PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1957 - 6

MUSIEROWICZ A., KONECKA-BETLEY K., KUŹNICKI F.
p. 3-24
Chemical properties of brown soils of the Kutno and Łęczyca region
Właściwości chemiczne gleb brunatnych okolic Kutna i Łęczycy
О химических свойствах буроземных почв района Кутна и Ленчицы
KWINICHIDZE M., MARCINEK J.
p. 25-50
Marsh meadow soils formed from peats in the upper Noteć river valley
Gleby łąkowo-bagienne wytworzone z torfów Doliny Górnej Noteci (Bydgoskie Łąki Nadnoteckie)
О болотно-луговых почвах образовавшихся на торфах в долине верхней Нотеци
NOWOSIELSKI О.
p. 51-78
Investigation of fertilizer needs of soils in regard to nitrogen
Zagadnienia badania potrzeb nawozowych gleb w stosunku do azotu
К вопросу об исследовании потребности почв в азотном удобрении
WÓJCIK В.
p. 79-96
Investigations on fertilizer requirements of soils of the Oborniki-south Region (Poznan voivodship)
Badania potrzeb nawozowych gleb na przykładzie gminy Oborniki-Południe, pow. Oborniki, woj. poznańskie
Исследования удобрительных потребностей почв в Южно-оборницкой волости, оборницкого уезда, познанского воеводства
TOMASZEWSKI J.
p. 97-122
Dynamics of typological soil processes
Dynamika typologicznych procesów glebowych
Динамика типологических почвенных процессов
STRZEMSKI М.
p. 123-162
The problem of the notion and definition of soil
Zarys rozwoju pojęcia i definicji gleby
Очерк эволюции и определения понятия о почве
ADAMCZYK В., TOKAJ J.
p. 163-192
Studies on mountain soils, community Sieniawa (country Nowy Targ)
Studia nad glebami na terenie Gromady Sieniawa
Исследования горных почв в пределах волости Сенява вблизи Нового Тарга
MUSIEROWICZ A., SKORUPSKA T., KRÓL H.
p. 193-204
Problem of the desalization of soils in grasslands in Warsaw
Zagadnienie odsalania gleb zieleńców warszawskich
К вопросу о рассалении почв Варшавских скверoв
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 205-214
Short survey of the more important electrometric methods for determining soil humidity
Krótki przegląd ważniejszych elektrometrycznych metod oznaczania wilgotności gleb
Краткое обозрение главных электрометрических методов определения влажности почв
KOMORNICKI Т.
p. 215-220
On some faults in pedologic terminology
O niektórych wadach terminologii gleboznawczej
О некотороых недостатках терминологии в почвоведении
UGGLA H.
p. 221-228
Contribution to research on physical properties of forest soils
Przyczynek do badań nad właściwościami fizycznymi gleby leśnej
К вопросу об исследованиях физических свойств лесных почв
UGGLA H.
p. 228-244
Some soils of the Olsztyn voivodeship - lectures and discussions at the meeting of the Polish Soil Science Society
Niektóre gleby województwa olsztyńskiego w świetle konferencji terenowej PTG
О некоторых почвах Ольштинского воеводства в свете экскурсионного совещания Общества Польских Почвоведов
STRZEMSKI М.
p. 245-292
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1955
Bibliografia publikacji polskich zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1955
Список польских печатных работ по почвовгедению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1955
KRÓLIKOWSKI L.
p. 293-302
Chronicle of Polish Soil Science Society
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam