PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(2)

STARZYŃSKI K., CHYLIŃSKI Z., SZCZUBIAŁKA Z.
p. 3-27
A spectrographic method of determining 15N used as isotopic tracer
Spektrograficzna metoda oznaczania stabilnego izotopu 15N stosowanego jako wskaźnik izotopowy
О спектрографическом методе определения стабильного изотопа 15N, применяемого для метки соеди нений
NOWOSIELSKI О., SIUTA J.
p. 29-36
Magnesium available to Aspergillus niger and exchangeable magnesium
Magnez dostępny dla Aspergillus niger a magnez wymienny
О магнии доступном для Aspergillus niger и о магнии обменном
NOWOSIELSKI О.
p. 37-55
Determination of different forms of nitrogen by means of Aspergillus niger
Oznaczanie różnych form azotu za pomocą grzyba Aspergillus niger
Определение азота доступного, подвижного и других его форм посредством Aspergillus niger
SIUTA J.
p. 57-68
Initial investigations on the part of the organic soil substance in sorption of exchange cations
Wstępne badania nad udziałem glebowej substancji organicznej w sorpcji wymiennej kationów
Предварительные исследования над долей ёмкости поглощения почв приходящейся на содержащийся в них перегной
DOBRZAŃSKI B., GLIŃSKI J., GUZ T.
p. 69-85
Terracing of eroded slopes as a soil-forming factor in the basins of the rivers Biała Woda and Czarna Woda
Tarasowanie zboczy jako czynnik kształtowania erodowanych gleb dorzecza Białej i Czarnej Wody
Закладка террас как фактор образования элювиальных почв в бассейне рек Белая и Чёрная Вода
RUSZKOWSKA М.
p. 87-120
An attempt to determine the available manganese in soil by means of lettuce as indicator plant
Próba oznaczania przyswajalnego manganu w glebie za pomocą sałaty jako rośliny wskaźnikowej
К вопросу о определении усвояемого марганца в почвах посредством салата как растения индикатора
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
p. 121-133
The part of СО2 uptake by roots in total plant assimilation
Udział СО2 pobranego korzeniami w ogólnej asymilacji węgla przez rośliny
Доля угольного ангидрида поглощенного корнями в общей ассимиляции угля растениями
MUSIEROWICZ A.
p. 135-158
Survey of the new classification of German soils with critical comments
Zarys nowej systematyki gleb Niemiec i krytyczne o niej uwagi
STRZEMSKI M.
p. 159-197
Polish Bibliographical list of soil science agricultural chemistry, tillage and water economy
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1958
Список польских печатных работ по почвоведению, агрономии, агротехнике и водном хозяйстве

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam