PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 8(2)

GÓRSKI M., GOŹLIŃSKI H.
p. 3-15
Influence of uranium and uranium ore on the yield of field peas and barley
Wpływ uranu i rudy uranowej na plon peluszki i jęczmienia
О действии урана и урановой руды на урожаи пелюшки и ячменя
TOMASZEWSKI J.
p. 17-38
On soil forming processes
O procesach glebotwórczych
О почвообразовательных процессах
MOSKAL S.
p. 39-93
Influence of mobile aluminum on phosphorus uptake by oats
Wpływ glinu ruchomego na pobieranie fosforu przez owies
О влиянии подвижного алюминия на усвоение соединений фосфора овсом
NOWOSIELSKI О.
p. 95-152
Influence of fertilizing on soil content of available magnesium
Wpływ nawożenia na zawartość magnezu dostępnego w glebie
О действии удобрений на содержание в почве доступного магния
NIEWIADOMSKI W., PORADOWSKI J.
p. 153-166
Preliminary remarks regarding N. D. Pustawojitow’s method of determining stability of soil structure
Wstępne uwagi na temat metody N. D. Pustowojtowa do oznaczania trwałości struktury gleby i modyfikacja jego aparatu
Предварительные замечания об определении прочности почвенной структуры, по методу Н. Д. Пустовойтова
MUSIEROWICZ A., KONECKA-BETLEY K.
p. 167-185
Studies on sorption complex and exchangeable cations content of the more important soils of the Łodź voivodeship
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych w ważniejszych glebach województwa łódzkiego. Komunikat II, czarne ziemie okolic Kutna i Łęczycy
Исследования над поглощающим комплексом и содержанием обменных катионов в имеющих найболынее значение почвах Лодзинского воеводства
MUSIEROWICZ A., SKORUPSKA T.
p. 187-215
Studies on the sorption complex and content of exchangeable cations in the more important soils of the Łodź voivodeship
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych ważniejszych gleb województwa łódzkiego. Komunikat III, gleby bielicowe pyłowe
Исследования поглощающего комплекса и содержание обменных катионов в преобладающих почвах Лодзинского воеводства
STRZEMSKI М.
p. 217-258
The Soil Science Delegation and the Chemical Laboratories of the Agricultural Society in the Kingdom of Poland
Delegacja Gleboznawcza i Pracownia Chemiczna Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim
Делегатура по обследованию почв и химическая лаборатория Общества Сельского Хозяйства Царства Польского

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam