PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1966 - 16(2)

BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
p. 301-326
Studies on adaptation of Grigg’s method for determination of available soil molybdenum to routine analysis
Badania nad przystosowaniem do oznaczeń seryjnych metody Grigga służącej do określania w glebie przyswajalnego molibdenu
Исследования по применению метода Григга для массовых определений усвояемого молибдена в почве
KOWALIŃSKI S., BOGDA A.
p. 327-356
The usefulness of Polish synthetic resins for making microscopic thin sections of soils
Przydatność polskich żywic syntetycznych do sporządzania mikroskopowych szlifów gleb
Пригодность польских синтетических смол для изготовления микроскопических почвенных шлифов
KOWALKOWSKI A.
p. 357-411
Main trends in development of soils in conditions of Dalkowo Hills morphogenetic environment
Główne kierunki rozwoju gleb w warunkach środowiska morfogenetycznego Wzgórz Dalkowskich
Основные направления развития почв в условиях морфогенетической среды Дальковских Холмов
KONECKA-BETLEY K.
p. 413-430
A contribution to the study of clay minerals in soils from loesses
Przyczynek do poznania minerałów ilastych w glebach wytworzonych z lessów
К познанию глинистых минералов в почвах образовавшихся из лессов
MORACZEWSKI R.
p. 431-448
Effect of fertilizer treatment and permanent cutting of meadows on the utilization of peat nitrogen and the nutrient balance
Wpływ nawożenia i użytkowania kośnego łąki na wykorzystanie azotu torfowiska i bilans składników pokarmowych
Влияние удобрения и укосного пользования луга на использование азота торфяника и баланс питательных элементов
KARDASZ T., RUZIEWICZ J.
p. 449-457
Adaptation of Scharrer and Schaumloffers method of copper determination in soil extracts to routine analysis
Przystosowanie do analiz seryjnych metody Scharrera i Schaumloffela oznaczania miedzi w wyciągach glebowych
Адаптация метода Шаррера и Шаумлёффеля для массовых определений меди в почвенных вытяжках
HENRYK PONDEL
p. 459-539
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1964
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej, rok 1964
Список польских печатных рабог по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1964

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam