PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1954 - 3

MUSIEROWICZ A.
p. 3-24
A classification of Polish soils by the Polish Soils-Science Society
Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Классификация почв Польши установленная Польским Обшеством Почвоведов
TERLIKOWSKI F.
p. 25-56
Polish soils
Gleby Polski
Почвы Польши
TOKARSKI J.
p. 57-105
The problem of the natural classification of soils
Zagadnienie naturalnej klasyfikacji gleb
К вопросу о натуральной классификации почв
TOMASZEWSKI J.
p. 106-116
Critical review of classification of Polish soils
Uwagi krytyczne odnośnie systematyki gleb Polski
Критические замечания относительно систематики польских почв
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 117-124
A project for the classification of unentire soil formations
Projekt klasyfikacji niecałkowitych utworów glebowych
Проект классификации разнохарактерных комплексных материнских пород
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 125-130
Works of Commission of Classification and Nomenclature of Soil-Science Society
Prace Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Труды Комиссии Классификации и Номенклатуры Польского Общества Почвоведов
STRZEMSKI M.
p. 131-134
The typology of soils in the district of Lublin
Typologia gleb woj. lubelskiego
Типология люблинского воеводства
STRZEMSKI M.
p. 135-138
The typology of soils in the district of Kielce
Typologia gleb woj. kieleckiego
Типология почв келецкого воеводства
ŚWIĘCICKI С.
p. 139-153
A system of soils classification recently by adopted in the U.S.S.R., employing the cartography of soils on a scale 1 : 1.000.000
System klasyfikacji gleb zastosowany do mapy gleb ZSRR w skali 1 : 1.000.000
Принятая за последнее время в СССР система классификации при картографической съемке в масштабе 1 : 1.000.000
MOSKAL S.
p. 154-174
Methods for determining the quantity of mobile aluminium in acid soils
Glin ruchomy w glebach kwaśnych i metody jego oznaczania
Подвижной алюминий кислых почв и методы его определения
ŚWIĘCICKI С.
p. 175-202
A new method for determining porosity, specific gravity and air capacity of soils
Nowe metody oznaczania niektórych własności fizycznych gleb
Новый метод определения порозности, удельного веса и воздухоемкости почв
MUCHA W., REIMANN B.
p. 203-213
Soils of the Polish state farm of „C“
Gleby gospodarstwa P.G.R. „С”
Почвы государственного имения „С”
TERLIKOWSKI F., REIMANN В.
p. 214-227
The influence of composts of lowland peat on plant development
Wpływ kompostów z torfu nizinnego na rozwój roślin
О влиянии низинного компостированного торфа на развитие растений
BALICKA N.
p. 228-232
Application of ecological microbiology in soil science
Zastosowanie mikrobiologii ekologicznej w gleboznawstwie
ŚWIĘTOCHOWSKI B., DZIEŻYC J.
p. 233-249
Fractional analysis of nitrogenous compounds in soils as an indicator of potential soil-fertility
Frakcjonowana analiza związków azotowych w glebie jako wskaźnik potencjonalnej żyzności gleby
Фракционированный анализ азотистых веществ почвы как показатель ее потенциального плодородия
TERLIKOWSKI F.
p. 250-262
Protective belts
Pasy ochronne
Лесозащитные полосы
MAKSIMOW A., LIWSKI S., ADAMSKI P.
p. 263-278
Peat - bog in „Z"
Torfowisko „Z"
Торфяное болото в „Z”
PAWLIKOWSKI S., STOBIECKI T., SZAROWARA J.
p. 279-313
Investigations into the sorption of ammonia in Polish peats
Proces sorpcji amoniaku w torfie
Исследования по поглощению аммиака местным торфом.
MARGOWSKI Z.
p. 314-322
Some observations concerning the influence of vegetation on the presence of invertebrate soil-fauna
Kilka spostrzeżeń nad występowaniem bezkręgowej fauny glebowej w zależności od szaty roślinnej
Несколько наблюдений над появлением почвенной фауны безпозвоночных в зависимости от растительного покрова
KABATA A.
p. 323-332
The cobalt content in some soils of the Świętokrzyski (Holy Cross) region
O zawartości kobaltu w niektórych glebach obszaru Świętokrzyskiego
Содержание кобальта в некоторых почвах свентокжиского района
STRZEMSKI M.
p. 333-346
Areas of pre-quarternary rorks in the district of Kielce important from the pedological point of view
Udział skał formacji przed czwartorzędowych w budowie powierzchniowej (glebotwórczej) części litosfery na terenie woj. kieleckiego
Обучастии дочетвертичных отложений в образовании поверхностного (почвообразующего) слоя земной коры на территории келец кого воеводства
STRZEMSKI M.
p. 347-351
Constantin Malewski one of the creators of Polish soil science
Konstanty Malewski - jeden z twórców polskiego gleboznawstwa naukowego
Константин Малевски - один из основателей польского почвоведения
STRZEMSKI M.
p. 352-391
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1951 and 1952
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1951 i 1952
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1951 и 1952
KRÓLIKOWSKI L.
p. 392-398
Chronicle of Polish Soil Science Society
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam