PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1950 - 1

MUSIEROWICZ A., TERLIKOWSKI F.
p. 3-14
Progress of the Polish Soil Science
Rozwój gleboznawstwa w Polsce
Развитие почвоведния в Польше
STANIEWICZ L.
p. 15-21
Memory of Prof. Sławomir Miklaszewski
Wspomnienia o ś.p. Profesorze Sławomirze Miklaszewskim
Посмертные воспоминания о проф. Славомире Миклашевском.
TERLIKOWSKI T., KWINICHIDZE M.
p. 22-33
The Map of the soils of the Voivodeship Szczecin
Mapa gleboznawcza woj. szczecińskiego
Почвенная карта щетинского воеводства
MUSIEROWICZ A., KUŹNICKI F., ZAGITZ J.
p. 34-40
An exchangeable manganese (absorbed by plants) in Polish Soils
Materiały do poznania zawartości manganu w glebach polskich
Содержаниье в почвах обменного марганца
GÓRSKI M.
p. 41-47
Individual or mixed soil samples
Próbka gleby indywidualna czy mieszana
Индивидуальная ипи смешанная проба почвы
TERLIKOWSKI F., KIEŁCZEWSKI В., KOZIKOWSKI A., KWINICHIDZE M., KRÓL S., PRUSINKIEWICZ Z., SAPEK Z.
p. 48-53
Quantitative proportions of microfauna in our forest soils
Ilościowe stosunki mikrofauny naszych gleb leśnych
Количественные отношеиья микрофауны наших лесных почв
TOMASZEWSKI J.
p. 54-69
Vital tendencies and peculiarities of various kinds of soils
Tendencje życiowe i właściwości rożnych kategoryj gleb
Жизненные тенденции и особенности различных категорий почв
MAKSIMOW A., OKRUSZKO H.
p. 70-92
Absorption and electrodialysis of copper in peat soils
Sorbcja i elektroliza miedzi w torfach
Сорбция и электродиализ меди в торфах
MUSIEROWICZ A., KOPANIA S.
p. 93-98
Research of the areometric method of mechanical analysis of soil
Badania nad areometryczną metodą analizy mechanicznej gleb
Изследование ареометрического метода механического анализа почв
STRZEMSKI M.
p. 99-103
The rendzinas formed on the Triassic Limestones near Piekoszów
Rędziny na wapieniach triasowych w okolicach Piekoszowa
Почвы триасовых известняков окрестностей Пекошова
STRZEMSKI M.
p. 104-111
The soils formed on the Middle-cretaceous Sandstones near Małogoszcz
Gleby na piaskowcach środkowo-kredowych (albskich) w okolicach Małogoszczy
Почвы на песчаниках средне-меловой формации в окрестностях Малогощи
LAZAR J.
p. 112-130
The soils of Jasieniowa mountain in Western Beskid
Gleby góry Jasienowej w Beskidzie Śląskim
Почвы Ясеневой горы на Шлёнзком Безкиде
MAKSIMOW A., GRUDZIŃSKI Z.
p. 131-148
Sorbtion of gaseous ammonia and ionic ammonia by peat
Sorbcja amoniaku gazowego i jonu amonowego przez torfy
Сорбция газового аммиака и иона аммония торфами
STARZYŃSKI K.
p. 149-159
Differences in sorbtion of cations
Różnice w sorbcji kationów
Избирательная сорбция катионов
KRÓLIKOWSKI L.
p. 160-172
Boyoucos’ method for rapid determination of moisture content of soils
Metoda szybkiego oznaczania wilgoci w glebie według Boyoucosa
Метод быстрого определения воды по Бойокосу
KRÓLIKOWSKI L.
p. 173-177
Chronicle of the Polish Soil Science Society
Kronika - Z Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam