PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(2)

KOMORNICKI T., ZASOŃSKI S.
p. 315-330
On the reproducibility of results in determinations of some physical soil properties
Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb
Воспроизводимость результатов определений некоторых физических свойств почвы
KOTER М., BARDZICKA B., KRAUZE A.
p. 331-344
Effectivity tests of some extractants in determination of available soil zinc
Ocena przydatności niektórych ekstraktorów do oznaczania dostępnego cynku w glebach
Оценка пригодности некоторых растворителей для определения доступного цинка в почвах
KUŹNICKI F.
p. 345-408
Properties and typology of soils from cretaceous decalcified siliceous rock of Roztocze region in relation to characteristics and genetic division of rendzinas
Właściwości i typologia gleb wytworzonych z kredowej opoki odwapnionej Roztocza w nawiązaniu do charakterystyki i genetycznego podziału rędzin
Свойства и типология почв образовавшихся из меловых декаль-цинированных пород в окрестностях Розточи по отношению к характеристике и генетическому делению рендзин
FLORJAŃCZYK S.
p. 409-422
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part I. Ferric glycose com pounds
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. I. Związki żelazowo-glikozowe
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть I. Железо-глюкозные соединения
FLORJAŃCZYK S.
p. 423-430
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part II. Aluminium in the fulvic-acids fraction
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. II. Glin we frakcji kwasów fulwowych
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть II. Алюминий во фракции фульвовых кислот
FLORJAŃCZYK S.
p. 431-440
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part III. Fulvic acids from black earth and fulvic acids from podsol
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. III. Kwasy fulwowe czarnej ziemi a kwasy fulwowe gleby bielicowej
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть III. Фульвовые кислоты темноцветной почвы и фульвовые кислоты подзолистой почвы
MORACZEWSKI R.
p. 441-472
Influence of fertilizers and ecologic conditions on dynamics of nitrates and ammonia in peat
Wpływ nawożenia i warunków ekologicznych na dynamikę azotanów i amoniaku w torfie
Влияние удобрения и экологических условий на динамику нитратов и аммиака в торфе
MORACZEWSKI R.
p. 473-496
Effects of fertilizers and of peat nitrogen activation on the floral composition and crop yields of a permanent meadow
Wpływ nawożenia i uruchamiającego się azotu torfowiska na skład florystyczny i plonowanie łąki trwałej
Влияние удобрения и минерализующегося азота в торфянике на ботанический состав и урожайность многолетнего луга
BOĆKO J.
p. 497-548
The soil as a medium of sewage purification
Gleby jako środowisko oczyszczania ścieków
Почва как среда очистки сточных вод
PRUSINKIEWICZ Z., PLICHTA W.
p. 549-572
Scientific problems in forest soil fertility and criteria of its quantitative evaluation
Naukowe problemy żyzności gleb leśnych i kryteria jej ilościowej oceny
Научные проблемы плодородия лесных почв и критерии его количественной оценки
MACIAK F.
p. 573-585
Some chemical and biochemical properties of gyttja
Niektóre chemiczne i biochemiczne właściwości gytii
Некоторые химические и биохимические свойства сапронеля
KROPISZ A., STARCK J.R.
p. 587-605
Effect of peating on osier crops
Wpływ torfowania na plon wikliny
Влияние внесения торфа на урожай ивы
GORLACH E., GORLACH K., KARKANIS M.
p. 607-625
Response of alfalfa and rape to molybdenum fertilizer on soils with different contents of available molybdenum
Reakcja lucerny i rzepaku na nawożenie molibdenem na glebach o rożnej zawartości przyswajalnego molibdenu
Реакция люцерны и рапса на удобрение молибденом почв с различным содержанием усвояемого молибдена
IGNATIUK S.
p. 627-631
Tentative determination of magnitude of the calcium dose per hectar from exchange acidity and kind of soil
Próba ustalenia wielkości dawki wapna na hektar na podstawie wyników kwasowości wymiennej i rodzaju gleby
О уточнении величины дозы извести на гектар на основании результатов (определения) обменной кислотности и разновидности почвы
ŚLUSARCZYK E.
p. 633-641
Tentative interpretation of an erosion phenomenon in loess caused by intense rainfalls
Przyczynek do wyjaśnienia powstawania żłobiny erozyjnej w lessie pod wpływem opadów
К выяснению процесса возникания эрозионной ложбины в лёссе под влиянием осадков
KARDASZ T.
p. 643-647
A simplified method of extraction from aqueous solutions with organic solvents for analytical purposes
Uproszczony sposób przeprowadzania ekstrakcji z roztworów wodnych rozpuszczalnikami organicznymi dla celów analitycznych
Упрощенный способ проведения экстракции из водных растворов органическими растворителями для аналитических целей
GAŁAJ E., EIS В.
p. 649-657
Plant-available magnesium content in some soil kinds of Bydgoszcz voivodeship
Zawartość magnezu przyswajalnego dla roślin w niektórych rodzajach gleb województwa bydgoskiego
Содержание доступного для растений магния в некоторых почвах воеводства Быдгощ
REDAKCJA
p. 659-662
Professor Józef Krzyszowski (1902-1964)
Wspomnienie o Profesorze Józefie Krzyszowskim (1902-1964)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam