PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(1)

BORATYŃSKI K., WILK K.
p. 3-14
Investigations on humus. Part III. Extraction of organic compounds from mineral soils with complexing solutions NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Badania nad próchnicą. Część III. Ekstrakcja związków organicznych z mineralnych gleb kompleksującymi roztworami NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Изучение гумуса. Часть III. Экстракция органических соединений из минеральных почв комплексирующими растворами NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
GORLACH E.
p. 15-26
A certain simplification in Grigg’s method of determination of available molybdenum in soil
O pewnym uproszczeniu metody Grigga oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebie
О упрощении метода Григга для определения доступного молибдена в почве
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
p. 27-41
Investigations on soil magnesium content. Part III. Soil reaction and sorption magnitude and magnesium content
Badania nad zawartością magnezu w glebie. Część III. Odczyn oraz wielkość sorpcji gleby a zawartość magnezu
Исследования по содержанию магния в почве. Часть III. - Реакция и величина поглотительной способности почв а содержание магния
ADAMUS М., BORATYŃSKI K., SZERSZEŃ L.
p. 43-51
Studies on soil magnesium content. Part IV. Distribution of available magnesium in light soil profiles of the Experimental Station Laskowice Oławskie
Badania nad zawartością magnezu w glebie. Część IV. Rozmieszczenie magnezu przyswajalnego w profilach lekkich gleb Zakładu Doświadczalnego Laskowice Oławskie
Исследования по содержанию магния в почве. Часть IV. Распределение доступного магния в профиле легких почв Оп. Ст. Лясковице Олавске
BOROWIEC S.
p. 53-59
Pseudopodsolic culture soils from silt formations of the Pyrzyce Pleistocene still water
Gleby uprawne o morfologii zbliżonej do gleb bielicowych wytworzone z utworów pyłowych pyrzyckiego plejstoceńskiego zastoiska wodnego
Пахотные псевдоподзолистые почвы развившиеся из пылеватых отложений плейстоценского озёрного басс ейна
BORKOWSKI J.
p. 61-78
Grey and black soils from fine-sand formation on Silesian territory
Czarne i szare ziemie wytworzone z utworów pyłowych i pylastych na obszarze Śląska
Темноцветные (чёрные) и серые почвы образовавшиеся из пылистых отложений и пылеватых отложений на территории Силезии
WILK K.
p. 79-83
Preliminary investigations on the formation of organic-mineral humus compounds
Wstępne badania nad tworzeniem się próchnicznych kompleksów organiczno-mineralnych
Предварительные исследования по образованию гумусовых органоминеральных комплексов
TURYNA Z., TYSZKIEWICZ M.
p. 85-90
A modification of the vanadic method of phosphorus determination in plant matter
O pewnej modyfikacji metody wanadynianowej oznaczania fosforu w materiale roślinnym
О некотором видоизменении метаванадатного метода определения фосфора в растительном веществе
POJNAR E.
p. 91-93
A tilting cuvette for the cuvette changer of the Pulfrich colorimeter
Zastosowanie przechylnej kuwety w przyrządzie do wymiany kuwet (Kuvettenwechselvorrichtung) w kolorymetrze Pulfricha
Применение мобильной кюветы в приборе для установки кювет (Kuvettenwechselvorrichtung) в колориметре Пульфриха
PONDEL H.
p. 95-158
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. year 1962
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1962
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1962

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam