PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1958 - 7(suppl.)

SCIENTIFIC CONGRESS OF THE POLISH SOIL SCIENCE SOCIETY, KRAKÓW 9-12.IX.1958

BORATYŃSKI K.
p. 3-12
The methods of determination of organic carbon in soils
O metodach oznaczania węgla organicznego w glebie
О методах определения органического углерода в почвах
DOBRZAŃSKI В.
p. 13-24
The discussion of the methods of determination of the chemical composition of soil
Ustalenie metodyki oznaczania składu mechanicznego gleb
Установление метода определения механического состава почв
SCHILLAK R.
p. 25-39
pH determination in soils
Oznaczanie pH w glebach
Определение почвенного pH
TOKARSKI J.
p. 41-52
Modern methods of soil mineral investigations
Nowoczesne metody badań minerałów glebowych
Современные методы исследования почвенных минералов
CHROBAK L.
p. 53-72
X-ray structural investigations applied to soil science
Rentgeno-strukturalne badania w zastosowaniu do gleboznawstwa
Рентгено-структурные исследования в применении к почвоведению
CHROBAK L.
p. 73-93
X-ray spectographic methods of chemical analysis
Rentgeno-spektralne metody analizy chemicznej
Реитгено-спектральные методы химического анализа
JANICZEK S., SKAWINA T.
p. 95-115
The application of Complexone III to the determination of Ca++ and Mg++ cations in soils and ground waters
Zastosowanie Kompleksonu III do oznaczania Ca++ i Mg++ w glebach i wodach gruntowych
Применение трилона Бдля определения Ca++ и Mg++ в почвах и грунтовых водах
JANICZEK S., SKAWINA T.
p. 117-130
The application of ion-exchangers to the chemical analysis of soils and ground waters
Zastosowanie wymieniaczy jonowych do analizy chemicznej gleb i wód gruntowych
Применение ионнообменных смол в химическом анализе почв и вод
SKAWINA T.
p. 131-148
The processes of soil deterioration in mining and industrial regions
Procesy zniekształcania gleb w okręgach górniczych i przemysłowych
Процессы изменения почв в горнопромышленных и промышленных районах
SKAWINA T.
p. 149-162
The development of soil formation processes on the waste heaps of the coal industry
Przebieg rozwoju procesów glebotwórczych na zwałach kopalnictwa węglowego
Развитие почвообразовательных процессов на отбросах угольных шахт
KOWALKOWSKI L., PRZYBYLSKI F., ZEMBACZYŃSKI A.
p. 163-169
The methodics of soil sampling from dispersed individual farms
Metodyka pobierania prób glebowych z rozdrobnionych gospodarstw indywidualnych
Методика взятия почвенных проб для химического анализа с раздробленных частных сельских хозяйств
KUCZYŃSKA I.
p. 171-174
Flame-photometric calcium determination in acidified soil extracts
Oznaczanie wapnia w kwaśnych wyciągach glebowych za pomocą fotometru płomieniowego
Пламенно-фотометрическое определение кальция в слабо кислых почвенных вытяжках
SIUTA J., GAWĘDA Z.
p. 175-179
The application of the flame photometer to the determination of Ca cations driven out from the soil by means of 0,05-n HCl
Zastosowanie fotometru płomieniowego do oznaczeń zawartości kationów Ca wypartych z gleby za pomocą 0,05-n HCl
Применение пламенного фотометра для определения содержания катионов Са вытесненных из почвы 0,05-n НСl
MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z.
p. 181-184
The method of Gigel applied to the determination of mineral and organic phosphorus in light soils
Metoda Gigla w zastosowaniu do oznaczania fosforu mineralnego i organicznego w glebach lekkich
Метод Gigel’a в применении к определению минерального и органического фосфора в легких почвах
SCHILLAK R.
p. 185-189
Determination of mineral nitrogen in soil
Oznaczanie azotu mineralnego w glebie
Определение минерального азота в почве
ŚWIĘCICKI C.
p. 191-193
The determination of boron in carbonate rocks by the electrodialysis method
Oznaczanie rozpuszczalności boru metodą elektrodializy w skałach węglanowych
Определение растворимости бора методом электродиализа в известковых породах
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
p. 195-199
Comparison of three methods of determination of activity of C14 traced plant substance
Porównanie trzech metod oznaczania aktywności substancji roślinnej znakowanej C14
Сравнение трех методов определения активности растительного вещества меченного С14
KOMORNICKI T.
p. 201-212
Organic derivatives of clay minerals
Organiczne pochodne minerałów ilastych
Органические производные илистых минералов
PAVEL L., UZIAK S.
p. 213-215
Clay minerals in Carpathian flysch soils
Minerały ilaste w glebach Karpat fliszowych
Илистые минералы в почвах флишевых Карпат
RZĄSA S.
p. 217-220
Physical fractioning of humus bonds with help of heavy liquids
Fizyczne frakcjonowanie połączeń próchnicznych przy użyciu płynów ciężkich
Физическое фракционирование перегнойных соединений при помощи тяжелых жидкостей
WILK K.
p. 221-223
Investigation of humus components in light soils
Badania nad przemianą związków próchnicznych w glebie lekkiej
Исследования превращения перегнойных соединений супесчаных почв
SIUTA J.
p. 225-230
Mechanical peptinization of soil colloids
Mechaniczna peptyzacja koloidów glebowych
Механическая пептизация почвенных коллоидов
HRYNIUK J.
p. 231-234
The effect on the soil mesofauna of repeated fertilization over a long period
Wpływ wieloletniego nawożenia na drobną faunę glebową
Влияние многолетнего удобрения на мелкую почвенную фауну
RZĄSA S.
p. 235-238
„Pneumatic soil resistometer” for measurement of consistency of soil and grounds
„Pneumatyczny oporomierz glebowy” do badań zwięzłości gleb i gruntów
Пневматический „сопротивляемометр” для исследований связности почв и грунтов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam