PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1952 - 2

GÓRSKI М.
p. 3-4
Memory of Prof. F. K. Terlikowski
Wspomnienie pośmiertne o prof. F. К. Terlikowskim
Посмертные воспоминания о проф. Ф. К. Терликовским
STRZEMSKI M.
p. 5-7
Memory of Prof. Т. Mieczyński
Wspomnienie o prof. Tadeuszu Mieczyńskim
Посмертные воспоминания о проф. Т. Мечиньским
MUSIEROWICZ A., KUŹNICKI F., KONECKA-ВETLEY K.
p. 8-19
Brown and dark-coloured soils from neighbourhood of the town Łęczyca
Gleby brunatne i czarne ziemie zdegradowane okolic Łęczycy
Бурые темноцветные деградированные почвы окрестностей г. Ленчицы
GÓRSKI М., KRÓLIKOWSKI L.
p. 20-27
The presence of humus in soils in connection with manuring
Zawartość związków próchnicznych w glebie w zależności od nawożenia
Содержание перегнойных соединений в почве в зависимости от многолетнего удобрения
TOMASZEWSKI J.
p. 28-46
Evolutional stadia of some soil types
Stadia rozwojowe niektórych rodzajów (typów) gleb
Стадии эволюции некоторых типов почв
KWINICHIDZE M., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 47-58
The brown soils problem
Kwestia gleb brunatnych
К вопросу о бурых почвах
KOWALIŃSKI S.
p. 59-91
The black soils of Wrocław
Czarne ziemie wrocławskie
Черноземовидные почвы окрестностей г. Вроцлава
KRZYSZOWSKI J.
p. 92-111
The soils of Żuławy and adjacent terrains
Gleby Żuław i terenów przyległych
Почвы Жулав и прилегающих окрестностей
LAZAR J.
p. 112-137
Carpathian sandstone soils
Gleby karpackie piaskowcowe
Карпатские песчаниковые почвы
LAZAR J.
p. 138-139
Geological soil profile of Goleszów digitation of the Cieszyn napp
Profil geologiczno-gleboznawczy dygitacji goleszowskiej płaszczowiny cieszyńskiej
Разрез геологический и почвенный голешовской (дигитации) цешинской перекрытой складки
DOBRZAŃSKI В.
p. 140-145
The influence of Carpathian system of flish rocks upon the properties of soils
Wpływ układu skał fliszu karpackiego na własności gleb
Влияание стратиграфии скал флиша на свойства почв
MUSIEROWICZ A.
p. 146-160
Saline soils
Gleby słone
Засоленные почвы
MAKSIMOW A., OKRUSZKO H.
p. 161-172
The peat „Parciaki“
Torfowisko Parciaki
Торфяник „Парцяки“
MUSIEROWICZ A., LESZCZYŃSKA E., ZOWALL H.
p. 173-186
The quantity of mangan and titan diluted in concentrated sulphuric acid in soils of Palatine Warsaw
Zawartość w glebach woj. warszawskiego manganu i tytanu rozpuszczalnego w stężonym kwasie siarkowym
Содержание марганца и титана растворимого в крепкой серной кислоте в почвах варшавского воеводства
MAKSIMOW A., LIWSKI S.
p. 187-204
The micro-manures on the peaty soils
Mikronawozy na glebach torfowych
Микроудобрения на торфяных почвах
KUŹNIAR K.
p. 205-231
On the freezing of soil and the thickness of snow cover in various types of forests and in the open field
Przyczynek do poznania zamarzania gleby oraz grubości okrywy śnieżnej w różnych typach lasu i na polu
Материалы по исследованию замерзания почв а также толщины снежного покрова в разных видах (типав) лесов и на полях
PONDEL H.
p. 232-238
The usefulness of alluvials from the Water Channel Szczecin-Świnoujście
Wartość użytkowa namułów z toru wodnego Szczecin-Świnoujście
Мелиоративная ценность речных наносов из портового канала Щецин-Свиноустье
OŚWIĘCIMSKI A.
p. 239-252
On some physical properties of soil on the basis of dr Andrzej Piotrowski investigations
O niektórych fizycznych własnościach gleb na podstawie badań dr inż. Andrzeja Piotrowskiego
О некоторых физических свойствах почв на основании исследовании д-ра Андрея Петровского
KRÓLIKOWSKI L.
p. 253-254
Chronicle of the Polish Soil Science Society
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam