных агрегатов как элементов структуры. Часть 1. Агрегатный состав, морфологические свойства и механический состав
WOCŁAWEK T.
p. 313-317
Communication regarding a modified instrumentation for determination of DTA energetic curves in the colloidal soil fraction
Modyfikacja aparatury do oznaczania krzywych energetycznych DTA we frakcji koloidalnej gleby
Модификация аппаратуры для определения энергетических кривых ДТА в коллоидной фракции почвы

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam