PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(1)

GÓRSKI M., NOWOSIELSKI O., LEKSTON J.
p. 3-15
A simplified Aspergillus niger method for determination of magnesium content in plants without preceding ashing and separation of other elements
Przydatność uproszczonej metody Aspergillus niger do oznaczania zawartości magnezu w roślinie bez uprzedniego jej spalania i usuwania innych pierwiastków
Пригодность упрощенного метода Aspergillus niger для определения содержания магния в растении без предварительного сжигания его и без устранения других элементов
TOKARSKI J.
p. 17-47
The colorimetric hydrometer, a new apparatus for measuring moisture and its dynamics in soil profiles
Hydrometr kolorymetryczny - nowy aparat do pomiarów wilgotności oraz jej dynamiki w profilach glebowych
Колориметрический гидрометр - новый тип аппарата для измерения влажности и её динамики в почвенных профилях
MORACZEWSKI R.
p. 49-90
Determination of fertilizer requirements of grassland soils in regard to phosphorus and potassium from the chemical composition of grass of the first cut
Określenie potrzeb nawozowych gleb łąkowych w stosunku do fosforu i potasu ze składu chemicznego traw pierwszego pokosu
Химический состав трав первого покоса указателем потребности луговых почв в удобрении фосфором и калием
MUSIEROWICZ A., KĘPKA M.
p. 91-101
Materials to the knowledge of the organic compounds in Polish soils
Materiały do poznania związków organicznych gleb Polski
Материалы к изучению органических веществ почв Польши
UGGLA H., MIROWSKI Z., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J.
p. 103-150
Investigations on rain storm erosion of sandy soils of the Masurian Lake District
Z badań nad erozją „burzową” gleb piaszczystych Pojezierza Mazurskiego
Из исследований над „ливневой“ эрозией песчаных почв Мазурского поозерья
NOWOSIELSKI O.
p. 151-163
A simplified method of determining trace elements by means of Aspergillus niger
Uproszczona metoda oznaczania mikroelementów za pomocą Aspergillus niger
Упрощенная методика определения микроэлементов посредством Aspergillus niger
NOWOSIELSKI O.
p. 165-171
Determination of available and other forms of sulfur in soil and plant material by means of Aspergillus niger
Oznaczanie siarki dostępnej i innych jej form za pomocą grzyba Aspergillus niger
Определение усвояемой серы и иных её форм посредством гриба Aspergillus niger
BOROWIEC S.
p. 173-178
Proposed subdivision of fine sand („dust”) soils
Projekt uzupełnienia podziału utworów pyłowych
Проект дополнения классификации пылеватых отложений
KRÓL H.
p. 179-203
Materials to the knowledge of the physical properties of typical soils of the Łodź Tableland
Materiały do poznania właściwości fizycznych typowych gleb Wyżyny Łódzkiej
Материалы к изучению физических свойств типичных почв Лодзинской возвышенности
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
p. 205-210
Fiftieth anniversary of Professor Dr Jan Tomaszewski’s scientific work
50-letni jubileusz pracy naukowej profesora doktora Jana Tomaszewskiego
Юбилей пятидесятилетия научной деятельности профессора доктора Яна Томашевского
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
p. 211-213
Scientific Congress of the Polish Soil Science Society, Szczecin 15-17.IX.1960
XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Szczecinie, 15-17 września 1960 r.
MAJEWSKI F.
p. 215-231
Micronutrient requirements of plants
Wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawożenia mikroskładnikami
Потребности растений в питании и потребности в удобрении микроэлементами
STEFANOVITS P.
p. 233-236
The status of soil mapping in Hungary
Stan kartografii glebowej na Węgrzech
Der Stand der Bodenkartierung in Ungarn
LANG I.
p. 237-240
Role of montmorillonite in sorbtion of cations by plants
Dane o roli montmorilonitu w sorbowaniu kationów przez rośliny
MATE F.
p. 241-246
Soil quality assessment in Hungary
Bonitacja gleb na Węgrzech
Положение дела бонитировки почв в Венгрии
ASMUS F.
p. 247-261
Effect of copper and cobalt on the physiology of plants
Wpływ miedzi i kobaltu na fizjologię roślin
Zur pflanzenphysiologischen Bedeutung von Kupfer und Kobalt
ASMUS F.
p. 263-268
On copper and cobalt supply in some grassland soils
O zaopatrzeniu gleb użytków zielonych w miedź i kobalt
Zur Kupfer- und Kobaltversorgung einiger Grünlandböden
CERNESCO N., NICOLAU M., STOICA H., GITA H., PETRESCO A.
p. 269-278
Contents of potassium in soils in dependence on bioclimatic conditions
Zmienność zawartości potasu w glebach w zależności od warunków bioklimatycznych
Regime du potassium dans les sols zonaux en rapport avec les conditions bioclimatiques
NEMES M., DUCA A., BILAUS С., STANESCO D.
p. 279-286
Methods of determination of microelements in soils of Transilvania (Romania)
Metody oznaczania mikroelementów w najważniejszych typach gleb w Transylwanii
La methode de determination des microelements du sol et quelques donnees concernant leur cotent a dans les sols de la Transylvanie (r. Roumaine)
TRUSZKOWSKA R.
p. 287-290
Tentative elaboration of soil and capability maps 1:25 000 on the basis of the soil classification of the Ministry of Agriculture
Próbne opracowanie map glebowo-bonitacyjnych w skali 1:25 000 na podstawie prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa klasyfikacji gruntów
Попытка составления бонитировочно-почвенных карт в масштабе 1 : 25 000, на основании почвенной классификации проведенной Министерством Земледелия
STRZEMSKI M.
p. 291-332
Polish bibliographical list cf soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1959
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej 1959 r.
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1959

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam