PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1956 - 5

STRZEMSKI M.
p. 3-71
Soils of the Polish Tatras
Gleby Tatr polskich
О почвах польских Татр
TOMASZEWSKI J.
p. 73-99
Marshy soils and medium
Gleby błotne i środowisko
Болотные почвы и среда
KUŹNICKI F.
p. 101-129
Properties of meadow-podsolic sandy soils formed from sands of varied geological origin
Właściwości darniowo-bielicowych gleb piaskowych wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego. Cz. II
О свойствах дерново-подзолистых почв, образовавшихся на песках различающихся по своему геологическому происхождению
UGGLA H., BACHMAN S.
p. 131-157
Soil conditions in the „Molenda“ fir tree reservation
Stosunki glebowe w rezerwacie jodłowym „Molenda“
О почвах пихтового заповедника „Молеида“
REIMANN B.
p. 159-169
Silty, clay loam soils in the Obra and Szarka pravalley
Gleby pyłowe pradoliny Obry i Szarki
О пылейатых почвах ледниковой долины рек Обры и Шарки
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., TURYNA Z., ROSZYK E.
p. 171-202
The comparison of methods of preparing the hydrochloric acid extract of soils
Porównanie metod sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym
Сравнение методов приготовления солянокисловых вытяжек из почв
ZĄBEK S.
p. 203-219
Water as a factor affecting the reclamation of sandy alluvial as indicated by lysimeter experiment with grass
Woda i jej jakość w zagospodarowaniu mad piaszczystych w świetle doświadczeń z trawami w warunkach lizymetrycznych
О влиянии свойств воды на освоение тощих пойменных почв по лизиметрическим опытам
MAKSIMOW A., LIWSKI S.
p. 221-249
On the fertilising value of peats amoniated in low and high temperatures
Wartość nawozowa torfów amoniakowanych w wysokich i niskich temperaturach
Об удобрительной ценности торфа насыщенного аммиаком при высоких и низких температурах
KOTER M.
p. 251-262
On the potassium fertilizers as affecting exchange cations of sorption complex
Wpływ nawozów potasowych na skład kationów wymiennych kompleksu sorpcyjnego
О влиянии калийных удобрений на состав обменных катионов поглощающего комплекса
LAZAR J.
p. 263-283
A short geological and petrographic outline of Czechoslovakia and a characteristic of its profile
Krótki szkic geologiczno-petrograficzny i charakterystyka gleb Czechosłowacji
Краткий геологически-петрографический очерк и характеристика чехословацких почв
KWINICHIDZE M., HOFFMANN M., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 285-286
Soils originated from silt rocks between Kalisz and Sieradz
Gleby powstałe z utworów pyłowych między Kaliszem a Sieradzem
Почвы образованные из пыл истых пород расположенные между городами Калишем и Серадзем
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 286-289
Soils of the Łopuchówko forest district forest department of Poznań
Gleby Nadleśnictwa Łopuchówko Poznańskiego Okręgu Lasów Państwowych
Почвы лесничества Лопуховко Познанского административного лесного округа
STRZEMSKI М.
p. 291-292
Wincenty Karpiński - one of the Polish soil science workers (1867-1913)
Sylwetki gleboznawców polskich - Wincenty Karpiński (1867-1913)
Памяти польского почвоведа Винцентого Карпинского (1867-1913)
STRZEMSKI M.
p. 293-324
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1954
Bibliografia publikacji z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1954
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1954
KRÓLIKOWSKI L.
p. 325-330
Chronicle of Polish Soil Science Society
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam