PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(1)

TOKARSKI J., JAKUBIEC J.
p. 3-13
Some observations regarding pycnometric determination of the specific gravity of minerals, rocks and soils
Uwagi o piknometrycznej metodzie oznaczania ciężaru właściwego minerałów, skał i gleb
Примечания к пикнометрическому методу определения удельного веса минералов, горных пород и почв
GORALSKI J., MOSKAL S.
p. 15-42
Investigations regarding the influence of liming on phosphorus and calcium uptake by the red clover by means of 32P and 45Ca
Badania nad wpływem wapnowania na pobieranie fosforu i wapnia przez koniczynę czerwoną przy pomocy 32P i 45Ca
Исследований над влиянием известкования на поглощение фосфора и кальция красным клевером с применением 32Р и 45Са
KUCABA S.
p. 43-66
Characteristics of sites under fir stands on carbonic and non-carbonic rocks
Charakterystyka siedlisk pod drzewostanami świerkowymi na skałach węglanowych i bezwęglanowych
Характеристика местообитания еловых насаждений на карбонатных и бескарбонатных горных породах
KOWALKOWSKI A.
p. 67-88
Project of a nomenclature of soil horizons
Projekt nomenklatury poziomów glebowych
Проект номенклатуры почвенных горизонтов
NOWOSIELSKI O.
p. 89-102
Determination of magnesium by a simplified Aspergillus niger method
Oznaczanie magnezu za pomocą, uproszczonej metody Aspergillus niger
Определение содержания магния по упрощённому методу с Aspergillus niger
MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z., SKORUPSKA T.
p. 103-130
Materials to the knowledge of the organic compounds in Polish soils
Materiały do poznania związków organicznych gleb Polski
Материалы к изучению органических веществ почв Польши
KONECKA-BETLEY K.
p. 131-138
Preliminary criteria to recognise the „lessive” soils and some of the brown soils
Wstępne kryteria rozpoznawania gleb lessives i niektórych gleb brunatnych
BARANOWSKI A.
p. 139-143
The soils of the Netherlands
Informacje o glebach Holandii
Почвы Голландии
DOBRZAŃSKI В.
p. 145-148
Provision of Coordinating Committee of People’s Republics concerning methodology of studies of soil physical properties
Postanowienia Konferencji Koordynacyjnej krajów demokracji ludowej, dotyczące metodyki badania fizycznych właściwości gleb
Постановления согласовательного совещания стран народной демократии по методике и по обследованиям физических свойств почв
KOWALIŃSKI S., KWINICHIDZE M., PROŃCZUK J., ŚWIĘCICKI C., ZAWADZKI S.
p. 149-166
Comments to the part of the land classification table dealing with capability classification of permanent grass land soils
Komentarz do tabeli klas gruntów w części dotyczącej klasyfikacji bonitacyjnej gleb trwałych użytków zielonych
Пояснительная записка к табели классов грунтов: Часть относящаяся к бонитировочной классификации почв постоянных зеленых угодий
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
p. 167-174
Statute of the Polish Soil Science Association
Statut Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Устав Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam