PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(suppl.)

25th ANNIVERSARY OF THE POLISH SCIENCE SOIL SOCIETY, SCIENTIFIC CONGRESS, WARSAW 14 - 16.IX.1961

GÓRSKI M.
p. 581-588
25th anniversary of the Polish Society of Soil Science
XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
XXV-летие Польского Почвенного Общества
KOWALKOWSKI A.
p. 589-592
Studies on the occurrence of a gley horizon proceeding downwards from the surface in some Great Poland soils
Badania nad występowaniem poziomu oglejenia odpowierzchniowego w niektórych glebach Wielkopolski
Исследования над появлением горизонта верхнего оглеения в некоторых почвах Великополыди
ADAMCZYK В.
p. 593-594
Regarding the alleged eluvial horizon of some fine sand soils
W sprawie rzekomego poziomu eluwialnego niektórych gleb pyłowych
По вопросу псевдо-эллювиального горизонта некоторых пылеватых почв
DOBRZAŃSKI В., PISZCZEK J., UZIAK S.
p. 595-596
Studies on the soils of the Rzeszow voivodeship
Z badań nad glebami województwa rzeszowskiego
Из исследований почв жешовского воеводства
PRUSINKIEWICZ Z., GĄDOR J.
p. 597-598
Podsolic soils formed from litoral dune sands
Bielice ukształtowane z piasków wydm nadmorskich
Подзолы образовавшиеся из песков приморских дюн
SIUTA J., REJMAN M.
p. 599-603
Significance of ferric concretions in soil research
Znaczenie konkrecji żelazistych w badaniach gleboznawczych
Значение железистых конкреций в исследованиях почв
POMIAN J.
p. 604-605
Occurrence of Flysch rendzinas in dependence on terrain relief
Występowanie rędzin fliszowych w zależności od rzeźby terenu
Появление флишевых рендзин в зависимости от рельефа местности
ZAWADZKI S., GUZ T.
p. 606-607
Characteristic of some soils of the Vistula valley in the region of Kujawy
Charakterystyka niektórych gleb doliny Wisły w rejonie Kujaw
Характеристика некоторых почв долины Вислы в районе Куяв
WONDRAUSCH J., ZAJĄC J.
p. 608-610
Regarding the application of neutral red for identification of the major group of clayey soils
O możliwości zastosowania czerwieni obojętnej do identyfikacji ważniejszych grup minerałów ilastych
О возможностях применения нейтрального красного для идентификации важнейших грунтов, содержащих илистые минералы
ZIEMNICKI S.
p. 611-614
Soil protection from water erosion on the terrains of the Lublin tableland
Ochrona gleb przed erozją wodną na terenie Wyżyny Lubelskiej
Защита почв от водной эрозии на территории Люблинской возвышенности
DOBRZAŃSKI В.
p. 615-616
Dependence of the occurrence of soil complexes on the action of water erosion
Zależność występowania kompleksów glebowych od działania erozji wodnej
Зависимость появления почвенных комплексов от действия водной эрозии
TURSKI R.
p. 617-619
Influence of erosion on the chemical compounds of soils formed from deep loesses
Wpływ erozji na związki organiczne w glebach wytworzonych z lessów głębokich
Воздействие эрозии на органические соединения в почвах, образовавшихся из глубоких лёссов
ŚWIĘCICKI С.
p. 620-623
Determination of oxygen diffusion in the soil
Oznaczenie dyfuzji tlenu w glebach
Определение диффузии кислорода в почве
ŚWIĘCICKI С.
p. 624-627
The Richards apparatus for determination of the capillary potential (pF) and the size of soil cappilaries
Aparatura Richardsa do oznaczania siły wiązania wody w glebie (pF) i wielkości kapilarów glebowych
Аппаратура Ричардса для определения силы связывания воды в почве (pF) и величины почвенных капилляров
DOBRZAŃSKI В.
p. 628-630
An electric hygrometer for measuring moisture in soils formed from sands
Wilgotnościomierz elektrometryczny do pomiaru wilgotności gleb wytworzonych z piasków
Электрический влагомер для измерения влажности почв, образовавшихся из песков
BOROWIEC S., KWARTA С.
p. 631-633
Comparison of direct and indirect methods of soil moisture determination in permanent grassland
Porównanie bezpośredniej i pośrednich metod określania wilgotności gleb użytków zielonych
Сравнение непосредственных и посредственного метода определения влажности почв луговых пастбищ
KĘPKA M.
p. 634-635
Preliminary investigations into composition of the < 0,002 mm fraction in podsolic soil and brown earth
Wstępne badania składu mineralnego frakcji < 0,002 mm gleby bielicowej i brunatnej
Предварительное изучение минерального состава фракции < 0,002 мм подзолистой и буроземной почв
KRÓLIKOWSKI L., BOBIŃSKI Z., STRZELEC W.
p. 636-637
Water dynamics in the dune sands of the Henryków-Płudy dune
Dynamika wody w piaskach wydmowych wydmy Henryków-Płudy
Динамика воды в нанесенных ветром песках дюны Генриков-Плуды
KRÓL H., SŁOWIK K., KEMULA F.
p. 638-641
Impact of Solakrol on the physical properties of brown earth and the growth of apple-tree seedlings
Wpływ Solakrolu na właściwości fizyczne gleby brunatnej oraz na wzrost siewek jabłoni
Влияние Солакрола на физические свойства буроземной почвы и на рост сеянцев яблони
WONDRAUSCH J.
p. 642-644
Studies on phosphorus in mountain soils
Studia nad fosforem w glebach terenów górzystych
Исследования над содержанием фосфора в почвах гористых местностей
BORATYŃSKI K., WILK K.
p. 645-647
Composition of the humus fraction in some alluvial soils of the Wrocław environs
Skład frakcji próchnicy w niektórych madach okolic Wrocławia
Состав фракции гумуса в некоторых пойменных почвах („мадах”) окрестностей Вроцлавя
SCHILLAK R., JAŚKOWSKI Z.
p. 648-652
Exchangeable magnesium according to Schachtschabel’s procedure. A modified method of determination magnesium with tiazole yellow
Wymienny magnez metodą Schachtschabela. Modyfikacja metody oznaczania magnezu za pomocą żółcieni tiazolowej
Определение обменного магния методом Шахтшабеля. Модификация метода определения магния посредством тиазоловой жёлти
SCHILLAK R., KRAMER M.
p. 653-656
Determination of exchangeable hydrogen in soil by Mehlich’s buffer method compared with the method of Kappen
Oznaczanie wymiennego wodoru w glebach metodą buforową Mehlicha w porównaniu z metodą Kappena
Сравнительное определение обменного водорода в почвах по буферному методу Мелиха и методом Каппена
KAC-KACAS M.
p. 657-659
Determination of exchangeable bases in acid soils
Oznaczanie zasad wymiennych w glebach kwaśnych
Определение обменных щелочей в кислых почвах
LITYŃSKI T., BYSIÓWNA T., MAZUR K.
p. 660
Preliminary investigations on the influence of stake dust of cement works on certain physico-chemical soil properties
Wstępne doświadczenia nad wpływem pyłów odlotowych z cementowni na niektóre fizyko-chemiczne właściwości gleb
Предварительные опыты над действием дымовой пыли, выделяемой цементными заводами, на некоторые физико-химические свойства почв
LITYŃSKI T., MAZUR K.
p. 661-662
Fertilizing properties of stake dust of cement works on permanent grassland
Wartość nawozowa pyłów kominowych z cementowni na użytkach zielonych
Удобрительные свойства (печной) дымовой пыли цементных заводов на луговых пастбищах
LITYŃSKI T., MAZUR K., GUZECKA A.
p. 663
Fertilization of sugar beets with cement dust
Nawożenie buraków cukrowych pyłami cementowymi
Удобрение сахарной свеклы дымовой пылью цементных заводов
ZIĘTECKA M.
p. 664-665
Nitrogen fractions in the plant and forms of nitrogen fertilization
Frakcje azotu w roślinie a formy nawożenia azotowego
Фракции азота в растении и формы азотного удобрения
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 666-669
Some findings in forest soil humus research
Niektóre wyniki badań nad próchnicą gleb leśnych
Некоторые результаты исследований гумуса лесных почв
PISZCZEK J., BIAŁOUS F.
p. 670-672
Studies on the determination methods of magnesium readily available to plants
Badania nad metodyką oznaczania magnezu łatwo dostępnego dla roślin
Изучение методики определения магния легко доступного растениям
MUCHA W.
p. 673-675
Notes on humic acids research
Z badań nad kwasami huminowymi
Из исследований над гуминовыми кислотами
MUCHA W.
p. 676-677
Chemical properties of the organic substances in some forest soils of bog origin
Właściwości chemiczne substancji organicznej niektorych gleb leśnych pochodzenia bagiennego
Химические свойства органического вещества некоторых лесных почв болотного происхождения
ROSZYK E.
p. 678-679
Some optical properties of humic acids
Niektóre właściwości optyczne kwasów huminowych
Некоторые оптические свойства гуминокислот
BROGOWSKI Z.
p. 680-683
Liberation of cations from the sorption complex of sand soils
Wypieranie kationów z kompleksu sorpcyjnego gleb piaskowych
Выделение катионов из поглощающего комплекса песчаных почв
MARCINEK J.
p. 684-686
Sorption capacity of peat soils in ratio to pH and degree of organic matter decomposition
Pojemność sorpcyjna gleb torfowych w zależności od pH i stopnia rozkładu masy organicznej
Поглотительная ёмкость торфяных почв в зависимости от pH и степени разложения органического вещества
GEDROJĆ B.
p. 687-688
Decomposition of the organic matter in sandy soil
Rozkład substancji organicznej w glebie piaszczystej
Разложение органического вещества в песчаной почве
BUTENKO М., CIOK B.
p. 689
Tentative determination of anti-quitch in soil
Próby oznaczania „Antyperzu” w glebie
Попытки определения трихлороацида (ТЦА) в почве
ZAWADZKI S.
p. 690
Carbonates content in the rivers of the Lublin area in the years 1955-1960
Zawartość węglanów w rzekach Lubelszczyzny w latach 1955-1960
Содержание карбонатов в реках Люблинской области в 1955-1960 гг.
WONDRAUSCH A., CHMIELEWSKA В.
p. 691-692
Preliminary studies on reduction of nitrogen losses in humification of Papilionaceae
Wstępne badania nad zmniejszeniem strat azotowych przy humifikacji motylkowych
Предварительные опыты над уменьшением потерь азота при гумификации мотыльковых
KAJA L.
p. 693-697
Nitrification and nitrogen losses in sandy cultures
Nitryfikacja a straty azotu w kulturach piaskowych
Нитрификация и потери азота в песчаных культурах
KRÓLIKOWSKI L., WALENDZIK J.
p. 698-700
Comparison of the biological and the chemical method of determining the composition degree of forest litter and humus in various stand types of Białowieża National Park
Porównanie metod biologicznej i chemicznej określających stopień rozkładu ściółek i próchnic leśnych w różnych ty pach lasu Białowieskiego Parku Narodowego
Сравнительное изучение биологического и химического методов, определяющих степень разложения подстилки и лесных перегноев в различных типах лесов Беловежского Заповедника
BALICKA N., KOSINKIEWICZ B.
p. 701-704
Soil extracts as basis for determination of the amount of soil microorganisms
Wyciągi glebowe jako podłoże dla oznaczania ilości drobnoustrojów glebowych
Определение количества почвенных микроогранизмов на основании почвенных экстрактов
ZAWADZKI S., KASZYŃSKI J.
p. 705
Comparison of microbiological changes in several profiles of mursh soils
Porównanie zmian mikrobiologicznych w kilku profilach murszowych
Сравнение микробиологических изменений в нескольких профилях деградированных темноцветных почв („муршей”)
MORACZEWSKI R., BRONIAREK T.
p. 706-708
Influence of fertilization of permanent meadow land on the transformation of nitrogen compounds in peat soil
Wpływ nawożenia łąki trwałej na przemiany związków azotowych w glebie torfowej
Воздействие удобрения долгорочиого луга на изменения азотных соединений в торфяной почве
BORATYŃSKI K., TURYNA Z.
p. 709-710
Influence of fluorite content of thermophosphates on crops
Wpływ zawartości fluoru w termofosfatach na plon roślin
Воздействие содержимого фтора на термофосфатах на урожай
BORATYŃSKI K., CZUBA R.
p. 711-713
Dynamics of organic carbon in 4-course crop rotation
Dynamika węgla organicznego w płodozmianie czteropolowym
Динамика органического углерода в четырехполыюм севообороте
KRÓLIKOWSKI L. , BARAŃSKI R.
p. 714-716
Influence od soil acidity on growth of the poplar Populus hybryd
Wpływ kwasowości gleby na wzrost topoli Populus hybryd
Влияние кислотности почвы па рост тополя Populus hybryd
KRÓLIKOWSKI L., BARAŃSKI R.
p. 717-718
Growth tests of several poplar species on different soils
Badania wzrostu kilku odmian topoli na różnych glebach
Изучение роста исскольких разновидностей тополя на различных почвах
KRÓLIKOWSKI L., BARAŃSKI R.
p. 719-721
Influence of different soil water content on poplar growth
Wpływ rożnej zawartości wody na wzrost topoli
Влияние различного содержания воды на рост тополя
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z.
p. 722-723
Experimental introduction of several species and forms of poplar seedlings in planting sand pit soils with trees
Próby wprowadzenia kilku odmian i form sadzonek topoli przy zalesianiu gleb piaskowni
Попытки введения нескольких разновидностей и форм саженцев тополя при облесении песчаных почв
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z.
p. 724-725
Growth of the black ant the grey alder, asp and Berlin poplar at different around water states
Wzrost olszy czarnej, olszy szarej, osiki i topoli berlińskiej przy rożnych poziomach wody gruntowej
Рост черной ольхи, серой ольхи, осины и берлинского тополя при различных уровнях грунтовой воды
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z., PIELA F.
p. 726-727
Experimental afforestation of mine and slag dumps
Doświadczenia nad zadrzewianiem zwałów górniczych i hutniczych
Опыты с облесением горных и металлургических отвалов
KRÓLIKOWSKI L., BRYWCZY-KUNIŃSKA Z., STRZELEC Z.
p. 728-730
Experimental sodding of mine and slag dumps of the Silesian industrial district
Próby zadarnienia zwałów górniczych i hutniczych w górnośląskim okręgu przemysłowym
Пробы введения дернового покрова на горных и металлургических отвалах в Верхпесилезском промышленном округе
WALENDZIK J.
p. 731-732
Afforestation of burnt areas
Zalesianie pożarzysk
Облесение пожарищ
KRÓLIKOWSKI L., CIOK В., GORZELAK A., NOWAKOWSKI A.
p. 733-735
Forest-culture on degraded soils of the forest district Tłuszcz, ranger’s section Urle
Uprawy leśne na zdegradowanych glebach w nadleśnictwie Tłuszcz, leśnictwo Urle
Лесные насаждения па деградированных почвах лесничества Тлущ на лесном участке Урле
KRÓLIKOWSKI L., GORZELAK A., SOBCZAK R.
p. 736-739
Attempts at control of forest weeds by means of various herbicides
Próba zwalczania chwastów leśnych różnymi herbicydami
Опыты борьбы с лесными сорняками при помощи различных гербисидов
KRÓLIKOWSKI L., STRZELECKI W.
p. 740-743
Results of organic fertilization of pine cultures on dune sands
Wyniki nawożenia organicznego upraw sosnowych na piaskach wydmowych
Результаты органического удобрения сосновых насаждений на дюнных песках
KRÓLIKOWSKI L., JANISZEWSKI В., TYSZKA J.
p. 744-746
Attempts to accelerate decomposition of heather in compost heaps
Próba przyspieszenia rozkładu wrzosu w stosach kompostowych
Пробы ускорения разложения вереска в компостных истабелях
GONET Z., CZUBA R.
p. 747-749
Influence of herbicides used in control of maize weeds on soil content of organic carbon
Wpływ herbicydów stosowanych do zwalczania chwastów kukurydzy na zawartość węgla organicznego w glebie
Действие гербисидов, применяемых для уничтожения сорняков кукурузы, на содержание органического углерода в почве
ŻURAWSKI H.
p. 750-752
Tests of organo-mineral mixtures
Badania nad mieszankami organiczno-mineralnymi
Опыты с органо-минеральными смесями
BOĆKO J., SZERSZEŃ L.
p. 753-754
Changes in the sorption complex of soil fertilized with town sewage
Zmiany kompleksu sorpcyjnego gleby nawadnianej ściekami miejskimi
Изменения в поглощающем комплексе почвы, удсюрсинон городскими сточными водами
REIMANN B.
p. 755-757
Prepared peat as a nitrogen source in soil
Preparowany torf jako źródło azotu w glebie
Активизированный торф - источником азота о почве
WIŚNIEWSKA Z., ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
p. 758-759
Magnesium content in soils of the Szprotawa district
Zawartość magnezu w glebach powiatu Szprotawa
Содержание магния в почвах района Шпротава
IGNATOWICZ I., ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
p. 760-761
Aluminum content in soils of the Odra valley (district Nowa Sol)
Zawartość glinu ruchomego w glebach doliny Odry w powiecie Nowa Sól
Содержание алюминия в почвах долины Одры в административном районе Нова Суль
LITYŃSKI T., JAGIELSKI A., DOMNICZ A., ŁAZARSCY В. I R.
p. 762-763
Contamination of Polish soils by radioactive strontium 90Sr
O skażeniu gleb Polski strontem radioaktywnym 90Sr
О вредном действии радиоактивного стронция 90Sr на почвы Польши
BORATYŃSKI K., KOWALIŃSKI S., WILK K.
p. 764-766
Composition of humus compounds of soils formed in different biological zones
Skład związków próchnicznych gleb wytworzonych w rożnych strefach bioekologicznych
Состав гумусовых соединений почв, образовавшихся в различных биоэколо-гических зонах
KRZYSZOWSKI J.
p. 767-769
Short notes on current scientific problems
Krótkie komunikaty z bieżących spraw naukowych
Краткие сообщения о текущих научных вопросах
PISZCZEK J., CHUDECKI Z.
p. 770-774
Influence of erosion on the formation of water conditions in eroded soils of Western Pomerania
Wpływ erozji na kształtowanie się stosunków wodnych w erodowanych glebach Pomorza Zachodniego
Влияние эрозии на формирование водного режима в эродированных почвах Западного Поморья
ADAMCZYK В.
p. 775-777
Usefulness of soil and phytosociological research in cartography of forest soils
Przydatność badań gleboznawczo-fitosocjologicznych w kartografii gleb leśnych
Полезность почвенно-фптосоцпологических исследований в картографии лесных почв
TOKAJ J.
p. 778-781
A tentative explanation of the stability of aggregates from the accumulation horizon of various soil types
Próba wyjaśnienia trwałości agregatów z poziomu akumulacyjnego różnych typów gleb
Попытка определения прочности агрегатов из аккумуляционного горизонта различных типов почв

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam