PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 8(1)

KOMORNICKI T.
p. 3-52
Studies on the clay fraction of some soils in the environs of Krakow
Studia nad frakcją ilastą kilku gleb podkrakowskich
Исследования иловатой фракции некоторых почв окрестностей Кракова
GORALSKI J.
p. 53-63
Calcium determination in vegetable matter by flame photometry with various parameters
Oznaczanie wapnia w substancji roślinnej metodą fotopłomieniową przy rożnych parametrach
Определение содержания кальция в растительном веществе по фотопламенному методу при различных параметрах
MOSKAL S.
p. 65-80
Influence of fertilizing on the presence of mobile aluminum in the soil
Wpływ nawożenia na obecność glinu ruchomego w glebie
О влиянии удобрения почв на содержание в них подвижного алюминия
MUSIEROWICZ A., KRÓL H.
p. 81-108
Studies on the sorption 'complex and its content of exchangeable cations in the mare important soils of the Łodź voivodeship
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych ważniejszych gleb województwa łódzkiego
Исследование почвенного комплекса и содержания в нем погла- щенных оснований главнейших почв лодзкого воеводства
STUPNICKA H.
p. 109-117
Demineralization of water
Demineralizacja wody
Деминерализация воды
STRZEMSKI M.
p. 119-161
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1957
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej, rok 1957
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1957

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam