PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1963 - 13(2)

GÓRSKI M., KUSZELEWSKI L.
p. 323-341
The effect of organic and mineral fertilizers on contents of organic matter and humus composition in soils (in the light of 38-years tests at Skierniewice)
Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość substancji organicznej i skład próchnicy glebowej w świetle 38-letnich doświadczeń w Skierniewicach
Влияние органического и минерального удобрения на содержание органического вещества и состав почвенного гумуса по 38-летним опытам в Скерневицах
MOSKAL S., SROCZYŃSKI W.
p. 343-367
Investigations by means of 32P on sorption of phosphates during preparation of soil extracts with Egner’s method
Badania nad sorpcją fosforanów w czasie sporządzania wyciągu glebowego metodą Egnera za pomocą 32P
Исследование адсорбции фосфатов во время приготовления почвенной вытяжки по методу Эгнера, с применением 32P
MACIAK F.
p. 369-381
Effect of peat treatment with water vapor on changes in nitrogen compounds
Wpływ traktowania torfu parą wodną na zmiany w związkach azotowych
Влияние обработки торфа водяным паром на изменение соединений aзота
CHUDECKI Z., GREINERT H.
p. 383-407
Light soils of the Stargard district
Gleby lekkie powiatu stargardzkiego
Легкие почвы Старогардского района
KWINICHIDZE М., DZIĘCIOŁOWSKI W.
p. 409-429
Studies on mineral fertilization under the osiers Salix americana and Salix viminalis regalis
Badania nad nawożeniem wierzb koszykarskich Salix americana i Salix viminalis regalis
Исследования реагирования прутьевидных ив Salix americana и Salix viminalis regalis на минеральное удобрение
STARCK J.R., TRUOG E., ATTOE O.J.
p. 431-438
Availability of boron in soils and that absorbed on anion exchange resin and lignin
Dostępność boru zawartego w glebach i boru zaadsorbowanego na żywicy wymiennej i ligninie
Доступность бора содержащегося в почвах и бора адсорбированного на ионообменнике и на лигнине
NOWOSIELSKI О., SKŁODOWSKI Р.
p. 439-447
Joint determination of available soil elements by means of Aspergillus niger. Magnesium and zinc
Łączne oznaczanie dostępnych pierwiastków w glebie za pomocą Aspergillus niger. Magnez i cynk
Совместное определение доступных элементов в почве посредством Aspergillus niger. Магний и цинк
GÓRSKI М., NOWOSIELSKI О., LEKSTON J.
p. 449-468
Further studies on magnesium determination by means of Aspergillus niger
Dalsze studia nad oznaczaniem magnezu za pomocą Aspergillus niger
Дальнейшие исследования по определению магния посредством Aspergillus niger
GAWLIŃSKI S.
p. 469-489
Phosphorus uptake from fertilizers by weeds and culture plants
Pobieranie fosforu z nawozu przez chwasty i rośliny uprawne
Усвоение фосфора из удобрений сорняками и культурными растениями
LIWSKI S., PIECHNA M.
p. 491-499
Effect of copper and molybdenum on some vegetable crops
Wpływ miedzi i molibdenu na plony niektórych roślin warzywnych
Влияние меди и молибдена на урожай некоторых осощных растений
DUCH J.
p. 501-512
A tentative method of pH determination in organic soils
Próba ustalenia metody oznaczania pH gleb organicznych
Попытка установления метода определений pH в органических почвах
PANAK H.
p. 513-564
Forms of phosphorus and fertilizing effect of farmyard manure fermented with addition of phosphate fertilizers
Formy fosforu w oborniku i wartość nawozowa obornika przefermentowanego z dodatkiem nawozów fosforowych
Форма фосфора и удобрительная ценность навоза компостированного с добавлением фосфорных удобрений.
ŁAKOMIEC I.
p. 565-571
Effect of many-years superphosphate fertilization on content of total and of available phosphorus in soils at Skierniewice
Wpływ długoletniego nawożenia superfosfatem na zawartość fosforu ogółem i fosforu przyswajalnego w glebie ze Skierniewic
Влияние долголетнего удобрения суперфосфатом на содержание валового и усвояемого фосфора в почве из Скерневиц

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam