PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(suppl.)

XVIITH MEETING DEVOTED TO PROBLEMS OF AGRICULTURAL SOIL SCIENCE, KIELCE, POLAND, 2-4 IX.1965

STRZEMSKI M.
p. 3-51
Division of productive agricultural areas into categories, based on natural principles of effective land utilization
Podział rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski na kompleksy według przyrodniczych zasad racjonalnego użytkowania
Einteilung der polnischen Acker- und Grunlandboden gemass ihrer rationellen Benutzung

Classification pratique des sols d’apres les directions generales de l’exploitation des terrains agricoles terres labourables et prairies en Pologne

Классификация земель пахотных угодий, сенокосов и пастбищ по их пригодности к возделыванию сельскохозяйственных культур
STRZEMSKI M.
p. 53-83
Lithlogic and soil-forming regions of Kielce voivodeship
Regiony litologiczno-glebotwórcze województwa kieleckiego
Почвенно-литологические провинции Келецкого воеводства
ŚWIĘTOCHOWSKI В.
p. 85-97
Plant, soil and agricultural soil maps
Gleba, roślina a mapy rolniczo-glebowe
Растение, почва и агро-почвенные карты
WITEK T.
p. 99-117
The text and methods of large-scale land classification mapping
Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych
Содержание крупномасштабных карт рационального использования земель и методы их составления
SIUTA J.
p. 119-128
Analytical work conducted for soil agricultural utilization maps (scale in cm, 1:5000 and other) and its adjustment to the different scientific investigation
Zakres prac analitycznych wykonywanych do map glebowych w skalach 1:5000 i innych oraz wykorzystanie tej dokumentacji dla syntez problemowych
Объём аналитических работ проводимых при составлении почвенных карт в масштабе 1 : 5000 и иных и использование этой документации в проблемных синтезах
KLATKA T.
p. 129-162
Geomorphology of the Świętokrzyskie Mountains (Holy Cross Mountains)
Geomorfologia Gór Świętokrzyskich
Геоморфология Свентокшиских гор
BIRECKI М., TRZECKI S.
p. 163-168
Displacement of waters in the arable layer of two different soils unsaturated with water
Przemieszczanie się wód w warstwie ornej dwu rożnych gleb nie nasyconych wodą
Перемещение вод в пахотном горизонте двух различных почв ненасыщенных водой
KOWALIŃSKI S., PUL W.
p. 169-173
Dependence of soil resistance on its porosity and moisture
Zależność oporów gleby od jej porowatości i wilgotności
Зависимость сопротивления почвы от ее пористости и влажности
ŚWIĘCICKI С.
p. 175-179
A modification of Pallmann, Eichenberger and Hasler’s method of soil temperature (eT) determination by means of sugar inversion
Metoda Pallmanna, Eichenbergera i Haslera oznaczania temperatury (eT) gleby za pomocą inwersji cukru w modyfikacji C. Święcickiego
Модификация метода Палльманна, Ейхенбергера и Хаслера по обозначению температуры почв (еТ) с помощью
REIMANN B., MUCHA W., PAŁUCKI F.
p. 181-188
Preliminary investigations on the physical properties of some podsols
Wstępne badania nad właściwościami fizycznymi niektórych gleb bielicowych
Предварительное исследование физических свойств некоторых подзолистых почв
BOĆKO J.
p. 189-192
Leaching of soil iron in sewerage irrigation under various air and water conditions
Wypłukiwanie żelaza z gleby nawadnianej ściekami o rożnych stosunkach powietrzno-wodnych
Выщелачивание железа из почвы орошаемой сточными водами при различных воздушно-водяных соотношениях
DOMŻAŁ H., MALICKI M.
p. 193-197
Stationary sounding electrode for measurement of moisture dynamics in soils from sands
Stacjonarna elektroda-sonda do pomiarów dynamiki wilgotności gleb wytworzonych z piasków
Стационарный электрод - зонд для измерения динамики влажности в почвах образовавшихся из песков
KRÓL H.
p. 199-206
Comparative determination of field capacity with different methods
Porównanie kilku metod oznaczania pojemności wodnej polowej
Сравнение нескольких методов определения полевой влагоемкосги
KRÓL H.
p. 207-209
Comparison of wilting coefficient values determined by two indirect methods
Porównanie wartości współczynnika więdnięcia oznaczonego dwiema pośrednimi metodami
Сравнение величины коэффициента завядания обозначенного двумя косвенными методами
ZEMBACZYŃSKI A.
p. 211-214
Comparison of results obtained in determination of mechanical soil composition by field and laboratory methods
Porównanie wyników oznaczeń składu mechanicznego gleb metodami polową i laboratoryjną
Сравнение результатов определения механического состава почв по полевому и лабораторному методам
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
p. 215-218
Profile differentiation of humus composition in soils of different utilization categories
Profilowe zróżnicowanie składu próchnicy w glebach różnych kategorii użytkowych
Дифференциация состава перегноя в профиле почв из различных категорий землепользования
KOWALIŃSKI S., DROZD J.
p. 219-221
Influence of the mode of precipitation of humic acids on the humic acids/fulvic acids index
Wpływ sposobu wytrącania kwasów huminowych na wartość wskaźnika Ch/Cf
Влияние способа осаждения гуминовых кислот на значение показателя гуминовые кислоты/фульвовые кислоты
REIMANN B., MUCHA W., LACHOWSKI H.
p. 223-228
Fractionation of humus compounds in relation to hydrogen ion concentration
Frakcjonowanie związków próchnicznych w zależności od stężenia jonów wodorowych
Фракционирование гумусовых соединений в зависимости от концентрации водородных ионов
SCHILLAK R., KAJA L.
p. 229-234
Comparison of lime requirements of soils tested by the Kappen method with pH measurements of soil suspensions in water, in 1 n KCl solution and buffer solution
Porównanie potrzeb wapnowania gleb wyznaczonych metodą Kappena z pomiarami pH zawiesiny glebowej w wodzie, w 1n roztworze KCl i w roztworze buforowym
Сравнение потребностей в известковании обозначенных по методу Каппена с измерениями pH почвенной суспензии в воде, в 1н растворе КСl и в буферном растворе
ADAMCZYK В.
p. 235-239
Remarks on pH determination in acid sandy soils
Uwagi w sprawie oznaczeń pH w glebach piaszczystych kwaśnych
Замечания к вопросу определения pH в кислых песчанистых почвах
MUCHA W., LACHOWSKI H.
p. 241-246
С and N content and the С : N ratio in various fraction of soil organic matter
С i N oraz stosunek С : N w różnych frakcjach substancji organicznej gleby
С и N и соотношение С : N в различных фракциях органического вещества почвы
TURSKI R., LIPIŃSKA M.
p. 247-250
Dynamics of humic acids in cultivated podsolic soil from deep loesses
Dynamika kwasów huminowych w uprawnej glebie bielicowej wytworzonej z lessów głębokich
Динамика гуминовых кислот в обрабатываемой подзолистой почве, образовавшейся из мощного лёсса
KABATA-PENDIAS A.
p. 251-260
Content of certain trace elements in rendzinas of the Kielce region
Niektóre pierwiastki śladowe w rędzinach województwa kieleckiego
Некоторые микроэлементы в рендзинах Келецкого воеводстка
KABATA-PENDIAS A., GAŁCZYŃSKA В.
p. 261-265
Trace elements distribution in sandy soils of the Holy Cross Mts. region
Rozmieszczenie pierwiastków śladowych w niektórych glebach piaszczystych regionu świętokrzyskiego
Распределение микроэлементов в некоторых песчаных почвах свентокшиского района
PIOTROWSKA M.
p. 267-272
Trace elements in some loess soils of the Opatów-Sandomierz region
Pierwiastki śladowe w niektórych glebach lessowych regionu opatowsko-sandomierskiego
Микроэлементы в некоторых лессовых почвах опатовско-сандомерской окрестности
CZEKALSKI A., KOCIAŁKOWSKI Z.
p. 273-281
Content of some trace elements in the soils of Wielkopolska
Zawartość niektorych mikroelementów w glebach Wielkopolski
Содержание некоторых микроэлементов в почвах Велькопольши
GLIŃSKI J.
p. 283-287
Determination of trace elements in soils extracts by additive spectrographic method
Oznaczanie pierwiastków śladowych w ekstraktach glebowych spektrograficzną metodą dodatków
Определение микроэлементов в почвенных экстрактах по спектральному методу добавок
ANDRZEJEWSKI M.
p. 289-294
Some optical properties of humus compounds related with their concentration and the kind of solution
Niektóre właściwości optyczne związków próchnicznych w zależności od ich stężenia i sposobu rozpuszczania
Некоторые оптические свойства гуминовых кислот в зависимости от их концентрации и рода раствора
CIEŚLA W.
p. 295-298
Adaptation of Jackson’s method of soil sample preparation to mechanical analysis and other soil tests
Adaptacja metody Jacksona przygotowania próbek gleby do celów analizy chemicznej i innych badań glebowych
Адаптация метода Джексона о подготовке почвенных образцов для анализа механического состава и других почвенных исследований
MOTOWICKA-TERELAK T.
p. 299-304
Relationship between reaction and color effect of bivalent ferrum compounds in solutions and colloidal suspensions
Zależność między odczynem a efektem barwnym związków żelaza dwuwartościowego w roztworach i zawiesinach koloidalnych
Зависимость между реакцией и цветным эффектом (окраской) соединений двухвалентного железа в растворах и коллоидных суспензиях
MICHAJLUK L.
p. 305-309
Bromination and nitration of humus and of humic acids as a method of their separation and fractionation
Bromowanie i nitrowanie próchnicy i kwasów próchnicznych jako jedna z metod ich wydzielania i frakcjonowania
Бромирование и нитрование перегноя и гумусовых веществ как один из методов их выделения и фракционирования
GLIŃSKI J., TURSKI R.
p. 311-314
Correlation between copper content and composition of humic acid fractions in soils
Zależność między zawartością miedzi a składem frakcjonarnym kwasów huminowych w glebach
Зависимость между содержанием меди и фракционарным составом гуминовых кислот в почвах
GIEDROJĆ B.
p. 315-318
Carbon and nitrogen contents in some fractions of sand soil
Zawartość węgla i azotu w niektórych frakcjach gleby piaszczystej
Содержание углерода и азота в некоторых фракциях песчаной почвы
DRABENT Z., MAZUR T., RACZYŃSKI W.
p. 319-323
Application of C-14 to research on mineralization of amino acids in soil
Zastosowanie C-14 do badań nad mineralizacją aminokwasów w glebach
Применение C-14 в исследованиях по минерализации аминокислот в почве
DRABENT Z., MAZUR T., RACZYŃSKI W.
p. 325-327
Decomposition of C-14 - labelled urea in soil
Rozkład mocznika znaczonego C-14 w glebie
Разложение мочевины меченной C-14 в почве
KOWALIŃSKI S., DROZD J.
p. 329-335
The influence of the reaction of sodium pyrophosphate solution upon the results of fractional composition of humus compounds
Wpływ odczynu roztworu pirofosforanu sodu na wyniki składu frakcjonowanego związków próchnicznych
Влияние реакции раствора пирофосфата натрия на результаты фракционированного состава гумусовых соединений
RUSZKOWSKA М., NURZYŃSKI J.
p. 337-340
Available manganese in some soils of Kielce voivodeship in 1964-1965
Przyswajalność manganu w niektórych glebach województwa kieleckiego w latach 1964-1965
Усвояемость марганца в некоторых почвах Келецкого воеводства в гг. 1964-1965
CZUBA R.
p. 341-343
Soil contents of active manganese after eight years of different fertilizer treatment
Zawartość manganu aktywnego w glebie po ośmioletnim rożnym nawożeniu
Содержание активного марганца в почве после восьмилетнего различного удобрения
CZUBA R., PASEK В., SKRZYPEK М.
p. 345-347
Effect of different kinds of industrial waste lime on changes in soil pH
Wpływ rożnych rodzajów wapna odpadkowego na zmiany pH gleby
Влияние различных видов известковых отходов на изменение pH почвы
MARGOWSKI Z.
p. 349-353
A contribution to the methodics of numerical determination of the soil mesofauna
Z badań nad metodyką ilościowego oznaczania mezofauny glebowej
Из исследований по методике количественного определения почвенной мезофауны
DZIEŻYC J., ROJEK S., TRYBAŁA M.
p. 355-360
Effects of intensive fertilization and irrigation with different crop rotation on soil productivity in sand soils of productivity class IV and V
Wpływ wysokiego nawożenia i nawadniania w rożnych płodozmianach na produkcyjność gleb piaszczystych IV i V klasy bonitacyjnej
Влияние высоких доз удобрения и орошения в различных севооборотах на продуктивность песчаных почв IV и V бонитировочного класса
DZIEŻYC J., ŚWIDZIŃSKI W., WERKA T.
p. 361-366
Relations between the productivity class of arable soils, structure of cultures and magnitude of field production
Zależność między klasą bonitacyjną gruntów ornych a strukturą zasiewów i wielkością produkcji polowej
Зависимость между бонитировочным классом пашен а структурой посевов и величиной полевой продукции
DZIEŻYC J., ROJEK S.
p. 367-373
Effect of culture plants on temperature of the upper soil layer
Wpływ roślin uprawnych na temperaturę górnej warstwy gleby
Влияние культурных растений на температуру верхнего слоя почв
SZOSZKIEWICZ J., DENISIUK Z.
p. 375-379
Soil conditions of more important of moist meadow associations in a middle valley of the Warta river
Warunki glebowe ważniejszych zbiorowisk łąk łęgowych w dolinie środkowego odcinka Warty
Почвенные условия важнейших растительных ассоциаций на заливных лугах в долине среднего течения р. Варты
DENISIUK Z., SZOSZKIEWICZ J.
p. 381-386
Influence of some habitat factors on development of sedge communities in a valley of the Warta river
Wpływ niektórych czynników siedliska na rozwój zbiorowisk turzycowych w dolinie Warty
Влияние некоторых факторов местообитания на развитие осоковых ассоциаций в долине р. Варты
RADOMSKA M.
p. 387-390
A contribution to the studies on deeping of tillage light mada soils
Przyczynek do badań nad pogłębianiem uprawy na madzie lekkiej
К исследованиям по углублению обработки по легкой маде
GUTMAŃSKI I.
p. 391-396
Influence of natural and formalin-treated peat on the fertilizing value of Polish phosphorite meal
Wpływ torfu naturalnego i formalinowego na wartość nawozową krajowej mączki fosforytowej
Влияние торфа естественного и обработанного формальдегидом на удобрительную ценность отечественной фосфоритной муки
GOŹLIŃSKI H.
p. 397-401
Effect of sulphur (SO4) on oat and mustard crops at the background of increasing nitrogen fertilization
Wpływ siarki (SO4) na plon owsa i gorczycy na tle wzrastającego nawożenia azotowego
Влияние серы (SO4) на урожай овса и горчицы на фоке возрастающего азотного удобрения
GONET Z.
p. 403-406
Visual experiments with loam dressings on sand soils
Doświadczenie obserwacyjne nad nawożeniem gleb piaszczystych gliną
Разведочный опыт по удобрению песчаных почв глиной
HORAWSKI M.
p. 407-411
Mineral fertilizing constituents in peat soils
Mineralne składniki nawozowe w glebach torfowych
Минеральные питательные элементы в торфяных почвах
ZEMBACZYŃSKI A.
p. 413-416
Investigations on correlations of soil reaction and abundance of some nutrients with plant crops
Badania nad zależnością między kwasowością i zasobnością gleb w przyswajalny fosfor i potas a plonami niektórych roślin uprawnych
Исследование зависимости между кислотностью и обеспеченностью почв а урожаем некоторых культурных р аст ений
ANDRUSZCZAK E., CZUBA R.
p. 417-420
Some abundance parameters in brown soils of Wrocław voivodeship
Niektóre parametry zasobności brunatnych gleb województwa wrocławskiego
Некоторые показатели обеспеченности бурых почв из Вроцлавского воеводства
ŁOGINOW W., CWOJDZIŃSKI W.
p. 421-427
Investigations on soil reaction and nutrient contents at Experimental Station Baborówko IUNG
Badania odczynu i zasobności gleb w Zakładzie Doświadczalnym IUNG Baborówko
Исследование реакции и обеспеченности почв на Опытной Станции И. А. У. и П. - Баборувко
DOBRZAŃSKI В., DECHNIK I., GLIŃSKI J.
p. 429-432
Tentative assessment of the agricultural value of culture soils from silt formations
Próba wyceny wartości rolniczej gleb uprawnych wytworzonych z utworów pyłowych
Попытка таксации агрономической ценности пахотных почв развившихся из пылистых образований
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 433-436
The C-14 age determination of the soil chronosequences on the spits in the Swina Pass
Ustalenie wieku chronosekwencji glebowej na mierzejach Bramy Świny metodą radiowęgla C-14
Определение долговечности хронопоследовательности почвообразования на косах Ворот Свины по методу радиоактивного углерода С-14
ADAMCZYK В.
p. 437-442
Secondary transformations of the soil and plant cover in the northwestern region of the Świętokrzyskie Mts., formerly under mining exploitation
Wtórne przekształcenia okrywy glebowo-roślinnej w objętych starym kopalnictwem północno-zachodnich rejonach Gór Świętokrzyskich
Вторичные преобразования почвенно-растителы-юго покрова в северо-западных, занятых старыми рудниками, районах Свентокшиских гор
KOWALKOWSKI A., BERGER L.
p. 443-448
Subfossil malacofauna as indicator of pedogenesis in Holocene
Subfosylna malakofauna jako wskaźnik pedogenezy w holocenie
Ископаемые моллюски как показатель почвообразовательных процессов в голоцене
JABŁOŃSKI В.
p. 449-453
Effect of a single deep ploughing on micromorphology of a light mada soil
Wpływ jednorazowej orki pogłębionej na mikromorfologię mady lekkiej
Влияние однократной углубительной вспашки на микроморфологию легкой мады
MARCINEK J.
p. 455-458
Some aspects of soil survey on the irrigation-drainage project areas
Niektóre aspekty badań gleboznawczych terenów przeznaczonych do melioracji
Некоторые аспекты почвенных исследований на территориях предназначенных для мелиорации
GRYNIA M.
p. 459-464
The soils of moor grass meadows in the light of comparative analysis
Gleby łąk trzęślicowych w świetle analizy porównawczej
Почвы молиниевых лугов в свете сравнительного анализа
OCZOŚ Z.
p. 465-468
Agricultural soil somplexes of Kozienice district on map
Kompleksy glebowo-rolnicze powiatu kozienickiego na mapie
Агропроизводственные сочетания почв Козеницкого уезда на карте
TRUSZKOWSKA R.
p. 469-475
Computers required for synthesis and analysis of pedologie and cartographic documentation
Potrzeba zastosowania maszyn matematycznych do syntezy i analizy dokumentacji gleboznawczo-kartograficznej
Необходимость применения математических машин для синтеза и анализа почвенно-картографической документации
OSTROWSKI J.
p. 477-482
Need of a catalogue of soil profiles and proposed pattern of punch cards
Potrzeby i zasady sporządzania kartoteki profilów glebowych na kartach perforowanych
Основы составления картотеки профилей на перфокартах
WOJCIECHOWSKI J., NIKLEWSKI М., SZYMAŃSKI S., ŁOGINOW W.
p. 483-491
Proposed unification of the principles of humus nomenclature
Projekt ujednolicenia zasad nomenklatury humusu
Проект унифицирования принципов номенклатуры гумуса
BOROWIEC J., DOMŻAŁ H.
p. 493-496
Protective polyvinyl acetate covering for soil monoliths
Technika wykonywania klejonych monolitów glebowych przy zastosowaniu polioctanu winylu
Техника изготовления клеевых почвенных монолитов с применением поливинилацетата

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam