PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(2)

GÓRSKI M.
p. 335-339
Water-insoluble nitrogen fertilizers
Nierozpuszczalne w wodzie nawozy azotowe
Нерастворимые в воде азотные удобрения
GÓRSKI M.
p. 341-344
Fertilizing value of nitrourea
Wartość nawozowa saletro-mocznika
Удобрительная ценность селитро-мочевины
NOWOSIELSKI O.
p. 345-365
Abundance of available microcomponents in Polish soils determined by the Aspergillus niger method. Zinc
Zasobność gleb polskich w dostępne mikroskładniki według wyceny metodą Aspergillus niger. Cynk
О содержании микроэлементов в польских почвах, по определению методом Aspergillus niger. Цинк
SIUTA J.
p. 367-395
Influence of the gleying process on formation of the morphological and chemical properties of soil profiles
Wpływ procesu glejowego na kształtowanie się cech morfologicznych i właściwości chemicznych profilu glebowego
Влияние глеевого процесса на образование морфологических свойств и химических особенностей почвенною профиля
GÓRSKI М., DĄBROWSKA I.
p. 397-422
Comparison of Egner’s and Neubaucr’s methods on basis of continuous fertilization field tests
Porównanie metody Egnera z metodą Neubauera przeprowadzone w oparciu o trwałe nawozowe doświadczania polowe
Сравнение метода Эгнера с методом Нейбяуера. проведенное па основании полевых опытов с постоянным удобрением
NOWOSIELSKI O.
p. 423-433
Evaluation of available nitrogen supply in different soils by means of Aspergillus niger
Ocena zapasów azotu dostępnego w różnych glebach za pomocą Aspergillus niger
Оценка посредством Aspergillus niger запасов доступного азота в различных почвах
TOKAJ J.
p. 435-451
On some physico-chemical properties of structural aggregates of Polish mountain soils
O niektórych właściwościach fizycznych agregatów gleb górskich
О некоторых свойствах физических агрегатов горных почв
GÓRSKI M., STUPNICKA H.
p. 453-468
Influence of superphosphate fertilization on soil fluorine content
Wpływ nawożenia superfosfatem na zawartość fluoru w glebie
Влияние удобрения суперфосфатом на содержание фтора в почве
KONECKA-BETLEY K.
p. 469-524
Studies on the sorption complex of soils from boulder loams in relation to their genesis
Studia nad kompleksem sorpcyjnym gleb wytworzonych z gliny zwałowej w nawiązaniu do ich genezy
Изучение поглощающего комплекса почв, образовавшихся из валунной глины, в связи с их генезисом
KUCABA S.
p. 525-550
Characteristics of humus horizon and chemical properties of soils formed on carbonate and non-carbonate rocks under spruce stands
Charakterystyka poziomów próchnicznych oraz chemicznych właściwości gleb wytworzonych na skałach węglanowych i bezwęglanowych pod drzewostanem świerkowym
Характеристика гумусовых горизонтов и химических свойств почв под еловым древостоем, образовавшихся па карбонатных и бескарбонатных породах
STRZEMSKI M.
p. 551-577
The origins of Polish soil science. Since the dawn of Polish agricultural literature to Oczapowski and Flatt
Początki gleboznawstwa polskiego. Od zarania polskiego piśmiennictwa rolniczego do Oczapowskiego i Flatta

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam