PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(suppl.)

SCIENTIFIC CONGRESS OF THE POLISH SOIL SCIENCE SOCIETY, SZCZECIN 15-17.IX.1960

MUSIEROWICZ A.
p. 3-25
Some microelements in soils
Niektóre mikroelementy w glebach (Mo, Cu, Zn, B, Mn, Ti)
Молибден, медь, кобальт, цинк, бор, марганец и титан в почвах
MAKSIMOW A.
p. 27-40
Present state and proposed directions of research in the field of microelements in Poland
Obecny stan i projektowane kierunki badań w dziedzinie mikroelementów w Polsce
О настоящем положении учения о микроэлементах в Польше и о пр едполагаемых исследованиях по этому вопросу
NOWOSIELSKI O.
p. 41-48
Methods of microelements determination with special regard to microbiologic methods
Metody oznaczania mikroskładników ze szczególnym uwzględnieniem metod mikrobiologicznych
О методах определения микроэлементов с особенным учетом микробиологических методов
STRZEMSKI M.
p. 49-86
Present state of soil systematics in Europe
Aktualny stan systematyki gleb w Europie
Современное состояние систематики почв в Европе
PISZCZEK J.
p. 87-101
A general characteristic of the soils of the Szczecin voivodeship
Ogólna charakterystyka gleb województwa szczecińskiego
Общая характеристика почв Щецинского воеводства
CHUDECKI Z.
p. 103-107
Characteristic of the marl at Lake Miedwie
Charakterystyka pokładów marglu nad jeziorem Miedwie
Характеристика залежей мергеля у побережий озера Медве
PISZCZEK J.
p. 109-112
Magnesium content in light soils of Szczecin voivodeship
Zagadnienie magnezu w glebach lekkich województwa szczecińskiego
К вопросу о магнии легких почв Щецинского воеводства
CHUDECKI Z.
p. 113-117
Investigations on iodine content and distribution in West Pomeranian soils
Badania mad zawartością i rozmieszczeniem jodu w glebach Pomorza Zachodniego
Исследования над содержанием и размещением иода в почвах Западного Приморского Края
PISZCZEK J., BIAŁOUS F.
p. 119-122
Determination of magnesium easily available to plants in light soils
Oznaczanie magnezu łatwo dostępnego dla roślin w glebach lekkich
Определение магния легких почв легко доступного для растений
PONDEL H.
p. 123-126
Brown and podsolic soils from boulder loams of the Kaszubien Late District
Gleby brunatne i bielicowe wytworzone z gliny zwałowej Pojezierza Kaszubskiego
О буроземных и подзолистых почвах Кашубского Озерного Края, об р а зо вавшихся на моренной глине
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S.
p. 127-128
Determination of same microelements in plant material
Oznaczanie niektórych mikroelementów w materiale roślinnym
Определение некоторых микроэлементов в растительном веществе
DOBRZAŃSKI В.
p. 129-130
Influence of fertilizing on water soluble boron content in podzolic sandy soil
Wpływ nawożenia na zawartość rozpuszczalnego w wodzie boru w bielicowej glebie piaszczystej
О влиянии удобрения навозом на содержание бора растворимого в воде в подзолистых песчаных почвах
MYSZKA A.
p. 131-136
Available baron tin the soils of the Lublin Plateau
Bor przyswajalny w glebach Wyżyny Lubelskiej
Усвояемый растениями бор в почвах Люблинской Возвышенности
MUSIEROWICZ A., CZARNOWSKA K.
p. 137-141
Total, active and exchangeable manganese in the major soils of Łodź voivodeship
Mangan ogólny czynny i wymienny w ważniejszych glebach województwa łódzkiego
О валовом, подвижном и обменном марганце наиболее распространенных почв Лодзинского воеводства
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
p. 143-145
Part of СO2 uptake by roots in total carbon assimilation of plans
Udział СO2 pobranego korzeniami w ogólnej asymilacji węgla przez rośliny
Количествб СO2 поглощенного корнями как часть от общего усвоения углерода растениями
ZMYSŁOWSKA S.
p. 149-150
Distribution of alpha activity in the soil profile
Rozkład aktywności alfa w profilu glebowym
Распределение активности альфа по почвенным разрезам
ROSZYK E.
p. 151-152
Comparison of some methods of organic carbon determination in soil
Porównanie niektórych metod oznaczania węgla organicznego w glebie
Сравнение между собой некоторых способов определения углерода почвенных органических веществ
SIUTA J.
p. 153-159
Application of glass lysimeters in soil processes research
Zastosowanie lizymetrów szklanych w badaniach procesów glebowych
О влиянии явлений глееобразования на растворимость минеральных составных частей почв
PAVEL L., UZIAK S.
p. 161-163
Clay minerals of soils formed from loess-like and silty sediments of water origin
Minerały ilaste gleb wytworzonych z utworów lessowatych i pyłowych pochodzenia wodnego
Глинистые минералы почв образованных из лёссовидных и пыленатых отложений водного происхождения
UZIAK S.
p. 165-167
Clay minerals in soils formed from loess
Minerały ilaste w glebach wytworzonych z lessów
Глинистые минералы в почвах образованных из лёссовых отложений
KAC-KACAS M., RÓŻYCKA T.
p. 169-173
A comparison of the conditions of determination of same soil acidity indexes
Porównanie warunków oznaczania niektórych wskaźników kwasowości gleby
Сравнение условий определения некоторых показателей почвенной кислотности
SOBIESZCZAŃSKI J.
p. 175-178
Application of 32P to investigations on rhizosphere bacteria decomposing tricalciumphosphate
Zastosowanie 32P w badaniach nad bakteriami rizosfery rozpuszczającymi fosforan trójwapniowy
О применении изотопа 32P при исследовании бактерий ризосферы р астворяющих трехосновной фосфат кальция
RZĄSA S., BENDER J.
p. 179-182
Preliminary studies on consistency of arable soils
Wstępne badania nad zwięzłością gleb ornych
Предварительные исследования над связностью культурных почв

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam