PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 7(1)

GÓRSKI M., OSTROWSKA A.
p. 3-25
Influence of seed-soaking in radioactive calcium (45Ca) and strontium (90Sr) salts on plant crops
Wpływ moczenia nasion w solach radioaktywnych izotopów wapnia-45 i strontu-90 na plon roślin
О действии намачивания семян в растворах солей радиоактивных элементов: кальция (45Са) и стронция (90Sr) на урожай растений
TOMASZEWSKI J., BORKOWSKI J.
p. 27-43
Morfologic properties and characteristics of two soil types: podsolic soil and brown earth
Cechy morfologiczne i ważniejsze właściwości gleb bielicowych i brunatnych
Морфологические признаки и свойства двух почвенных типов: подзолистого и буроземного
MOSKAL S., BARSZCZAK T.
p. 45-53
Determination by means of 32P of sorption of phosphates added to the soil
Sorpcja dodanych do gleby fosforanów oznaczona przy pomocy 32P
О поглощении почвой внесенных в нее фосфатов меченых 32Р
MOSKAL S., BARSZCZAK T.
p. 55-63
Sorption of phosphates during the process of obtaining soil solutions by means of 32P
Sorpcja fosforanów w czasie otrzymywania wyciągów glebowych oznaczona przy pomocy 32P
О поглощении фосфатов меченных 32P при извлечении почвенных вытяжек
NOWOSIELSKI О., SEWERYN T.
p. 65-95
Aspergillus niger, an appropriate indicator of available manganese in soils
Przydatność Aspergillus niger do oznaczania manganu dostępnego w glebie
О пригодности гриба Aspergillus niger для определения в почве доступного марганца
NOWOSIELSKI О., SEWERYN T.
p. 97-108
Manganese available to Aspergillus niger, and exchangeable and water soluble manganese
Mangan dostępny dla Aspergillus niger a mangan wymienny i rozpuszczalny w wodzie
О марганце доступном плесени Aspergillus niger и о обменной и растворимой формах марганца
ZĄBEK S.
p. 109-119
Trend of the local soil process in gravitational sewage irrigation of meadows
Kierunek lokalnego procesu glebowego przy stokowym nawadnianiu łąki ściekami miejskimi
О ходе местного почвообразовательного процесса при гравитационном орошении луга сточными водами
KERN H.
p. 121-138
Properties of soils of the Strzelce Krajeńskie district
Zasobność gleb powiatu Strzelce Krajeńskie
О содержании питательных элементов в почвах уезда Стшельце Краеньске
NOWOSIELSKI О.
p. 139-170
„Available forms of manganese” and fertilizing needs of soils
„Dostępne formy manganu” a potrzeby nawozowe gleb
„О доступных формах марганца” и удобрительных потребностях почв
GÓRSKI М.
p. 171-176
History of agriculture chemistry in Poland
Z historii chemii rolniczej w Polsce
Из истории агрохимии в Польше
STRZEMSKI М.
p. 177-221
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agriculture Chemistry, Tillage and Water Economy - 1956
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1956
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1956

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam