PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1966 - 16(1)

CZUCHAJOWSKI L., KRZECZEK J.
p. 3-23
Contribution of quinones to the structure of humic acids in view of infrared absorption spectra of some new model compounds
Udział chinonów w strukturze kwasów huminowych w świetle widm absorpcyjnych w podczerwieni nowych związków modelowych
Участие хинонов в строение гуминовых кислот новых модельных соединений в свете спектров абсорбции и инфра красной части (спектра)
KOTER М., MAZUR T., ZIENKIEWICZ H.
p. 25-39
Application of ion exchangers to investigations of the displacement of nutrients in soils
Zastosowanie jonitów do badań nad przemieszczaniem się składników pokarmowych w glebach
Применение ионообменных смол в исследованиях по перемещению питательных элементов в почвах
BORATYŃSKI K., KOSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
p. 41-51
Cooper content in various soil extracts
Zawartość miedzi w rożnych wyciągach glebowych
Содержание меди в различных почвенных вытяжках
KOBUS J., PACEWICZOWA T.
p. 53-65
Effect of clay minerals on the biological activity of light soils
Wpływ minerałów ilastych na czynność biologiczną gleb lekkich (Część II)
Влияние глинистых минералов на биологическую активность лёгких почв
MOLSKA I.
p. 67-84
Influence of microorganisms on water stability of soil aggregates
Wpływ drobnoustrojów na wodoodporność gruzełków glebowych
Влияние микроорганизмов на водопрочность почвенных агрегатов
ADAMUS М., BORATYŃSKI K., KARDASZ T.
p. 85-92
Suitability of the sulphite and hydroquinone method of active soil manganese determination for estimates of manganese abundance in soil
Przydatność metody siarczynowej i hydrochinonowej oznaczania manganu aktywnego w glebie do oceny zasobności gleb w mangan
Пригодность сульфитного и гудрохинонового метода определения активного марганца в почве для оценки обеспеченности почв марганцем
MAŁYSOWA E., BORS J.
p. 93-101
Sr-90 in cultivated soils of the Wrocław voivodship
Sr-90 w glebach użytkowanych rolniczo na terenie województwa wrocławskiego
Sr-90 в почвах сельскохозяйственного пользования на территории Вроцлавского воеводства
CZUBA. R., KAMIŃSKA W., STRAHL A.
p. 103-112
Active manganese contents in soils of some districts of Wrocław voivodship
Zawartość manganu aktywnego w glebach niektorych powiatów województwa wrocławskiego
Содержание активного марганца в почвах некоторых районов Вроцлавского воеводства
KOZAKIEWICZ A.
p. 113-130
A new conception of the composition of humus in some types of mineral soils in the light of results obtained with a modified I. Tiurin method
Nowe poglądy na skład próchnicy niektorych typów gleb mineralnych w świetle wyników uzyskanych zmodyfikowaną metodą I. Tiurina (Część I)
Новые воззрения на состав гумуса некоторых типов минеральных почв в свете результатов полученных по видоизменённому методу И. Тюрина
ŁAKOMIEC I.
p. 131-156
Effect of many-years fertilizer treatment on the compositions of humus compounds in podzols
Wpływ wieloletniego nawożenia na skład związków próchnicowych w glebach bielicowych
Влияние длительного удобрения на состав соединений гумуса в подзолистых почвах
ŁAKOMIEC I.
p. 157-170
Effect of many-years fertilizer treatment on contents of Mg, Ca, Al and Fe cations in podzolic soils
Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość kationów Mg, Ca, Al i Fe w profilu gleby bielicowej
Влияние длительного удобрения на содержание катионов Mg, Ca, AI и Fe в профиле подзолистой почвы
KLESZCZYCKI A., ŁAKOMIEC I.
p. 171-191
Effect of many-years fertilizer treatment on the physico-chemical properties of humic acids
Wpływ wieloletniego nawożenia na właściwości fizyko-chemiczne kwasów huminowych
Влияние длительного удобрения на физико-химические свойства гуминовых кислот
BROGOWSKI Z.
p. 193-208
Methods of determining mineral and organic phosphorus in soils
Metodyka oznaczania mineralnego i organicznego fosforu w glebie
Методика определения минерального и органического фосфора в почве
BROGOWSKI Z.
p. 209-240
Organic and mineral phosphorus in some sandy soils of Poland
Fosfor organiczny i mineralny w niektórych glebach piaskowych Polski
Органический и минеральный фосфор в некоторых песчаных почвах Польши
MERCIK S.
p. 241-273
Studies on correlations between soil nitrogen contents, crop yields and the effect of nitrogen fertilizers
Studia nad zależnością między zasobnością gleb w azot a plonem roślin i działaniem nawozów azotowych
Изичение зависимости между обеспеченностью почв азотом а урожаем и действием азотных удобрений
WALCZYNA J.
p. 275-296
Suitability of the Aspergillus niger method for determination of available nitrogen, phosphorus and potassium in grassland soils
Przydatność metod Aspergillus niger do oznaczania dostępnego azotu, fosforu i potasu w glebach łąkowych
Пругодность метода Aspergillus niger для определения доступного азота, фосфора и калия в луговых почвах

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam