PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(1)

KOMORNICKI T., ADAMCZYK B., JAKUBIEC J., KUBISZ J., OLEKSYNOWA K., TOKAJ J.
p. 3-20
Clay minerals in soils formed from upper Triassic rocks in the Tatra mountains
Minerały ilaste gleb wytworzonych ze skał górnotriasowych w Tatrach
Илистые минералы почв образованных из верхнетриасовых пород в Татрах
KOWALKOWSKI A., STASZEWSKI T.
p. 21-36
Preliminary studies regarding a method for determination of the homogeneity of parent rocks of soils of glacial origin
Wstępne wyniki badań nad metodyką określania jednorodności skał macierzystych gleb pochodzenia lodowcowego
Предварительные результаты исследований по методике определения однородности материнской породы почв ледникового происхождения
KOTER M., PANAK H., GRZESIUK W., CHODAŃ J.
p. 37-51
Studies on sulphate adsorption by some humic soil substances by means of S-35
Badania nad sorpcją siarczanów przez niektóre substancje próchniczne gleb za pomocą S-35
Исследование с помощью S-35 адсорбции сульфатов некоторыми гумусовыми веществами почв
BORATYŃSKI K., WILK K.
p. 53-63
Investigations on humus. Part IV. Fractionation of humus compounds with complexing solutions and diluted alkali solutions
Badania nad próchnicą. Cz. IV. Frakcjonowanie związków próchnicznych przy użyciu roztworów kompleksujących i rozcieńczonych roztworów ługów
Изучение гумуса. Ч. IV. Фракционирование гумусовых соединений с применением комплексирующих растворов и разбавленных растворов щелочей
GIEDROJĆ В.
p. 65-89
Transformations of organic matter in light sandy soil
Przemiany substancji organicznej w glebie piaszczystej
Превращение органического вещества в легкой песчаной почве
RYTELEWSKI J.
p. 91-109
Typology of the alluvial soils of Łyna valley
Typologia gleb aluwialnych doliny rzeki Łyny
Типология аллювиальных почв долины реки Лыны
RYTELEWSKI J., PIAŚCIK H.
p. 111-125
The boggy (organogenic) soils in the Łyna river valley
Gleby bagienne (organogeniczne) doliny rzeki Łyny
Болотные почвы долины реки Лыны
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M., TYSZKIEWICZ M.
p. 127-136
Investigations on soil magnesium contents. Part V. Magnesium content of Wrocław voivodship
Badania nad za wartością magnezu w glebie. Cz. V. Zawartość magnezu w glebach niektórych rejonów województwa wrocławskiego
Исследования по содержанию магния в почве. Ч. V. Содержание магния в почвах некоторых районов Вроцлавского воеводства
BARSZCZAK T.
p. 137-166
The effect of minerals and organic fertilizers and of liming on soil contents of water-soluble boron in the light of long-term tests at Skierniewice
Wpływ nawożenia mineralnego, organicznego i wapnowania na zawartość w glebie rozpuszczalnego w wodzie boru w świetle długoletnich doświadczeń w Skierniewicach
Влияние удобрения минерального органического и известкования на содержание в почве водорастворимого бора, по длительным опытам в Скерневицах
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
p. 167-190
On chemical (colorimetric) methods for determination of soil content of plant-available manganese
O metodach chemicznych (kolorymetrycznych) oznaczania zasobności gleb w mangan przyswajalny dla roślin
О химических (колориметрических) методах определения обеспеченности почв, марганцем доступным для растений
SZEPKE R., GRZYBOWSKA D.
p. 191-201
Content of strontium-90 in some Polish soils
Zawartość strontu-90 w niektórych glebach w Polsce
Содержание стронция-90 в некоторых почвах Польши
ZMYSŁOWSKA S., OSTROWSKA A.
p. 203-204
Determination of natural soil radioactivity
Oznaczanie naturalnej radioaktywności kilku gleb
Определение естественной радиоактивности почв
POLAK S.
p. 205-230
Soil erosion in the basin area of the Brzeźnianka stream (District Nowy Sącz)
Erozja gleb w obrębie zlewni potoku Brzeźnianka w powiecie Nowy Sącz
Эрозия почв в пределах водосбора потока Бжезнянка, уезд Новы Сонч
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
p. 231-243
The influence of fertilizing with chalky clay upon some properties of humic acids of differently utilized soils
Wpływ marglowania na niektóre właściwości kwasów huminowych gleb różnie użytkowanych
Влияние маргелевого удобрения на некоторые свойства гуминовых кислот в почвах разным способом использованных
PONDEL H.
p. 245-310
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1963
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1963
Список польских песчаных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водному хозяйству

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam