PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1955 - 4

BARAŃSKI E.
p. 3-5
Leon Staniewicz (1900-1953)
Leon Staniewicz (1900-1953)
Леон Станевич (1900-1953)
KUŹNICKI F.
p. 6-76
Properties of meadow - podzolic sandy soils formed from sands of varied geological origin
Właściwości darniowo-bielicowych gleb piaskowych wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego
О свойствах дерновоподзолистых песчаных почв образовавшихся на песках различающихся своим геологическим происхождением
MUSIEROWICZ A., ŚWIĘCICKI C., HAMNY J.
p. 77-116
Certain physical properties of the more important soils of the lowland terrains of Poland
Niektóre właściwości fizyczne ważniejszych gleb terenów nizinnych i wyżynnych Polski
Некоторые физические свойства важнейших равнинных почв Польши
GÓRSKI M., NOWOSIELSKI O.
p. 117-148
The serviceability of the fungus Cunninghamella elegans for the purpose of investigating the fertilizing requirements of soils as regards phosphorus
Przydatność grzyba Cunninghamella elegans do badania potrzeb nawozowych gleb względem fosforu
О пригодности грибка Cunninghamella elegans к исследованию потребности почв в фосфорных удобрениях
MOSKAL S.
p. 149-179
Mobile aluminium in Polish soils
Glin ruchomy w glebach Polski
О подвижном алюминии почв Польши
STRZEMSKI M.
p. 180-191
The typology of Polish alluvial soils
Typologia mad polskich
Типология польских аллювиальных почв
DOBRZAŃSKI В.
p. 192-201
Rendzinas of the Lublin area
Rędziny Lubelszczyzny
Рендзины Люблинского края
KOBUS J.
p. 202-209
Preliminary investigations into the microflora of mountainous soils
Orientacyjne badania nad mikroflorą gleb górskich
Об ориентировочных исследованиях микрофлоры почв горных районов
KABATA A.
p. 210-215
Cobalt content in soils of experimental station Siejnik
Wstępne prace dotyczące występowania kobaltu w glebach Zakładu Naukowo-Badawczego w Siejniku
Содержание кобальта в почвах Сейницкой Научно-Исследовательской Станции
BACHMAN S.
p. 216-226
Utilisation of ion exchangers (cations) for the analysis of Р2О5 in soil extracts in strong acids
Wykorzystanie wymieniaczy jonowych przy oznaczaniu fosforu w wyciągach glebowych w silnych kwasach
О применении ионообменников к анализу почвенных вытяжек при помощи сильных кислот
STARZYŃSKI K.
p. 227-250
Influence of liming and soil properties on fertilizing effect of ammonia liquor
Wpływ wapnowania i właściwości gleb na działanie wody amoniakalnej
О влиянии известкования а свойсть почв на удобрительное действие водного раствора аммиака
STRZEMSKI M.
p. 251-254
Franciszek Czarnomski - one of the Polish soil science workers
Zapomniany gleboznawca polski - Franciszek Czarnomski
Памяти забытого польского почвоведа Франца Чарномского
STRZEMSKI M.
p. 255-285
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1953
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1953
Список польских печатных paбoт по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1953
KRÓLIKOWSKI L.
p. 286-291
Chronicle of Polish Soil Science Society
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam